2

Hannaa Daux Gaux

1Hannaa ziouc daux gaux gorngv,
  “Ziouv bun yie nyei hnyouv orn-lorqc haic.
   Yie kaux Ziouv, yie nyei qaqv ziouc henv.
  Yie nyei nzuih jatv yie nyei win-wangv,
   weic zuqc yie a'hneiv haic Tin-Hungh nyei njoux en.
  2“Maiv maaih haaix dauh hnangv Ziouv cing-nzengc.
   Cih cuotv meih maiv maaih haaix dauh,
   yaac maiv maaih ⟨La'bieiv⟩ hnangv yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  3“Maiv dungx aengx bungx jienv waac-maux mingh aqv.
   Maiv dungx bun meih nyei nzuih gorngv cuotv ceng-hlo nyei waac,
  weic zuqc Ziouv se maaih wuonh zaang nyei Tin-Hungh.
   Ninh yaac nziang mienh zoux nyei sic.
  4“Henv nyei mienh nyei juang-zinx nauv mi'aqv,
   mv baac mau nyei mienh duqv qaqv henv.
  5Duqv nyanc guenx beuv nyei mienh
   daaux nzuonx oix zuqc cuotv mingh maaic gong nyanc,
  mv baac hnyouv sie nyei mienh
   daaux nzuonx maiv zuqc ngorc aqv.
  Maiv maaih saeng-yungz nyei mienh
   yungz duqv siec dauh fu'jueiv,
  mv baac maaih fu'jueiv camv nyei m'sieqv dorn
   daaux nzuonx nzauh jienv yiem aqv.
  6“Ziouv bun mienh daic yaac bun mienh nangh.
   Ninh bun mienh njiec taux yiemh gen yaac bun mienh cuotv daaih.
  7Ziouv zoux bun mienh jomc, yaac bun mienh butv zoih.
   Ninh bun mienh ndortv njiec aiv yaac bouh mienh faaux hlang.
  8Ziouv ken mienh jomc mienh yiem nie-mbung jiez daaih.
   Ninh liepc ga'naanh nyei mienh yiem la'fapv-ndui faaux.
  Ninh bun ninh mbuo duqv caux hungh dorn juangc dorngx zueiz,
   yaac duqv maaih mengh hoc nyei weic benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.
  “Weic zuqc baamh gen nyei ndiouh se Ziouv nyei.
   Ninh yaac liepc baamh gen yiem wuov deix ndiouh gu'nguaaic.
  9Ninh oix goux jienv ninh nyei cing-nzengc mienh,
   mv baac orqv mienh oix zuqc sekv-sekv nyei yiem hmuangx nyei dorngx.
  “Baamh mienh maiv haih kaux ganh nyei qaqv duqv hingh.
   10Ziouv nyei win-wangv oix zuqc ninh mborqv muonc.
  Ninh oix yiem gu'nguaaic lungh longc mba'ong piqv ninh mbuo.
   Ziouv zungv oix siemv taux jomc lungh ndiev.
  “Ninh oix ceix qaqv bun ninh liepc daaih nyei hungh diex,
   yaac tipv hatc maaz bun ninh longc youh orn daaih wuov dauh.”
11En^kaa^naa ziouc nzuonx Laamaa Zingh, ninh nyei biauv wuov, mv baac wuov dauh dorn yiem Eli sai mienh nyei nza'hmien fu-sux Ziouv.

Douc Waac Gorngv Eli Nyei Dorn Nyei Zuiz

12Eli nyei i dauh dorn benx mienh waaic mienh. Ninh mbuo maiv taaih Ziouv. 13Sai mienh caux baeqc fingx nyei leiz se hnangv naaiv. Haaix dauh mienh dorh saeng-kuv daaih fongc horc ziec, dongh zouv jienv orv wuov zanc, sai mienh nyei bou ziouc daaih. Ninh nyei buoz nanv jienv buo caax domh ba'gen-nyaapv. 14Ninh ziouc longc nzopv bieqc zouv jienv orv nyei caeng gu'nyuoz, se domh caeng fai caeng-lor fai domh caeng-mbeih fai pou-tong nyei caeng. Ba'gen-nyaapv baqv zuqc haaix deix orv faaux daaih, sai mienh ziouc dorh mingh benx ninh ganh nyei buonc. Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux bun da'faanh mingh Silo fongc horc ziec nyei I^saa^laa^en Mienh. 15Mv baac liemh maiv gaengh duqv buov hmei, sai mienh nyei bou ziouc mingh fongc horc ziec nyei mienh wuov gorngv, “Zorqv deix orv bun sai mienh ziqv maah! Ninh maiv longc meih zouv daaih nyei orv. Ninh kungx longc orv-nyiemz hnangv.”
16Se gorngv fongc horc ziec nyei mienh gorngv, “Tov bun ninh mbuo buov hmei ndaangc, nqa'haav oix longc mbu'ziex gunv zorqv aqv,” sai mienh nyei bou ziouc dau, “Maiv duqv. Meih oix zuqc ih zanc bun. Meih maiv bun nor, yie ziouc caangv dorh mingh aqv.”
17Weic naaiv, ziux Ziouv mangc, wuov deix i dauh mienh lunx mienh nyei zuiz za'gengh hlo haic, weic zuqc ninh mbuo mangc maiv faaux mueic fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv.
18Mv baac Saa^mu^en yiem Ziouv nyei nza'hmien fu-sux. Ninh corc benx fu'jueiv nyei ziangh hoc yaac zuqv jienv la'maah ndie nyei ⟨efotv.⟩ 19Hnyangx-hnyangx Saa^mu^en nyei maa lunh deix siang-lui-ndaauv faix nyei bun ninh. Ninh nyei maa caux jienv ninh nyei die taux yietc hnyangx fongc horc ziec nyei ziangh hoc dorh mingh bun ninh. 20Wuov zanc Eli buang waac bun En^kaa^naa caux ninh nyei auv. Ninh gorngv, “Tov Ziouv bun naaiv dauh m'sieqv dorn duqv fu'jueiv bun meih weic div ninh jouh daaih fungx bun Ziouv wuov dauh dorn.” En^kaa^naa mbuo i hmuangv ziouc nzuonx biauv mi'aqv. 21Ziouv ceix fuqv bun Hannaa. Ninh ziouc aengx maaih fu'jueiv, yungz duqv buo dauh dorn caux i dauh sieqv. Wuov dauh dorn, Saa^mu^en, yiem Ziouv nyei nza'hmien gunv zoux gunv hlo.

Eli Gorngv Ninh Nyei Dorn

22Eli nyei hnyangx-jeiv gox haic aqv. Ninh yaac haiz gorngv ninh nyei i dauh dorn zoux bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh nyei nyungc-nyungc sic yaac haiz gorngv ninh mbuo mingh bueix yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc fu-sux nyei m'sieqv dorn. 23Eli ziouc gorngv mbuox ninh nyei i dauh dorn, “Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux? Yie haiz zuangx baeqc fingx gorngv meih mbuo zoux nyei orqv sic. 24Yie nyei dorn aac, maiv dungx hnangv naaic. Yie haiz Ziouv nyei zuangx baeqc fingx zunh naaiv deix maiv benx nyei sic buangv norm-norm dorngx aqv. 25Se gorngv mienh zoux dorngc bun mienh, Tin-Hungh haih tengx ninh mbenc, mv baac se gorngv baamh mienh zoux dorngc Ziouv, haaix dauh haih tengx ninh tov?” Mv baac Eli nyei dorn mbuo maiv muangx die gorngv nyei waac weic zuqc Ziouv zungv jiez hnyouv oix daix ninh mbuo.
26Wuov dauh dorn-faix, Saa^mu^en, gunv zoux gunv hlo. Ziouv a'hneiv haic ninh. Zuangx mienh yaac a'hneiv haic ninh.

Gorngv Eli Nyei Douh Zong Nyei Zinh Hoz Waac

27Maaih dauh Tin-Hungh nyei mienh daaih lorz Eli yaac gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih nyei ong-taaix-ngaeqv nyei zeiv-fun yiem I^yipv Deic-Bung, Faalo Hungh nyei zeiv-fun nyei buoz-ndiev wuov zanc, yie bun ninh mbuo hiuv duqv yie mengh nyei. 28Yiem I^saa^laa^en nyei zuangx fingx mbu'ndongx yie ginv ninh zoux yie nyei sai mienh, bun ninh yiem yie nyei ziec-dorngh fu-sux, bun ninh buov hung, yaac bun ninh yiem yie nyei nza'hmien zuqv efotv. I^saa^laa^en Mienh longc douz buov ziec fongc horc nyei yietc zungv ga'naaiv, yie yaac jiu bun meih nyei ong-taaix-ngaeqv nyei zeiv-fun. 29Meih mbuo weic haaix diuc mauv dongh yie paaiv mienh fongc horc caux buov ziec nyei ga'naaiv? Meih taaih meih nyei dorn gauh camv taaih yie ziouc zorqv yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, fongc horc nyei nyungc-nyungc ga'naaiv gauh longx jiex nyei buonc uix meih mbuo ganh junc.’
30“Weic naaiv Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, gorngv, ‘Yie laengz jiex waac gorngv meih nyei zeiv-fun caux meih nyei ong-taaix-ngaeqv nyei zeiv-fun oix duqv yietc liuz bieqc cuotv yiem yie nyei nza'hmien fu-sux yie.’ Mv baac ih zanc Ziouv gorngv, ‘Yiem naaiv mingh maiv bun hnangv naaic aqv. Taaih yie wuov deix, yie oix taaih ninh mbuo. Mangc piex yie wuov deix, ninh mbuo zungv zuqc mangc piex. 31Mangc maah! Hnoi-nyieqc oix taux, yie oix daix meih nyei douh zong caux meih nyei ong-taaix-ngaeqv nyei zeiv-fun nyei yietc zungv mienh lunx mienh. Yiem meih nyei zeiv-fun ziouc maiv maaih yietc dauh ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv. 32Meih ganh nyei m'zing ziouc duqv buatc yie yiem nyei dorngx zuqc kouv. Maiv gunv yie zoux longx bun I^saa^laa^en Mienh, meih ganh nyei douh zong yietc liuz maiv maaih yietc dauh ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv. 33Yiem yie nyei ziec-dorngh, dongh yie corc liouh yietc dauh meih nyei zeiv-fun, yie liouh jienv bun ninh hnyouv cietv nzauh betv yieqv nyei yiem, nyiemv jienv taux m'zing zungv mbuov mi'aqv. Meih nyei yietc zungv zeiv-fun doix zong nin nyei ziangh hoc oix zuqc daic nzengc aqv.
34“ ‘Meih nyei i dauh dorn, Hopv^ni caux Fi^ne^hatc, oix zuqc buangh nyei sic weic meih zoux jangx-hoc. Ninh mbuo i dauh oix juangc norm hnoi zuqc daic mi'aqv. 35Yie oix weic ganh liepc dauh ziepc zuoqv nyei sai mienh. Ninh oix ziux yie nyei hnyouv eix nyei zoux. Yie oix liepc ninh nyei zeiv-fun wuonv jiez daaih. Ninh ziouc yietc liuz yiem yie longc youh orn daaih wuov dauh nyei nza'hmien bieqc cuotv. 36Yiem meih nyei douh zong zengc njiec nyei mienh oix daaih baaix ninh yaac tov bun norm nyaanh caux norm njuov yaac oix gorngv, “Yie tov meih liepc yie maaih buonc zoux sai mienh weic bun yie haih duqv deix baav ga'naaiv nyanc.”+’+”