29

Đa-vít và A-kích

1Quân Phi-li-tin dồn lực lượng đến A-phéc trong khi quân Y-sơ-ra-ên đóng ở Gít-rê-ên bên một suối nước.
2Khi các nhà lãnh đạo Phi-li-tin dẫn các đoàn quân gồm cả trăm cả ngàn người đi trước, Đa-vít dẫn thuộc hạ theo A-kích đi sau. 3Các nhà lãnh đạo Phi-li-tin hỏi: "Những người Hy-bá này làm gì ở đây." A-kích đáp: "Đây là Đa-vít, tôi tớ của Sau-lơ vua Y-sơ-ra-ên đã bỏ chủ theo ta cả năm nay. Từ ngày đến với ta, người này không làm gì quấy cả." 4Nhưng các nhà lãnh đạo Phi-li-tin giận dữ, yêu cầu: "Cho nó về đi! Bảo nó về Xiếc-lác ngay! Nó không ra trận với chúng ta dược đâu, vì nó có thể phản, lấy đầu quân ta đem nộp để làm hòa với chủ cũ. 5Có phải đây là Đa-vít, được người ta ca tụng trong câu hát hò lúc nhảy múa: 'Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn' không?"
6Buộc lòng A-kích gọi Đa-vít đến nói: "Ta chỉ Chúa thề rằng ta thật lòng muốn có ngươi sát cánh chiến đấu với ta, vì ngươi là người thành thật, từ ngày đến ở với ta, ngươi không làm điều gì quấy cả. Thế nhưng vì các nhà lãnh đạo Phi-li-tin không chịu, 7nên ngươi vui lòng về đi, để khỏi mất lòng họ. Chúc đi bình an." 8Đa-vít hỏi: "Tôi có lỗi gì? Từ ngày tôi giúp việc bệ hạ đến nay bệ hạ có thấy tôi làm gì sai không? Sao không cho tôi đi đánh quân thù của bệ hạ?" 9A-kích đáp: "Ngươi không có lỗi gì cả. Với ta, ngươi trọn vẹn như một thiên thần. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Phi-li-tin không muốn ngươi ra trận với họ. 10Vậy, sáng mai ngươi nên dậy sớm, dẫn thuộc hạ ra về khi trời vừa sáng." 11Và Đa-vít về đất Phi-li-tin khi trời hửng sáng, còn quân Phi-li-tin kéo đến Gít-rê-ên.