27

Y-Đawit Dôk Mbĭt Hŏng Phung Philistin

1Y-Đawit lač hlăm ai tiê ñu, “Sa hruê kâo srăng rai tuč hŏng kngan Y-Sôl. Amâo mâo klei jăk hĭn kơ kâo ôh knŏng tơdah kâo đuĕ dăp hlăm čar phung Philistin. Snăn Y-Sôl srăng êdu ai duah kâo hlăm čar Israel, leh anăn kâo srăng tlaih mơ̆ng kngan ñu.” 2Y-Đawit kgŭ găn nao leh anăn năm êtuh čô kahan dôk mbĭt hŏng ñu kơ Y-Akis anak êkei Y-Maôk, mtao ƀuôn Gat. 3Y-Đawit dôk mbĭt hŏng Y-Akis ti ƀuôn Gat, ñu leh anăn phung kahan ñu, grăp čô êkei wăt mô̆ anak gơ̆, Y-Đawit wăt dua čô mô̆ ñu, H'Ahinôam mơ̆ng ƀuôn Jesrêel leh anăn H'Abigêl mơ̆ng čư̆ Karmel, mô̆ ayang Y-Nabal. 4Tơdah arăng hưn leh kơ Y-Sôl klei Y-Đawit đuĕ leh kơ ƀuôn Gat ñu amâo lŏ duah gơ̆ ôh.
5Y-Đawit lač kơ Y-Akis, “Tơdah kâo mâo leh klei pap ti anăp ală ih, brei kơ kâo sa bĭt anôk hlăm sa boh ƀuôn điêt hlăm čar, čiăng kơ kâo dưi dôk tinăn. Kyuadah si dĭng buăl ih srăng dôk hlăm ƀuôn mtao mbĭt hŏng ih?” 6Snăn hruê anăn Y-Akis brei kơ ñu ƀuôn Siklak. Kyuanăn ƀuôn Siklak jing dŏ phung mtao Yuđa truh kơ hruê anei. 7Ênuk Y-Đawit dôk hlăm čar phung Philistin mâo sa thŭn leh anăn pă mlan.
8Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu đĭ nao ngă kơ phung Gêsurit, phung Girsit, leh anăn phung Amalek; kyuadah phung anăn dôk hlăm čar mơ̆ng sui leh, dơ̆ng mơ̆ng kdrăn tač Sur truh ti čar Êjip. 9Y-Đawit bi rai jih čar anăn, leh anăn amâo lui hdĭp ôh êkei wăt mniê, ƀiădah ñu mă ba biăp, êmô, aseh dliê, aseh samô, leh anăn čhiăm ao, lŏ nao kơ Y-Akis. 10Tơdah Y-Akis êmuh, “Kơ hlei phung ih ngă leh hruê anei?” Y-Đawit lač, “Hmei ngă kơ čar dhŭng hlăm čar Yuđa,” amâodah “Kơ čar dhŭng phung Jêrahmêlit,” amâodah “Kơ čar dhŭng phung Kênit.” 11Leh anăn Y-Đawit amâo lui hdĭp ôh êkei wăt mniê dưi hưn kơ ƀuôn Gat, kyuadah ñu mĭn, “Huĭdah digơ̆ yăl dliê klei drei ngă leh anăn lač, ‘Msĕ snăn Y-Đawit ngă leh.’ ” Msĕ snăn yơh klei ñu khăng ngă êjai ñu dôk hlăm čar Philistin. 12Y-Akis knang kơ Y-Đawit êjai mĭn, “Ñu mjing ñu pô mnơ̆ng phung ƀuôn sang ñu Israel bi êmut snăk. Kyuanăn ñu srăng jing dĭng buăl kâo nanao.”