2

Hana zaj nkauj

1Ces Hana txawm thov Yawmsaub hais tias,
  “Kuv lub siab xyiv fab rau hauv Yawmsaub,
   kuv tus kub kuj raug muab tsa
   rau lub chaw siab hauv Yawmsaub.
  Kuv lub qhov ncauj khav tau
   rau kuv cov yeeb ncuab,
  rau qhov kuv zoo siab
   rau koj txojkev cawm dim.

  2“Tsis muaj leejtwg dawb huv li Yawmsaub,
   tsis muaj leejtwg zoo cuag li koj,
  tsis muaj ib txhib zeb twg
   zoo cuag li peb tus Vajtswv.
  3Tsis txhob hais lus khav theeb dua li lawm,
   tsis txhob cia tej lus muab hlob
   tawm hauv lub qhov ncauj,
  rau qhov Yawmsaub yog tus Vajtswv
   uas paub txhua yam,
  thiab muab txhua yam haujlwm
   luj tshuaj saib.
  4Cov uas muaj zog rab hneev
   raug muab lov lawm,
  cov uas tsaug leeg
   kuj tau lub zog los hnav lawm.
  5Cov uas txeev noj tsau npo
   kuj tawm mus ua zog nrhiav noj,
   cov uas tshaib plab kuj tsis tshaib lawm.
  Tus uas ib txwm xeeb tsis taus menyuam
   kuj yug tau xya tus lawm,
  tiamsis tus uas muaj menyuam coob
   ua ntsoj ua ntsuag.
  6Yawmsaub muab tua thiab pub txojsia,
   nws coj nqes mus rau hauv tub tuag teb
   thiab tsa kom sawv rov los.
  7Yawmsaub ua kom pluag
   thiab ua kom muaj,
  nws muab txo kom qes
   thiab muab tsa kom sawv siab.
  8Nws tsa cov uas pluag
   sawv hauv hmoov av los,
  nws muab cov uas raug txom nyem
   tsa sawv hauv qhov tshauv los,
  coj lawv los nrog cov thawj zaum ua ke,
   thiab tau lub rooj siab
   uas muaj koob meej ua lawv tug.
  Cov ncej uas txheem lub ntiajteb no
   yog Yawmsaub li,
  nws muab lub ntiajteb
   txawb rau saum cov ncej ntawd.

  9“Nws yuav tsom kwm
   cov uas npuab nws, txhais kotaw,
  tiamsis cov neeg limhiam
   yuav nyob ntsiag to
   rau hauv qhov tsaus ntuj,
  rau qhov neeg siv nws lub zog xwb
   yuav kov tsis yeej.
  10Yawmsaub cov yeeb ncuab
   yuav raug muab tsoo tawg ua tej dwb daim,
  nws yuav ua xob nthe saum ntuj
   tawm tsam lawv.
  Yawmsaub yuav txiav txim
   thoob plaws hauv lub qab ntuj no,
  nws yuav pub zog rau nws tus vajntxwv,
   thiab yuav tsa
  tus uas nws hliv roj tsa cia lawm tus kub
   nyob siab dua huvsi.”
11Ces Eekhana txawm rov qab mus tsev rau hauv lub moos Lama lawm. Ces tus metub ntawd ua koom tu Yawmsaub ntawm tus pov thawj Eli lub xubntiag.

Eli ob tug tub ua txhaum

12Eli ob tug tub yog neeg tsis tsheej haj tsis hwm Yawmsaub kiag li, 13thiab tsis quav ntsej tej kevcai uas cov pov thawj coj rau tej pejxeem. Thaum leejtwg coj tsiaj tuaj xyeem mas thaum tabtom hau nqaij tus pov thawj tug tub qhe yuav los tuav rawv rab hmuv uas muaj peb ceg. 14Nws yuav muab rab hmuv nkaug rau hauv lub yias lossis lub hwj lossis lub laujkaub loj lub laujkaub me. Txhua yam uas rab hmuv chob tau ntawd tus pov thawj yuav muab ua nws tug coj los noj. Eli ob tug tub ua li no rau txhua tus Yixayee uas tuaj rau hauv lub moos Silau. 15Tsis tag li ntawd xwb, ua ntej uas lawv tsis tau hlawv cov hlab hluas roj, tus pov thawj tug qhev pheej los hais rau tus uas muab xyeem ntawd tias, “Thov nqaij mus rau tus pov thawj kib. Nws tsis yuav tej nqaij uas koj hau nws yuav nqaij nyoos xwb.” 16Yog tus uas xyeem teb tias, “Thov cia lawv hlawv cov hlab hluas roj tso koj mam coj npaum li koj lub siab nyiam mus,” tus qhev yuav hais tias, “Tsis tau li, yuav tsum muab nimno xwb. Yog koj tsis muab los kuv yuav muab kuv mus.” 17Vim li no Yawmsaub thiaj pom tias ob tug tub hluas no lub txim loj kawg li rau qhov ob tug saib tsis taus tej uas muab xyeem rau Yawmsaub.
18Xamuyee tu ntawm Yawmsaub xubntiag, nws yog ib tug metub uas hnav ib lub tsho efauj ntaub mag. 19Nws niam niaj xyoo xaws ib lub tsho me me coj mus rau nws rau thaum nws nrog tus txiv mus xyeem tsiaj rau Yawmsaub. 20Mas Eli pheej foom koob hmoov rau Eekhana thiab nws tus pojniam tias, “Thov Yawmsaub pub tus pojniam no yug menyuam rau koj pauj tus uas nws thov es muab qev rau Yawmsaub lawm.” Ces ob tug li rov mus tsev. 21Yawmsaub los pab Hana, mas nws thiaj li xeeb menyuam yug tau peb tug tub thiab ob tug ntxhais. Tus metub Xamuyee kuj hlob zoo rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag.
22Eli laus heev lawm thiab nws kuj hnov txog txhua yam uas nws ob tug tub ua rau cov Yixayee, thiab hnov txog qhov uas ob tug deev cov pojniam uas ua haujlwm ntawm lub rooj vag uas nkag mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib. 23Mas nws hais rau ob tug tias, “Ua cas neb yuav ua li no? Kuv tau hnov cov pejxeem piav tej kev phem uas neb ua. 24Tub 'e, tsis txhob ua. Tej xov uas kuv hnov Yawmsaub cov neeg piav ncha lug ntawd mas tsis zoo kiag li. 25Yog neeg ua txhaum rau neeg, Vajtswv nyob nruab nrab tu. Tiamsis yog neeg ua txhaum rau Yawmsaub, leejtwg yuav thov tau?” Tiamsis ob tug tsis kam mloog leej txiv hais rau qhov tias Yawmsaub twb npaj siab muab ob tug tua pov tseg lawm.
26Tus metub Xamuyee kuj hlob zuj zus, Yawmsaub thiab neeg kuj txaus siab rau nws zuj zus.

Eli tsev neeg yuav puam tsuaj

27Thaum ntawd muaj Vajtswv li ib tug neeg tuaj hais rau Eli tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Kuv twb qhia kuv rau koj yawg koob Aloo tsev neeg rau thaum lawv nyob hauv Iyi tebchaws uas lawv nyob hauv Falau kev tswjhwm. 28Kuv xaiv nws tawm hauv txhua xeem Yixayee los ua kuv li pov thawj mus ua haujlwm ntawm kuv lub thaj thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab hnav lub tsho efaujc rau ntawm kuv xubntiag. Kuv tau muab tej uas cov Yixayee muab hlawv xyeem rau kuv huvsi ua koj yawg koob caj ces li feem. 29Ua cas koj yuav saib tsis taus tej uas muab xyeem rau kuv thiab tej uas kuv hais kom muab pub rau kuv? Koj muab koj ob tug tub saib hlob dua kuv es muab txhua yam zoo kawg uas kuv haiv neeg Yixayee muab xyeem rau kuv txav kom nej rog rog.’ 30Vim li no Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv thiaj hais tias, ‘Kuv twb cog lus tias koj tsev neeg thiab koj yawg koob caj ces yuav ua koom tu kuv mus ib txhis.’ Tiamsis nimno Yawmsaub tshaj tawm tias, ‘Tej uas kuv hais ntawd muab rhuav pov tseg lawm. Rau qhov cov uas muab kuv saib hlob kuv yuav muab lawv saib hlob, cov uas saib tsis taus kuv, kuv yuav saib tsis taus lawv. 31Saib maj, lub caij lub nyoog uas kuv yuav txiav koj lub zog thiab koj yawg koob caj ces lub zog pov tseg los yuav txog, xwv thiaj tsis muaj ib tug laus nyob hauv koj lub cuab. 32Koj yuav raug kev txom nyem nyuaj siab, saib liab muag khiav khib tej kev vam meej uas cov Yixayee tau lawd, thiab koj cuab neeg yuav tsis muaj ib tug nyob laus mus ib txhiab ib txhis li. 33Koj cov neeg uas kuv tseg txojsia nyob tsis muab txiav kom tu ntawm kuv lub thaj los yuav ua rau koj quaj quaj ua qhov muag tho ntshuv thiab ua rau koj lub siab ntxhov hnyo. Koj caj ces yav tom qab sawvdaws pheej yuav tuag rau thaum tseem hluas muaj zog npho. 34Tej uas yuav raug Hauni thiab Fineha uas yog koj ob tug tub, yog qhov uas ob tug yuav tuag rau ib hnub, mas tej no yuav qhia koj paub tias tej uas hais yog muaj tseeb. 35Kuv yuav tsa ib tug pov thawj uas lub siab xib rau kuv, uas yuav ua raws li tej uas kuv xav hauv kuv lub siab. Kuv yuav pub nws muaj ib ceg neeg ruaj khov, thiab nws yuav ua num rau ntawm tus uas kuv hliv roj tsa cia lawd lub xubntiag mus ib txhis. 36Thiab koj caj ces uas tseem tshuav nyob yuav thov tus ntawd ib lub txiag nyiaj lossis ib lub ncuav noj, thiab yuav hais tias, Thov koj tsa kuv ua tej haujlwm pov thawj kuv thiaj tau noj tej zaub mov mentsis thiab.’ ”