29

Akis Pơkiaŏ Dawid Glaĭ Pơ Ziklag

1Ƀing Philistia pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan gơñu ƀơi anih Aphêk, laih anŭn ƀing Israel dŏ jưh ƀơi anih ia bluh Yizreel. 2Tơdang ƀing khua djă̱ akŏ Philistia tơbiă nao hăng ƀing ling tơhan gơñu tui hăng khul rơtuh, khul rơbâo; Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu ăt tơbiă nao jĕ hrŏm hăng Akis mơ̆n. 3Pô khua git gai ƀing Philistia pơkŏn tơña tui anai, “Hiư̆m pă kơ ƀing Hêbrơ anai lĕ?” Akis laĭ glaĭ, “Anai jing Dawid yơh, hlâo adih ñu jing sa čô khua moa pơtao Saul ƀing Israel. Ñu hơmâo dŏ hăng kâo rơbeh kơ sa thŭn laih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng Saul truh kơ tă anai, kâo ƀu hơduah ƀuh tơlơi soh hơget ôh amăng ñu.”
4Samơ̆ ƀing khua git gai ƀing Philistia anŭn hil kơ Akis laih anŭn laĭ tui anai, “Brơi bĕ mơnuih anŭn glaĭ pơ plei pơnăng ih brơi laih kơ ñu dŏ. Ñu ƀu dưi nao hrŏm hăng ƀing ta ôh huĭdah ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta tơdang pơblah. Ñu či pơmơak glaĭ khua ñu biă mă yơh hăng pơdjai hĭ ƀing ling tơhan ta. 5Ăt Dawid anai mơ̆n ƀing gơñu adoh laih amăng tơlơi ƀing gơñu suang tui anai,
  “ ‘Saul hơmâo pơdjai hĭ laih lu rơbâo čô,
   laih anŭn Dawid hơmâo pơdjai hĭ laih lu rơbăn čô.’ ”
6Tui anŭn, Akis iâu rai Dawid laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip ƀing Israel, ih hơmâo jing laih anih kâo kơnang laih anŭn kâo mơak yơh kiăng kơ ih mă bruă hăng kâo amăng ƀing ling tơhan anai. Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ih rai pơ kâo truh pơ tă anai, kâo ƀu hơduah ƀuh tơlơi hơget ôh soh amăng ih, samơ̆ ƀing khua djă̱ akŏ pơkŏn ƀu ju̱m ih ôh. 7Wơ̆t glaĭ bĕ laih anŭn nao amăng tơlơi rơnŭk rơnua; anăm ngă hơget ôh kiăng kơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Philistia anŭn hil nač.”
8Dawid tơña tui anai, “Samơ̆ hơget tơlơi kâo hơmâo ngă laih lĕ? Hơget tơlơi ih hơmâo hơduah ƀuh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ding kơna ih anai čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi kâo rai pơ ih truh kơ tă anai lĕ? Ơ khua kâo pơtao ăh, yua hơget kâo ƀu dưi nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt ih lĕ?”
9Akis laĭ glaĭ tui anai, “Kâo thâo ih hơmâo ngă laih tơlơi hiam pơmơak ƀơi anăp kâo kar hăng ling jang Ơi Adai yơh; wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ Philistia pơkŏn hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Ñu khŏm anăm nao hrŏm hăng ƀing ta pơ tơdron blah ôh.’ 10Hơnŭn yơh, tơgŭ bĕ mơ̆ng mơguah ưm wơ̆t hăng ƀing ding kơna khua ih mơ̆n, jing ƀing hơmâo rai pơ anai hrŏm hăng ih, laih anŭn tơbiă đuaĭ bĕ ƀơi mơguah tơdang hrơi bơngač laih.”
11Tui anŭn, Dawid laih anŭn ƀing ling tơhan ñu tơgŭ mơguah ưm kiăng wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn ƀing Philistia laih anŭn ƀing Philistia đĭ nao pơ anih Yizreel yơh.