27

Davi nrog cov Filixatee nyob

1Davi xav hauv lub siab tias, “Muaj ib hnub twg ntshai kuv yuav tuag rau Xa‑u txhais tes xwb. Qhov zoo tshaj ces cia kuv khiav mus nyob hauv cov Filixatee tebchaws, Xa‑u thiaj tsis muaj siab nrhiav kuv hauv Yixayee tebchaws thiab kuv thiaj dim nws txhais tes.” 2Davi txawm sawv tsees coj rau pua leej uas nrog nws ua ke khiav hla mus cuag Ma‑au tus tub Akhij uas ua vajntxwv hauv lub moos Ka. 3Mas Davi thiab nws cov neeg uas nrog nws ua ke thiab lawv txhua tsev neeg kuj nrog Akhij nyob hauv lub moos Ka. Davi ob tug pojniam yog Ahinau‑as uas yog neeg Yile‑ee, thiab Anpikayi uas yog Nanpas hauv Khamee tus pojniam uas ua poj ntsuam lawm, mus thiab. 4Thaum muaj neeg mus hais rau Xa‑u tias Davi khiav mus rau lub moos Ka lawm, Xa‑u txawm tsis nrhiav Davi li lawm.
5Davi thiaj hais rau Akhij tias, “Yog koj txaus siab rau kuv mas thov koj muab ib qho chaw hauv tej zej zog rau kuv nyob. Ua cas yuav cia koj tus qhev nrog koj nyob hauv vajntxwv lub nroog no?” 6Ces hnub ntawd Akhij txawm muab lub moos Xilaj pub rau nws. Xilaj thiaj poob ua vajntxwv Yuda li moos los txog niaj hnub nimno. 7Lub sijhawm uas Davi mus nyob hauv cov Filixatee tebchaws ntawd yog ib xyoos thiab plaub lub hlis.
8Davi thiab nws cov neeg kuj mus ntaus cov neeg Kesu, cov neeg Kexaw thiab cov Amalej uas yog cov qub neeg uas ib txwm nyob hauv lub tebchaws ntawd, ntaus mus txog lub moos Su mus txog ntua Iyi tebchaws. 9Davi ntaus lub tebchaws ntawd tsis tseg tej txivneej tej pojniam ciaj sia li, thiab txeeb tej yaj tej nyuj tej nees luav tej ntxhuav tej tsoos tsho li rov los rau Akhij. 10Thaum Akhij nug tias “Hnub no koj mus lws leejtwg los?” Davi teb tias “Mus lws Neke uas yog Yuda li,” lossis “Mus lws Neke uas yog cov Yelame‑ee li,” lossis “Mus lws Neke uas yog cov Khenai li.” 11Davi yeej tsis tseg txivneej pojniam siav li tsis tso ib tug los rau hauv lub moos Ka li, nws xav tias, “Tsam ces lawv yuav hais txog peb cov tias Davi tau ua li ub li no.” No yog tej uas nws pheej ua tag lub sijhawm uas nws nyob hauv cov Filixatee tebchaws. 12Akhij tso siab rau Davi, nws xav tias, “Davi twb ua rau cov Yixayee uas yog nws haiv neeg ntxub nws kawg. Vim li no nws yuav ua tau kuv tus qhev ib sim neej.”