28

1Tom qab ntawd, cov Filitees txawm txhij lawv cov tubrog tuaj tua cov Yixalayees. Akhises hais rau Daviv hais tias, “Koj yeej paub hais tias, koj thiab koj cov neeg yuav tsum mus pab kuv tua rog.”
2Daviv teb hais tias, “Kuv yog koj tus tubtxib, kuv yuav mus pab koj, nyaj koj yuav pom hais tias kuv mus ua tau haujlwm npaum li cas.”
 Akhises teb hais tias, “Zoo lawm, kuv yuav tsa koj ua tus zov kuv mus ib simneej li.”

Xa-ules thiab Tus Pojniam uas Txheev Dab

3Xamuyees twb tuag, thiab cov Yixalayees twb tuaj pam nws thiab muab nws faus rau hauv nws lub nroog Lamas lawm. Xa-ules twb muab cov neeg uas txawj saib yaig thiab txawj txheev dab ntiab hauv tebchaws Yixalayees mus tas lawm.
4Cov tubrog Filitees tuaj tsuam yeej ze ntawm lub nroog Sunees, thiab Xa-ules txhij cov tubrog Yixalayees mus tsuam yeej rau saum lub Roob Nkinpau-as. 5Thaum Xa-ules pom cov tubrog Filitees, nws ntshai heev, 6yog li ntawd, nws thiaj nug tus TSWV saib yuav ua li cas. Tiamsis tus TSWV tsis teb Xa-ules li, tsis hais ua yogtoog pom lossis saib lub Ulees thiab lub Thumees lossis kom cov cevlus los qhia li. 7Xa-ules hais rau nws cov nomtswv hais tias, “Nej cia li mus nrhiav ib tus pojniam uas txawj txheev dab rau kuv, kuv yuav mus cuag nws.”
 Lawv teb hais tias, “Muaj ib tug nyob hauv lub nroog Edaules.”
8Yog li ntawd, Xa-ules txawm hnav dua lwm yam ris tsho ua cuav mus kom luag tsis paub hais tias yog nws; thaum tsaus ntuj Xa-ules thiab ob tug txivneej mus rau hauv tus pojniam ntawd lub tsev. Xa-ules hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Thov koj txheev dab tuaj qhia rau kuv saib yuav muaj xwm dabtsi tshwm los rau kuv yav tom ntej, thiab thov koj txheev tus txivneej uas kuv tuav npe no tus xyw los.”
9Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Koj yeej paub tej uas Vajntxwv Xa-ules tau ua tas lawm, nws twb muab cov neeg uas txawj saib yaig thiab txawj txheev dab ntiab tawm hauv cov Yixalayees lub tebchaws mus tas lawm. Vim li cas koj tseem tuaj ntxias kom kuv raug luag tua povtseg thiab?”
10Xa-ules hais tias, “Kuv tuav tus TSWV uas muaj sia nyob lub npe coglus rau koj hais tias, qhov uas kuv kom koj txheev dab no, koj yuav tsis raug txim li.”
11Tus pojniam ntawd nug hais tias, “Koj xav kom kuv txheev leejtwg?” Xa-ules teb hais tias, “Xamuyees.”
12Thaum tus pojniam ntawd pom dheev Xamuyees, nws txawm qw nrov nrov thiab hais rau Xa-ules hais tias, “Koj twb yog Vajntxwv Xa-ules ntag! Ua li cas koj tseem tuaj dag kuv thiab?”
13Vajntxwv hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, koj pom dabtsi?”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Kuv pom ib tug xyw tawm hauv av los.”
14Xa-ules nug hais tias, “Nws zoo li cas?”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Nws yog ib tug yawg laus uas hnav ib lub tsho ntev.”
 Ces Xa-ules paub hais tias yog Xamuyees ntag, Xa-ules thiaj txhos caug ntua rau hauv av hawm.
15Xamuyees hais rau Xa-ules hais tias, “Koj tuaj txob kuv uas dabtsi? Vim li cas koj thiaj hu kuv tawm los?”
 Xa-ules teb hais tias, “Kuv tabtom muaj kev ntxhov siab heev! Cov Filitees txhij tubrog tuaj tua kuv, thiab Vajtswv tso kuv tseg lawm. Nws tsis teb kuv, tsis hais ua yogtoog pom lossis tso cov cevlus los qhia. Yog li ntawd, kuv thiaj tuaj hu koj saib koj yuav qhia kuv ua li cas thiaj zoo.”
16Xamuyees hais tias, “Vim li cas koj tuaj hu kuv thaum tus TSWV twb muab koj tso tseg thiab ua yeebncuab rau koj lawm? 17Tus TSWV ua rau koj raws li tej lus uas nws kom kuv hais rau koj lawm; nws twb muab lub tebchaws tshem tawm ntawm koj thiab muab rau Daviv kav lawm. 18Tus TSWV kom koj tua cov Amalej thiab rhuav txhua yam uas lawv muaj huv tibsi povtseg, tiamsis koj tsis ua raws li tus TSWV hais, nws thiaj ua li no rau koj. 19Tus TSWV yuav muab koj thiab cov Yixalayees cob rau cov Filitees tes. Tagkis koj thiab koj cov tub yuav mus nrog kuv nyob, thiab tus TSWV yuav muab cov tubrog Yixalayees cob rau cov Filitees tes.”
20Thaum Xa-ules hnov Xamuyees hais li ntawd, nws ntshai heev thiab vau hlo rau hauv av tamsim ntawd. Xa-ules tsaug heev, rau qhov nws tsis noj ib yam dabtsi li tau ib hnub thiab ib hmos lawm. 21Tus pojniam uas txheev dab ntawd mus xauj, nws pom Xa-ules ntshai kawg nkaus li, tus pojniam ntawd hais rau Xa-ules hais tias, “Kuv pheej hmoo muab kuv txojsia pab koj raws li koj thov kom kuv ua. 22Thov koj ua raws li kuv hais. Cia kuv ua mentsis mov rau koj noj. Koj yuav tsum noj mov, koj thiaj muaj zog taug kev mus.”
23Xa-ules tsis kam noj thiab hais tias, “Kuv yuav tsis noj ib yam dabtsi li.” Tiamsis nws cov tubtxib txhob kom nws yuav tsum noj xwb. Thaum kawg Xa-ules thiaj sawv hauv av los zaum saum txaj. 24Tus pojniam ntawd, txawm mus ntes tus menyuam nyuj uas nws muab hwv cia los tua ua nqaij ua hno. Nws muab hmoov nplej zuaj ua ib co ncuav tsis xyaw keeb muab ci kiag siav. 25Nws coj cov zaub mov ntawd mus rau Xa-ules thiab nws ob tug tubtxib noj. Hmo ntawd thaum lawv noj hmo tas lawv txawm rov los tsev lawm.