29

Phung Philistin Đing Ma Y-David

1Phung Philistin tâm rƀŭn lĕ rngôch phung tahan khân păng ta ƀon Aphek; jêh ri phung Israel ƀư ntŭk rmlak dăch ta tu dak tâm ƀon Jesrêel. 2Dôl phung tahan Philistin hăn n'hoch băl rhiăng jêh ri băl rbăn phung tahan khân păng, jêh ri Y-David ndrel phung tahan păng hăn pakơi ndrel ma Y-Akis, 3phung kôranh tahan phung Philistin lah, "Moh nau phung Hêbrơ aơ gŭ ƀư ta aơ?" Y-Akis lah ma phung tah ma Philistin, "Nây jêng Y-David, oh mon Y-Sôl, hađăch Israel, gŭ ndrel ma gâp hŏ jŏ nar năm jêh, jêh ri ntơm bơh nar păng văch tât ma gâp, gâp mâu saơ ôh nau tih tâm păng n'ho tât ma nar aơ." 4Ƀiălah phung kôranh tahan Philistin nuih ma păng, "Mplơ̆ sĭt lơi buklâu aơ, gay ăn păng dơi sĭt ma ntŭk may n'gân jêh păng. Păng mâu mra trŭnh ndrel ôh ma he ma nau tâm lơh, klach lah dôl tâm lơh păng jêng nkhơng rlăng he. Yorlah mâm buklâu aơ dơi tâm nsĭr đŏng đah hađăch păng, mâu hĕ tă bơh phung aơ? 5Mâu hĕ Y-David aơ, ma păng yơh bu mprơ ndrăng khân păng dôl talô̆ săk:
 'Y-Sôl nkhĭt jêh âk rbăn nuyh,
 jêh ri Y-David nkhĭt jêh âk du rmưn nuyh?"
6Pôri, Y-Akis kuăl Y-David jêh ri lah ma păng, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, may jêng du huê bunuyh sŏng-srăng, jêh ri gâp mĭn jêng di ma may hăn jêh sĭt ndrel ma gâp tâm nau tâm lơh aơ; yorlah gâp mâu saơ du ntil nau tih ôh tâm may, ntơm bơh nar may tât ma gâp kŏ tât nar aơ. Ƀiălah phung kôranh mâu dơn ôh. 7Pôri sĭt hom aƀaơ ri, jêh ri dâk hăn đăp mpăn; pôri may mâu mra ăn phung kôranh Philistin nuih ôh."
8Y-David lah ma Y-Akis, "Ƀiălah moh nau gâp hŏ ƀư jêh? Moh may saơ tâm phung oh mon may ntơm bơh nar gâp lăp pah kan may tât nar aơ, kŏ tât gâp mâu dơi hăn tâm lơh đah phung rlăng kôranh gâp hađăch?" 9Y-Akis plơ̆ sĭt lah đŏng ma Y-David, "Gâp gĭt may mâu geh nau bu nduyh ôh ta năp măt gâp nâm bu du huê oh mon ueh Brah Ndu; ƀiălah phung kôranh tahan Philistin lah, 'Păng mâu mra hăn hao ndrel ma he ma nau tâm lơh ôh.' 10Pônây, kêng ôi ơm dâk hom ndrel phung oh mon kôranh may văch jêh ndrel may, jêh ri dâk hăn ơm ôi, tơlah khân may saơ lĕ kloh ang." 11Pôri Y-David ndrel ma phung tahan păng dâk hăn ơm ôi, gay ŭch sĭt rlet ma n'gor phung Philistin. Bi phung Philistin hăn hao rlet ma ƀon Jesrêel.