29

Cov Filixatee tsis tso siab rau Davi

1Cov Filixatee txhij cov tub rog huvsi tuaj rau ntawm Afe, mas cov Yixayee ua yeej rau ntawm lub hauv dej txhawv ntawm lub moos Yile‑ee. 2Thaum Filixatee cov thawj coj tej pab tub rog uas ib puas leej ib txhiab leej hla mus mas Davi thiab nws cov neeg kuj ua pab tom qab uas nrog Akhij ua ke. 3Filixatee cov thawj rog hais tias, “Cov neeg Henplais tuaj ua dabtsi ntawm no?” Mas Akhij hais rau Filixatee cov thawj rog tias, “No yog Davi, uas yog cov Yixayee tus vajntxwv Xa‑u li ib tug tub teg tub taws, nws twb nrog kuv nyob tsheej xyoo lawm. Txij hnub uas nws khiav tuaj cuag kuv, kuv kuj tsis pom nws muaj ib qho txhaum li txog niaj hnub nimno.” 4Tiamsis Filixatee cov thawj rog chim rau vajntxwv mas lawv rov hais rau vajntxwv tias, “Cia li xa tus yawg no rov qab mus tsev. Cia nws rov mus nyob rau hauv lub moos uas koj tu rau nws. Tsis txhob kheev nws nrog peb mus ua rog ua ke tsam ces nws ua yeeb ncuab rau peb. Rau qhov nws yuav ua li cas rov mus nrog nws tus vajntxwv sib raug zoo tau? Sub tsis yog muab peb cov neeg no taubhau coj mus pauv lov? 5Tus yawg no twb yog Davi nev, yog tus uas lawv hu nkauj seev cev hais tias, ‘Xa‑u tua tau qas txhiab leej Davi tua tau qas vam leej.’ ”
6Akhij thiaj hu Davi los hais rau nws tias, “Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, koj twb ua ncaj ua ncees los lawm. Yog ntawm kuv tug mas kuv pom zoo cia koj nrog kuv mus ua rog, rau qhov kuv tsis pom koj ua ib qho txhaum txij hnub uas koj los nrog kuv nyob txog niaj hnub nimno li. Tiamsis txawm li cas los xij cov thawj rog tsis nrog kuv pom koj zoo. 7Ua li no thov koj rov qab mus ua siab tus yees xwv thiaj tsis ua rau Filixatee cov thawj tsis txaus siab.” 8Mas Davi hais rau Akhij tias, “Kuv tau ua dabtsi? Txij hnub uas kuv los ua koj li haujlwm txog niaj hnub nimno koj pom kuv uas yog koj tus qhev ua ib yam dabtsi uas yuav tsis tsim nyog kuv mus ua rog rau koj tej yeeb ncuab? Koj yog kuv tus tswv thiab kuv tus vajntxwv.” 9Akhij teb Davi tias, “Kuv paub thiab kuv lub qhov muag pom koj tsis ua ib qho txhaum, koj zoo yam nkaus li Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj. Tiamsis Filixatee cov thawj rog hais tias, ‘Tsis txhob kheev nws nrog peb mus ua rog li.’ 10Ua li no koj thiab Xa‑u cov tub teg tub taws uas nrog koj tuaj cia li sawv ntxov, mas tagkis thaum pom kev ces cia li rov qab mus.” 11Davi txawm sawv ntxov nrog nws cov neeg rov qab mus rau cov Filixatee tebchaws. Tiamsis cov Filixatee mas nce mus pem Yile‑ee.