28

1Thaus ntawd cov Filixatee sau tub rog yuav moog ua rog rua cov Yixayee. Mas Akhij has rua Tavi tas, “Koj yuav tsum paub tas koj hab koj cov tuabneeg yuav tau nrug kuv tawm moog ua rog.” 2Tavi has rua Akhij tas, “Zoo kawg, koj yuav paub tas kuv kws yog koj tug qhev muaj peevxwm le caag.” Akhij has rua Tavi tas, “Zoo lawm, kuv yuav tsaa koj ua tug kws fwj xwm kuv moog taag swm neej.”

Xa‑u hab tug txwv neeb huv lub moos Eentau

3Xamuyee tub tuag lawm hab cov Yixayee suavdawg quaj ntsuag nwg hab muab nwg log rua huv Lama kws yog nwg lub moos. Xa‑u tub rhuav tshem tej txwv neeb txwv yaig huv lub tebchaws taag lawm. 4Cov Filixatee sau zog tuaj ua ke ua yeej ze ntawm lub moos Sunee. Mas Xa‑u txhwj Yixayee cov tub rog suavdawg tuaj ua yeej rua sau lub roob Kinpau‑a. 5Thaus Xa‑u pum Filixatee cov tub rog mas nwg ntshai heev, nwg lub sab tshee quas nyo. 6Thaus Xa‑u ua nug rua Yawmsaub, Yawmsaub kuj tsw teb nwg, tsw has teb huv npau suav lossws teb ntawm Uli lossws ntawm cov xwbfwb cev Vaajtswv lug. 7Xa‑u txhad has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Ca le moog nrhav ib tug puj kws txawj ua neeb es kuv yuav moog kuas nwg ua neeb saib.” Xa‑u cov tub teg tub taw has tas, “Muaj ib tug quaspuj ua txwv neeb huv lub moos Eentau.”
8Xa‑u txhad hloov nwg tsoog tsho ua cuav nrug ob tug txwvneej moog. Puab moog txug tug quaspuj hov rua thaus tsaus ntuj, mas Xa‑u has tas, “Thov ua neeb rua kuv es coj tug tuag kws kuv qha npe rua koj lug.” 9Tug puj hov teb Xa‑u tas, “Koj yeej paub tseeb lawm tas Xa‑u tub ua le caag, qhov kws nwg rhuav tshem tej txwv neeb txwv yaig huv lub tebchaws. Ua caag koj tseed tuaj ua ntxab ua hlua cuab kuv txujsa?” 10Xa‑u tuav Yawmsaub lub npe twv tas, “Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, koj yuav tsw raug txem tsua qhov kws ua neeb nuav.” 11Tug puj hov txhad has tas, “Koj yuav kuas kuv hu leejtwg lug?” Xa‑u has tas, “Hu Xamuyee lug rua kuv.” 12Thaus tug puj hov pum dheev Xamuyee tes txawm qw nrov nrov hab has rua Xa‑u tas, “Ua caag koj daag kuv? Koj tub yog Xa‑u ntaag.” 13Vaajntxwv has rua tug puj hov tas, “Tsw xob ntshai le, koj pum daabtsw?” Tug puj has rua Xa‑u tas, “Kuv pum ib tug timtswv sawv huv nruab yeeb lug.” 14Xa‑u nug tug puj has tas, “Nwg lub cev zoo le caag?” Tug puj hov teb tas, “Yog ib tug yawm laug naav lub tsho ntev sawv lug.” Xa‑u txhad paub tas yog Xamuyee, nwg txawm khoov ntshws pe rua huv aav.
15Xamuyee has rua Xa‑u tas, “Koj hu kuv sawv lug taab kaum ua daabtsw?” Xa‑u teb tas, “Kuv muaj kev nyuaj sab heev vem yog cov Filixatee ua rog rua kuv hab Vaajtswv tig hlo ntawm kuv moog lawm tsw teb kuv dua le lawm, tsw has teb ntawm cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lossws teb huv tej npau suav. Yog le nuav kuv txhad thov hu koj sawv lug sub koj txhad qha kuv paub tas kuv yuav tsum ua daabtsw.” 16Xamuyee has tas, “Thaus Yawmsaub tig hlo ntawm koj hab ua yeeb ncuab rua koj lawm, ua caag koj tseed tuaj nug kuv? 17Yawmsaub ua rua koj yaam le kws nwg tub kuas kuv has rua koj lawd. Yawmsaub muab lub tebchaws dua ntawm koj txhais teg hab muab cob rua lwm tug kaav yog Tavi. 18Tub yog vem koj tsw noog Yawmsaub tej lug hab ua lawv le kws nwg npau tawg rua cov Amalej, nub nua Yawmsaub txhad ua tej nuav rua koj. 19Tsw taag le ntawd xwb Yawmsaub yuav muab koj hab cov Yixayee huvsw cob rua huv cov Filixatee txhais teg. Pigkig koj hab koj cov tub yuav nrug kuv nyob, hab Yawmsaub yuav muab Yixayee cov tub rog cob rua huv cov Filixatee txhais teg.”
20Tes Xa‑u txawm qaug ntawg xyaab hlo rua huv peg teb taamswm ntawd, nwg ntshai kawg vem yog Xamuyee tej lug. Nwg tsw muaj zug hlo le lawm tsua qhov nwg tsw tau noj mov ib nub ib mos lawm. 21Tug puj hov txhad lug rua ntawm Xa‑u. Thaus nwg pum tas Xa‑u ntshai kawg nwg has rua Xa‑u tas, “Kuv kws yog koj tug nkauj qhev yeej noog koj has. Kuv sev nyog txujsa yeem ua lawv le koj tej lug txhua yaam. 22Vem le nuav thov koj noog koj tug nkauj qhev has. Ca kuv muab mivntswv zaub mov rua koj, koj ca le noj txhad muaj zug taug kev rov qaab moog.” 23Xa‑u kuj tsw kaam, nwg has tas, “Kuv tsw noj.” Tassws nwg cov tub teg tub taw hab tug puj hov txhob txhob nwg, nwg txhad noog puab has. Nwg sawv lug nyob sau lub txaaj. 24Tug puj hov muaj ib tug mivnyuas nyuj rog rog nyob ntawm tsev nwg txawm maaj nroog muab tua. Nwg muab moov mog lug zuaj cub ua ncuav tsw xyaw keeb. 25Nwg coj lug rau rua Xa‑u hab nwg cov tub teg tub taw noj. Puab noj taag tes txawm rov qaab moog tsev mo ntawd.