27

Dawid Dŏ Hơdip Amăng Ƀing Philistia

1Samơ̆ Dawid pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, “Sa amăng khul hrơi anai, Saul či pơdjai hĭ kâo yơh. Tơlơi hiam hloh kơ kâo dưi ngă jing nao đuaĭ kơdŏp amăng anih lŏn ƀing Philistia yơh. Tui anŭn, Saul ƀu či hơduah sem kâo dơ̆ng tah amăng djŏp anih lŏn Israel laih anŭn kâo či tơklaih hĭ yơh mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ñu yơh.”
2Tui anŭn, Dawid laih anŭn năm-rơtuh čô hrŏm hăng ñu đuaĭ nao pơ Akis ană đah rơkơi Maok, jing pơtao plei Gat yơh. 3Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu dŏ amăng anih Gat hrŏm hăng Akis. Rĭm čô hơmâo sang anŏ nao hrŏm, laih anŭn Dawid hơmâo dua čô bơnai anai: HʼAhinôam mơ̆ng anih Yizreel laih anŭn HʼAbigail mơ̆n anih Karmel, jing bơnai kơmai Nabal. 4Tơdang Saul hơmư̆ Dawid hơmâo đuaĭ kơdŏp pơ anih Gat laih, ñu ƀu hơduah sem gơ̆ dơ̆ng tah.
5Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ Akis tui anai, “Tơdah ih pơmĭn kâo jing gơyut hăng ih, pha brơi bĕ kơ kâo sa boh anih amăng plei pơnăng pơkŏn, tui anŭn kâo dưi hơdip pơ anŭn. Ding kơna ih anai ƀu năng ôh hơdip amăng plei prŏng hrŏm hăng ih.”
6Tui anŭn, ƀơi hrơi anŭn mơtam Akis pha brơi kơ Dawid plei Ziklag; yuakơ anŭn yơh plei anŭn jing lŏm hĭ kơ ƀing pơtao Yudah čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn truh kơ tă anai. 7Dawid hơdip amăng guai lŏn ƀing Philistia sa thŭn pă̱ blan.
8Hơmâo sa hrơi, Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu đĭ nao wang blah ƀing Gesur, ƀing Girzit laih anŭn ƀing Amalek. Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm hlâo adih, ƀing mơnuih anŭn hơdip lar nao truh pơ anih Sur laih anŭn lŏn čar Êjip yơh. 9Pơpă anih Dawid kơsung blah, ñu pơdjai hĭ abih bang mơnuih, jing ƀing đah rơkơi hăng ƀing đah kơmơi yơh, samơ̆ ñu mă tŭ khul triu, rơmô, aseh, aseh samô laih anŭn abăn ao. Giŏng anŭn, ñu wơ̆t glaĭ pơ Akis yơh.
10Tơdang Akis tơña tui anai, “Pơpă ƀing gih nao wang blah hrơi anai lĕ?” Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih Negewơ pơ gah thu̱ng ƀing Yudah, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih tơdron ha̱r ƀing djuai Yerahmeêl” ƀôdah “kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Ken pơ anih tơdron ha̱r” yơh. 11Ñu ƀu pioh hơdip sa čô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi ôh kiăng kơ ba glaĭ pơ plei Gat, yuakơ ñu pơmĭn tui anai, “Ƀing gơñu či ruai glaĭ kơ tơlơi ƀing gơmơi tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Dawid ngă laih.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi bruă ñu ngă laih tơdang ñu ăt dŏ hơdip amăng guai lŏn ƀing Philistia. 12Akis đaŏ biă mă kơ hơdôm tơlơi Dawid ruai hăng ñu laih anŭn pơmĭn tui anai, “Ñu hơmâo pơjing hĭ laih ñu pô jing tơlơi pơrơmut kơ ƀing ană plei ñu, jing ƀing Israel, tui anŭn ñu či jing ding kơna kơ kâo nanao yơh.”