29

Phung Philistin Đing kơ Y-Đawit

1Phung Philistin bi kƀĭn jih jang phung kahan diñu ti ƀuôn Aphek; leh anăn phung Israel ngă kđông giăm akŏ êa hlăm ƀuôn Jesrêel. 2Êjai phung kahan Philistin êbat nao hŏng lu êtuh leh anăn hŏng lu êbâo kahan diñu, leh anăn Y-Đawit hŏng phung kahan ñu êbat nao ti tluôn mbĭt hŏng Y-Akis, 3phung khua kahan Philistin lač, “Ya phung Hêbrơ anei dôk ngă tinei?” Y-Akis lač kơ phung khua kahan Philistin, “Amâo djŏ hĕ anei Y-Đawit dĭng buăl Y-Sôl mtao phung Israel? Ñu dôk mbĭt leh hŏng kâo sui hruê thŭn, leh anăn dơ̆ng mơ̆ng ñu đuĕ hriê kơ kâo, kâo amâo ƀuh ôh klei soh hlăm ñu truh ti hruê anei.” 4Ƀiădah phung khua kahan Philistin ăl kơ ñu leh anăn lač kơ ñu, “Bi wĭt êkei anei, čiăng kơ ñu dưi wĭt kơ anôk ih dưm ñu leh. Ñu amâo srăng trŭn mbĭt hŏng drei kơ klei bi blah ôh, huĭdah êjai bi blah ñu jing hĕ roh drei. Kyuadah si êkei anei dưi lŏ bi grăng hŏng khua ñu? Amâo djŏ hĕ hŏng boh kŏ phung mnuih tinei? 5 Amâo djŏ hĕ Y-Đawit anei, kơ ñu yơh arăng bi mmuñ hdơ̆ng diñu êjai kdŏ:
  ‘Y-Sôl bi mdjiê leh lu êbâo čô,
   leh anăn Y-Đawit bi mdjiê leh lu pluh êbâo čô’?”
6Snăn Y-Akis iêu Y-Đawit leh anăn lač kơ ñu, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, ih jing leh ênuah, leh anăn kâo mĭn jing djŏ kơ ih êbat nao leh anăn wĭt mbĭt hŏng kâo hlăm klei bi blah anei; kyuadah kâo amâo ƀuh sa klei soh ôh hlăm ih mơ̆ng hruê ih truh kơ kâo tơl hruê anei. Ƀiădah phung khua amâo tŭ ôh. 7Snăn wĭt bĕ ară anei, leh anăn đuĕ nao êđăp ênang, snăn ih amâo srăng brei phung khua Philistin ăl ôh.” 8Y-Đawit lač kơ Y-Akis, “Ƀiădah ya klei kâo ngă leh? Ya ih ƀuh hlăm dĭng buăl ih dơ̆ng mơ̆ng hruê kâo mŭt mă bruă kơ ih tơl ară anei, tơl kâo amâo dưi nao bi blah ngă hŏng phung roh khua kâo mtao?” 9Y-Akis lŏ wĭt lač kơ Y-Đawit, “Kâo thâo ih amâo mâo klei arăng ƀuah ôh ti anăp ală kâo msĕ si sa čô dĭng buăl jăk Aê Diê; ƀiădah phung khua kahan Philistin lač, ‘Ñu amâo srăng đĭ nao mbĭt hŏng drei kơ klei bi blah ôh.’ 10Snăn ti aguah kgŭ bĕ ưm mbĭt hŏng phung dĭng buăl khua ih hriê leh mbĭt hŏng ih, leh anăn đuĕ nao ưm aguah tơdah diih ƀuh adiê dơ̆ng mngač.” 11Snăn Y-Đawit mbĭt hŏng phung kahan ñu kbiă đuĕ nao ưm aguah, čiăng lŏ wĭt kơ čar phung Philistin. Bi phung Philistin đĭ nao kơ ƀuôn Jesrêel.