29

Cov Filitees Tsis Ntseeg Daviv Siab

1Cov Filitees sau tagnrho lawv cov tubrog tuaj txoos rau ntawm Afes, thiab cov tubrog Yixalayees tsuam yeej rau ntawm lub qhovdej txhawv uas nyob hauv lub Hav Yexelees. 2Cov Filitees tsib tug vajntxwv nrog lawv cov tubrog ua ke tuaj tsheej pab, tej pab ib puas leej thiab tej pab ib txhiab leej; Daviv thiab nws cov neeg nrog Vajntxwv Akhises ua qab. 3Thaum cov thawj tubrog Filitees pom Daviv thiab nws cov neeg, lawv nug hais tias, “Cov neeg Henplais tuaj ua dabtsi ntawm no?”
 Akhises teb hais tias, “Tus no yog Daviv uas yog Vajntxwv Xa-ules uas kav tebchaws Yixalayees ib tug thawj tubrog. Nws twb los nrog kuv nyob tau ib ntu lawm. Txij thaum nws los nrog kuv nyob, kuv tsis pom nws ua txhaum dabtsi li.”
4Tiamsis cov thawj tubrog Filitees npautaws heev rau Akhises thiab hais tias, “Cia li kom nws rov mus nyob rau hauv lub nroog uas koj muab rau nws. Tsis pub nws nrog peb mus ntaus rog, nyob tsam nws ntxeev siab rov tawmtsam peb thaum peb tseem tabtom sib tua. Rau qhov thaum ntawd, yog lub sijhawm zoo rau nws tua thiab txiav peb cov tubrog tej taubhau coj mus rau nws tus tswv kom nyiam nws. 5Tus no twb yog tus Daviv uas cov pojniam seevcev hu nkauj qhuas hais tias, ‘Xa-ules tua tuag qas txhiab leej xwb, tiamsis Daviv tua taug qas vam leej.’ ”
6Akhises hu Daviv los thiab hais tias, “Kuv tuav cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj sia nyob lub npe coglus rau koj hais tias, koj yeej tau ua zoo rau kuv; kuv yeej txaus siab cia koj nrog kuv mus tua rog. Txij hnub uas koj los nrog kuv nyob, kuv tsis pom koj ua ib qho txhaum li. Tiamsis lwm tus vajntxwv tsis pom zoo koj nrog peb mus. 7Yog li ntawd, thov koj cia li rov mus tsev zoo siab hlo thiab tsis txhob ua tej yam uas tsiv lawv siab li.”
8Daviv teb hais tias, “Vajntxwv, kuv tau ua txhaum dabtsi? Koj twb hais tias, txij thaum kuv los nrog koj nyob ua haujlwm rau koj, koj tsis pom kuv ua ib qho txhaum li, vim li cas thiaj tsis pub kuv nrog koj uas yog kuv tus tswv thiab kuv tus vajntxwv mus tua koj cov yeebncuab?”
9Akhises teb hais tias, “Kuv yeej pom zoo, kuv pom hais tias koj yog neeg ncaj ncees ib yam li Vajtswv ib tug timtswv. Tiamsis lwm tus vajntxwv hais tias tsis pub koj nrog peb mus tua rog. 10Yog li ntawd, tagkis koj thiab koj cov neeg uas khiav Xa-ules tuaj nrog kuv nyob, cia li rov mus thaum pom kev txoog.”
11Yog li ntawd, Daviv thiab nws cov neeg thiaj sawv ntxov rov los rau hauv tebchaws Filitees, thiab cov tubrog Filitees mus rau Yexelees lawm.