27

Ndaawitv Mingh Caux Fi^li^saa^die Mienh Yiem

1Ndaawitv yiem hnyouv hnamv, “Maaih norm hnoi yie zungv oix zuqc Saulo daix yie aqv. Yie biaux mingh yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei deic-bung gauh longx jiex. Saulo ziouc maiv yiem I^saa^laa^en Deic-Bung gu'nyuoz zunc yie, yie ziouc haih biaux ndutv Saulo nyei buoz-ndiev.”
2Ndaawitv caux jienv gan ninh wuov deix luoqc baeqv dauh mienh ziouc mingh lorz Gatc Mungv nyei hungh diex, Maa^okc nyei dorn, Aakitv. 3Ndaawitv caux gan ninh nyei yietc zungv mienh mingh yiem Gatc Zingh, Aakitv Hungh wuov. Gorqv-mienh dorh jienv gorqv-mienh nyei hmuangv doic mingh. Ndaawitv yaac dorh ninh nyei i dauh auv, se Yitv^le^en Mienh, Aa^hi^no^am, caux Naa^mbaan nyei auv-guaav, Kaanmen Mienh, Aa^mbi^gaa^yin. 4Maaih mienh mingh gorngv mbuox Saulo, Ndaawitv biaux mingh yiem Gatc Mungv mi'aqv. Saulo ziouc guangc maiv lorz Ndaawitv.
5Ndaawitv gorngv mbuox Aakitv, “Se gorngv yie horpc hungh diex nyei hnyouv nor, tov paaiv norm mungv bun yie yiem wuov. Yie, meih nyei bou, weic haaix diuc oix zuqc caux hungh diex yiem domh zingh gu'nyuoz?”
6Wuov hnoi Aakitv ziouc zorqv Sikc^laakv Zingh jiu bun Ndaawitv. Sikc^laakv Zingh ziouc guei Yu^ndaa Hungh taux ih jaax hnoi. 7Ndaawitv bieqc mingh yiem Fi^li^saa^die Deic-Bung yietc hnyangx caux biei hlaax nyieqc.
8Ndaawitv caux gan ninh nyei mienh faaux mingh luv Gesu Mienh, Gese Mienh caux Aa^maa^lekv Mienh, weic zuqc yiem loz-hnoi daaih naaiv deix mienh m'daaih yiem wuov norm deic-bung, se yiem go taux Suwaa Mungv aengx mingh taux I^yipv Deic-Bung. 9Ndaawitv mborqv wuov norm deic-bung, maiv gunv m'jangc m'sieqv, ninh maiv liouh yietc dauh. Ninh mbuo luv nzengc ba'gi yungh, ngongh, lorh, lorh torh, caux lui-houx, nqa'haav nzuonx Aakitv wuov.
10Aakitv haaix zanc naaic, “Ih hnoi meih mingh luv haaix norm deic-bung daaih?”
 Ndaawitv dau, “Mingh luv Yu^ndaa Deic-Bung nyei naamh bung,” fai “Mingh luv Ye^laa^me^en Mienh nyei naamh bung,” fai “Mingh luv Kenai Mienh nyei naamh bung.”
11Ndaawitv maiv liouh yietc dauh m'jangc m'sieqv duqv cuotv singx maengc, haih dorh fienx mingh wuov Gatc Zingh. Ninh yiem hnyouv hnamv, “Nziex ninh mbuo haih zorqv yie mbuo zoux nyei sic gorngv mbuox mienh aengx gorngv Ndaawitv hnangv naaiv hnangv wuov zoux.” Naaiv se Ndaawitv yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei deic-bung nyei ziangh hoc zoux nyei sic. 12Aakitv bungx hnyouv Ndaawitv. Ninh yiem hnyouv hnamv, “Ninh zoux bun ninh juangc fingx nyei I^saa^laa^en Mienh nzorng haic ninh. Hnangv naaic ninh ziouc yietc liuz zoux yie nyei bou aqv.”