2

Klei H'An Mmuñ

1 H'An wah lač leh anăn lač,
  “Ai tiê kâo hơ̆k mơak hlăm Yêhôwa;
   Yêhôwa lŏ bi kơrŭ leh ai ktang kâo.
  Ƀăng kƀông kâo blŭ klei djik djak kơ phung roh kâo,
   kyuadah kâo hơ̆k mơak hlăm klei ih bi mtlaih.
  2Amâo mâo pô doh jăk msĕ si Yêhôwa ôh,
   amâo mâo pô mkăn êngao kơ ih ôh;
   amâo mâo ôh Boh Tâo msĕ si Aê Diê drei.
  3Đăm lŏ blŭ ôh hŏng klei mgao snăk,
   đăm brei klei mgao kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh;
  kyuadah Yêhôwa jing Aê Diê kơ klei thâo mĭn,
   leh anăn ñu mkă hnơ̆ng jih bruă arăng ngă.
  4Hna phung jhŏng ktang joh leh,
   ƀiădah phung awăt hyuă klei ktang.
  5Phung trei leh mă bruă arăng mưn čiăng mâo kpŭng,
   ƀiădah phung êpa leh amâo lŏ êpa ôh.
  Mniê plao kkiêng leh kjuh čô anak,
   ƀiădah mniê mâo leh lu anak dôk ênguôt.
  6Yêhôwa bi mdjiê leh anăn bi hdĭp;
   ñu bi mtrŭn kơ Ƀuôn Phung Djiê leh anăn ñu lŏ bi hdĭp.
  7Yêhôwa bi ƀun leh anăn bi mdrŏng;
   ñu bi luă gŭ arăng leh anăn ñu bi mđĭ arăng msĕ mơh.
  8Ñu bi kơrŭ mnuih ƀun mơ̆ng ƀruih lăn;
   ñu mdơ̆ng pô kƀah mơ̆ng kăm hbâo,
  čiăng brei digơ̆ dôk gŭ mbĭt hŏng phung khua
   leh anăn dôk gŭ hlăm anôk arăng mpŭ.
  Kyuadah atur lăn ala jing dŏ Yêhôwa,
   leh anăn ti dlông atur anăn ñu mdơ̆ng leh lăn ala.
  9Ñu srăng krơ̆ng jơ̆ng phung doh jăk ñu;
   ƀiădah phung jhat ƀai srăng dlưh rai hlăm klei mmăt.
   Kyuadah mnuih amâo srăng dưi ôh kyua klei ktang.
  10Arăng srăng bi mčah đơ điêt phung roh hŏng Yêhôwa;
   mơ̆ng adiê ti dlông ñu srăng brei grăm đah phung anăn;
  Yêhôwa srăng phat kđi phung dôk ti knhal lăn ala;
   ñu srăng brei klei ktang kơ mtao ñu,
   leh anăn bi mđĭ klei dưi pô ñu trôč êa ƀâo mngưi.”
11Leh anăn Y-Êlkana đuĕ wĭt kơ sang ñu ti ƀuôn Rama. Leh anăn hđeh anăn dôk mă bruă kơ Yêhôwa ti anăp Y-Hêli khua ngă yang.

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng Hŏng Sang Y-Hêli

12Phung anak êkei Y-Hêli jing phung soh jhat; diñu amâo uêñ kơ Yêhôwa ôh. 13Klei bhiăn khua ngă yang hŏng phung ƀuôn sang jing snei: tơdah sa čô myơr mnơ̆ng ngă yang, dĭng buăl khua ngă yang hriê êjai arăng dôk tŭk kđeh čĭm. Ñu djă ti kngan sa ƀĕ awak rưng tlâo ƀĕ êgei. 14Ñu kčŭt hlăm gŏ čao, gŏ kƀiê, gŏ ƀŭng, amâodah gŏ lăn. Jih jang mnơ̆ng đuôm ti awak rưng khua ngă yang srăng mă kơ ñu pô. Msĕ snăn diñu ngă ti ƀuôn Silô hŏng jih jang phung Israel hriê tinăn. 15Êngao kơ anăn, êlâo kơ arăng čuh prăi, dĭng buăl khua ngă yang truh leh anăn lač kơ pô myơr mnơ̆ng ngă yang, “Brei bĕ čĭm kơ khua ngă yang čiăng ăm; kyuadah ñu amâo srăng tŭ ôh kđeh čĭm ih tŭk leh, ƀiădah kđeh mtah ñu čiăng.” 16Leh anăn tơdah mnuih anăn lač kơ ñu, “Brei arăng čuh prăi êlâo, leh klei anăn mă bĕ ya dŏ ih čiăng,” ñu srăng lač, “Hơăi, ih brei ară anei mtam; tơdah amâo brei ôh, kâo srăng mă mgô̆.” 17Snăn klei soh phung hlăk ai anăn jing prŏng snăk ti anăp ală Yêhôwa; kyuadah phung êkei anăn ngă klei amâo uêñ kơ mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa.
18Êjai anăn Y-Samuel ngă bruă ti anăp Yêhôwa, sa čô hđeh điêt hơô ao êphôt ngă hŏng kbuă. 19Grăp thŭn amĭ gơ̆ ngă kơ gơ̆ sa blah ao jhung điêt, leh anăn ba kơ gơ̆ tơdah ñu đĭ nao mbĭt hŏng ung ñu čiăng myơr mnơ̆ng ngă yang grăp thŭn. 20Leh anăn Y-Hêli hơêč hmưi kơ Y-Êlkana leh anăn mô̆ ñu, lač, “Akâo kơ Yêhôwa brei phung anak kơ ih hŏng mniê anei hrô kơ pô ñu myơr leh kơ Yêhôwa yua.” Snăn diñu wĭt kơ sang diñu.
21Leh anăn Yêhôwa pap kơ H'An, gơ̆ ba tian leh anăn kkiêng kơ tlâo čô anak êkei leh anăn dua čô anak mniê. Hđeh êdam Y-Samuel hriê kơ prŏng ti anăp Yêhôwa.
22Y-Êli mduôn snăk leh anăn ñu hmư̆ kơ klei phung anak êkei ñu ngă kơ jih jang phung Israel, leh anăn kơ klei diñu đih hŏng phung mniê mă bruă ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 23Ñu lač kơ digơ̆, “Si ngă diih ngă klei msĕ snăn? Kyuadah kâo hmư̆ mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang klei jhat diih ngă. 24Hơăi, Ơ phung anak êkei kâo, amâo jăk ôh klei kâo hmư̆ phung ƀuôn sang Yêhôwa hưn bi lar. 25Tơdah sa čô êkei ngă soh hŏng sa čô êkei mkăn, Aê Diê srăng jing pô ti krah kăp bi grăng kơ ñu; ƀiădah tơdah sa čô ngă soh hŏng Yêhôwa, hlei pô dưi đru wah lač brei kơ ñu lĕ?” Ƀiădah phung anak êkei ñu amâo čiăng hmư̆ ôh kơ asăp ama diñu; kyuadah Yêhôwa čiăng bi mdjiê diñu.
26 Hđeh êdam Y-Samuel ăt hriê kơ prŏng hlăm asei mlei leh anăn hlăm klei pap mơ̆ng Yêhôwa leh anăn ti anăp mnuih.
27Mâo sa čô mnuih Aê Diê nao kơ Y-Êli leh anăn lač kơ gơ̆, “Snei klei Yêhôwa lač leh, ‘Amâo djŏ hĕ kâo bi êdah leh kâo pô kơ sang aê ih êjai diñu dôk hlăm čar Êjip jing hlŭn kơ sang Pharaôn? 28 Kâo ruah ñu leh mơ̆ng jih jang phung găp djuê Israel brei ñu jing khua ngă yang kâo, đĭ kơ knưl kâo, čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi, hơô ao êphôt ti anăp kâo; leh anăn kâo brei leh kơ sang aê ih jih jang mnơ̆ng arăng myơr kơ kâo brei pui ƀơ̆ng mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel. 29Snăn si ngă ih čưng čah hĕ mnơ̆ng ngă yang leh anăn mnơ̆ng myơr kơ kâo, dŏ anăn kâo mtă leh? Leh anăn si ngă ih mpŭ kơ phung anak êkei ih kdlưn hĭn kơ kâo hŏng klei bi êmŏng diih pô hŏng mnơ̆ng jăk hĭn mơ̆ng mnơ̆ng phung ƀuôn sang kâo Israel myơr?’ 30Kyua anăn Yêhôwa, Aê Diê Israel hưn, ‘Kâo ƀuăn leh kơ sang ih leh anăn kơ sang aê ih srăng mă bruă kơ kâo nanao hlŏng lar.’ Ƀiădah ară anei Yêhôwa hưn, ‘Hơăi, kâo amâo lŏ ngă snăn ôh. Kyuadah kâo srăng mpŭ kơ hlei phung mpŭ kơ kâo, leh anăn phung bi êmut kơ kâo, kâo amâo srăng mpŭ ôh kơ phung diñu. 31Nĕ anei hruê srăng truh tơdah kâo srăng bi luč klei ktang ih leh anăn klei ktang sang aê ih. Snăn amâo srăng mâo sa čô êkei mduôn ôh hlăm sang ih, 32leh anăn ih srăng ƀuh klei rŭng răng leh anăn tluh kơ jih jang klei jăk jĭn kâo srăng hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang Israel, ƀiădah amâo srăng mâo êkei mduôn hlăm sang ih. 33Kâo amâo srăng bi rai ôh Sa čô êkei mơ̆ng phung ih mơ̆ng knưl kâo, kâo srăng lui pioh čiăng brei ih hia tơl bŏk ală leh anăn bi ênguôt ai tiê ih. Leh anăn jih jang phung anak čô hlăm sang ih srăng djiê êjai ăt hlăk ai. 34 Leh anăn klei srăng truh kơ dua čô anak êkei ih Y-Hôphni leh anăn Y-Phinêas srăng jing klei bi knăl kơ ih: jih diñu dua srăng djiê hlăm sa hruê. 35Leh anăn kâo srăng ruah kơ kâo pô sa čô khua ngă yang sĭt suôr, pô srăng ngă tui si ai tiê kâo leh anăn klei mĭn kâo; leh anăn kâo srăng mdơ̆ng ñu jing sa boh sang kjăp, leh anăn ñu srăng mă bruă hlŏng lar ti anăp pô kâo trôč êa ƀâo mngưi. 36Leh anăn grăp čô ăt dôk mơ̆ng sang ih srăng hriê kwưh kơ ñu čiăng mâo sa asăr prăk amâodah sa klŏ kpŭng, leh anăn srăng lač, “Kâo akâo kơ ih, dưm kâo hlăm sa bruă khua ngă yang čiăng kâo dưi mâo sa klŏ kpŭng ƀơ̆ng.” ’ ”