31

Xa-ules thiab Nws Cov Tub Tuag

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 10.1-12)

1Cov Filitees thiab cov Yixalayees sib tua saum lub roob Nkinpau-as. Cov Yixalayees raug tua tuag coob heev rau saud, cov uas seem tuag nyias khiav nyias mus lawm, Vajntxwv Xa-ules thiab nws peb tug tub los khiav tas lawm thiab. 2Tiamsis cov Filitees mus caum ntes tau lawv thiab muab Xa-ules peb tug tub uas yog Yaunathas, Anpinadas thiab Makhisuas tua tuag tas. 3Sawvdaws sib tua hnyav heev li ncig Xa-ules, yeebncuab tua xub hneevnti tuaj raug Xa-ules sab kawg li. 4Xa-ules hais rau tus tub hluas uas nqa nws rab ntaj thiab rab hmuv hais tias, “Cia li rho koj rab ntaj los tua kuv kom tuag, cov Filitees uas tsis ua kevcai txiav thiaj tsis khav hais tias yog lawv tua kuv.” Tiamsis tus tub hluas ntawd ntshai heev, nws tsis muaj cuabkav ua li Xa-ules hais. Yog li ntawd, Xa-ules thiaj rho Xa-ules rab ntaj los cuab thiab qhau cev mus npuj rab ntaj. 5Thaum tus tub hluas ntawd pom hais tias Xa-ules tuag lawm, nws txawm rho nws rab ntaj los cuab thiab qhau cev mus npuj rab ntaj chob nws tuag nrog Xa-ules lawm thiab. 6Yog li ntawd, Xa-ules, nws peb tug tub, tus tub hluas uas nqa Xa-ules rab ntaj thiab rab hmuv thiab Xa-ules cov neeg thiaj tuag tas rau hnub ntawd. 7Thaum cov Yixalayees uas nyob ntawm lub Hav Yexelees sab tid thiab cov uas nyob ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj hnov hais tias cov tubrog Yixalayees swb, Xa-ules thiab nws peb tug tub los raug luag tua tuag tas lawm, lawv txawm khiav tso lawv tej vajtse tseg. Cov Filitees thiaj tuaj nyob hauv lawv tej nroog.
8Hnub tom qab cov Filitees txawm mus daws cov tubrog Yixalayees uas tuag tej khoom, lawv pom Xa-ules thiab nws peb tug tub tuag rau saum lub Roob Nkinpau-as. 9Lawv txiav Xa-ules lub taubhau, hle nws cev ris tsho tooj, nws tej cuabyeej ua rog nqa mus thiab xa xov mus thoob plaws tebchaws Filitees thiab qhia txoj xov zoo rau lawv tej mlom thiab lawv cov neeg. 10Lawv nqa Xa-ules tej cuabyeej ua rog mus tso rau hauv lub tsev uas lawv teev tus mlom pojniam Atates, thiab lawv muab Xa-ules lub cev dai rau ntawm lub nroog Npethes Sas tus ntsa yeej.
11Thaum cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yanpes hauv tebchaws Nkile-as hnov tej uas cov Filitees ua rau Xa-ules ntawd, 12cov neeg uas siab tawv txawm maub ib hmo mus rau hauv lub nroog Npethes Sas. Lawv muab Xa-ules thiab nws peb tug tub lub cev saum tus ntsa yeej txo los thiab kwv mus hlawv rau hauv lub nroog Yanpes. 13Lawv muab Xa-ules thiab nws peb tug tub cov pobtxha coj mus faus rau ntawm tsob qab ntoo tamalis hauv lub nroog Yanpes, thiab lawv ua kevcai yoo mov tau xya hnub.