28

Saul Laih Anŭn Pô Pơjâo Pơ Anih In-Đôr

1Tơdang amăng rơnŭk anŭn, ƀing Philistia pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan gơñu kiăng blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel. Akis laĭ hăng Dawid tui anai, “Ih khŏm thâo hluh, ih laih anŭn ƀing tơhan ih či nao hrŏm hăng kâo amăng tơlơi pơblah anai.”
2Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Tui anŭn, ih či ƀuh hăng mơta ih pô yơh hơdôm tơlơi ding kơna ih anai dưi ngă.”
 Akis laĭ glaĭ tui anai, “Hiam yơh anŭn, kâo či pơjing ih jing pô răng pơgang kơ kâo amăng abih tơlơi hơdip yơh.”
3Hlâo kơ anŭn ƀiă, Samuêl djai laih, tui anŭn ƀing Israel čŏk hia kơ gơ̆ hăng dơ̱r gơ̆ amăng anih plei gơ̆ pô pơ Ramah. Saul hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing pơjâo laih anŭn ƀing juăt iâu yang rơba̱ng mơ̆ng anih lŏn anai.
4Ƀing Philistia rai pơƀut glaĭ laih anŭn pơdơ̆ng đĭ anih jưh gơñu ƀơi anih Sunêm, tơdang Saul pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan Israel laih anŭn nao pơdơ̆ng anih jưh ƀơi anih Gilboa. 5Tơdang Saul ƀuh ƀing ling tơhan ƀing Philistia, ñu huĭ bra̱l biă mă yơh. 6Ñu hơduah tơña kơ Yahweh hơget tơlơi ñu khŏm ngă, samơ̆ Yahweh ƀu laĭ glaĭ ôh kơ ñu mơ̆ng tơlơi rơpơi, mơ̆ng Urim ƀôdah mơ̆ng ƀing pô pơala. 7Giŏng anŭn, Saul laĭ kơ ƀing khua mă bruă kơ ñu tui anai, “Hơduah sem bĕ sa čô đah kơmơi jing pô pơjâo, tui anŭn kâo dưi nao tơña kơ ñu kơ tơlơi djru pơmĭn.”
 Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Hơmâo sa čô dŏ amăng anih In-Đôr.”
8Tui anŭn, Saul pơhrôp ñu pô kiăng kơ arăng ƀu thâo krăn; ñu buh hơô ao pơkŏn laih anŭn tơdang mơmŏt ñu hăng dua čô dơ̆ng nao pơ đah kơmơi anŭn. Ñu rơkâo tui anai, “Tơña hơduah yang brơi kơ kâo bĕ laih anŭn ba đĭ kơ kâo pô kâo či laĭ brơi anăn anai.”
9Samơ̆ pô đah kơmơi pơjâo anŭn laĭ glaĭ, “Sĭt ih thâo hluh yơh hơget tơlơi Saul hơmâo ngă laih. Ñu hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih abih bang ƀing pơjâo, ƀing iâu hơduah yang rơba̱ng mơ̆ng anih lŏn anai. Yua hơget ih pioh sa boh čơđo̱ng ƀač kơ tơlơi hơdip kâo kiăng kơ kâo djai lĕ?”
10Saul ƀuăn rơ̆ng hăng gơ̆ amăng anăn Yahweh tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, ih ƀu či djai ôh yuakơ tơlơi anai.”
11Giŏng anŭn, pô pơjâo anai tơña tui anai, “Hlơi kâo či ba đĭ kơ ih lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ba đĭ Samuêl bĕ.”
12Tơdang pô pơjâo anŭn ƀuh Samuêl, ñu ur kraih hăng jua pơhiăp ñu laih anŭn laĭ kơ Saul tui anai, “Yua hơget ih hơmâo pơblư̆ hĭ laih kâo lĕ? Ih yơh jing Saul!”
13Pơtao Saul laĭ kơ ñu tui anai, “Anăm huĭ ôh. Hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?” Pô pơjâo anŭn laĭ, “Kâo ƀuh sa bơngăt yang hlak tơgŭ đĭ mơ̆ng lŏn.”
14Saul tơña tui anai, “Ñu hrup hăng hơget lĕ?”
 Pô pơjâo anai laĭ glaĭ, “Sa čô tha buh ao phyung hlak đĭ rai.”
 Tui anŭn, Saul thâo mơtam anŭn jing Samuêl yơh, laih anŭn ñu bon kơkuh ñu pô hăng ƀô̆ mơta ñu sŏ̱ lŏn yơh.
15Samuêl laĭ kơ Saul tui anai, “Yua hơget ih pơrŭng kâo hăng ba đĭ kâo lĕ?”
 Saul laĭ, “Kâo hlak hơmâo tơlơi rŭng răng prŏng biă mă. Ƀing Philistia hlak či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo laih anŭn Ơi Adai hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng kâo. Ñu ƀu laĭ glaĭ kơ kâo dơ̆ng tah, wơ̆t tơdah mơ̆ng ƀing pô pơala ƀôdah mơ̆ng tơlơi rơpơi. Tui anŭn yơh, kâo hơmâo iâu đĭ ih kiăng laĭ brơi kơ kâo hơget tơlơi či ngă.”
16Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Yua hơget ih hơduah tơña mơ̆ng kâo lĕ? Hiư̆m ngă, hlâo kơ anai Yahweh hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng ih laih anŭn jing hĭ rŏh ayăt hăng ih laih hă? 17Yahweh či pơkrĕp truh hĭ yơh hrơi anai hơdôm tơlơi Ñu hơmâo laĭ lui hlâo laih mơ̆ng kâo. Yahweh hek hĭ laih dêh čar ih mơ̆ng tơngan ih laih anŭn brơi hĭ kơ pô re̱ng gah ih jing Dawid. 18Yuakơ ih ƀu tui gưt kơ Yahweh ôh laih anŭn kŏn ngă tui tơlơi Ñu hil ƀrŭk pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Amalek mơ̆n, Yahweh yơh či pơgiŏng hĭ kơ ih hrơi anai. 19Yahweh či jao hĭ ƀing Israel laih anŭn ih amăng tơngan tơlơi dưi ƀing Philistia, tui anŭn yơh hrơi pơgi ih hăng ƀing ană đah rơkơi ih či djai laih anŭn rai dŏ hăng kâo yơh. Yahweh ăt či jao hĭ ƀing ling tơhan Israel amăng tơngan tơlơi dưi ƀing Philistia mơ̆n.”
20Ƀơi mông anŭn mơtam Saul rơbuh akŭp ƀô̆ ñu ƀơi lŏn, huĭ bra̱l biă mă yuakơ hơdôm tơlơi Samuêl pơhiăp anŭn. Tơlơi kơtang ñu rơngiă hĭ, yuakơ ñu ƀu hơmâo ƀơ̆ng djơ̆ hơget ôh amăng abih hrơi mlam.
21Tơdang pô đah kơmơi pơjâo anŭn rai pơ Saul laih anŭn ƀuh ñu tơtư̆ huĭ biă mă, ñu laĭ, “Anai nê, kâo ding kơna đah kơmơi ih anai hơmâo pơsăn drơi laih tơlơi hơdip kâo kiăng kơ tui gưt ih laih anŭn ngă laih tui hăng tơlơi ih brơi kơ kâo ngă. 22Ră anai, rơkâo kơ ih hơmư̆ bĕ kơ ding kơna ih anai, brơi kâo ba rai gơnam ƀơ̆ng tui anŭn kiăng kơ ih dưi ƀơ̆ng laih anŭn hơmâo pran ƀiă amăng jơlan ih či nao anŭn.”
23Ñu hơngah hĭ laih anŭn laĭ, “Kâo ƀu či ƀơ̆ng ôh.”
 Samơ̆ ƀing tơhan ñu hrŏm hăng pô đah kơmơi anŭn pơtrŭt ñu, tui anŭn ñu hơmư̆ tui ƀing gơ̆. Ñu tơgŭ mơ̆ng lŏn laih anŭn dŏ be̱r ƀơi grê đih yơh.
24Pô đah kơmơi anŭn mă sa drơi ană rơmô rơmŏng amăng sang ñu; ñu pơdjai hĭ laih anŭn ñu mă tơpŭng, păt jơlit laih anŭn pơkra ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi yơh. 25Giŏng anŭn, ñu yŏng gơnam ƀơ̆ng huă ƀơi anăp Saul laih anŭn ƀing tơhan ñu, tui anŭn ƀing gơñu ƀơ̆ng. Amăng mlam anŭn mơ̆n ƀing gơñu tơgŭ laih anŭn đuaĭ hĭ.