31

Saul Pơdjai Hĭ Ñu Pô

(1 Hră Ruai 10:1-12)

1Hơmâo sa wơ̆t, tơdang ƀing Philistia pơblah hăng ƀing Israel, ƀing Israel čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp gơñu laih anŭn lu ƀing tơhan Israel rơbuh djai hĭ ƀơi čư̆ Gilboa anŭn. 2Ƀing Philistia kiaŏ tui kơtang biă mă gah rŏng Saul wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn ƀing gơñu pơdjai hĭ klâo čô ană đah rơkơi Saul jing Yônathan, Abinadab laih anŭn Malki-Sua. 3Tơlơi pơblah ƀrư̆ kơtang tui jum dar Saul tơl ƀing pơnăh hraŏ pơnăh djơ̆ ñu hăng pơruă hĭ ñu kơtang biă mă.
4Saul laĭ kơ pô glăm gơnam blah ñu tui anai, “Suă đao ih laih anŭn klâŏ pơdjai hĭ kâo bĕ huĭ kơ ƀing ƀu khăt klĭ anŭn, jing ƀing ƀu thâo krăn Ơi Adai, či rai pơruă pơtơnap hĭ kâo hăng klâŏ pơdjai hĭ kâo.”
 Samơ̆ pô glăm gơnam blah Saul ƀu ngă ôh yuakơ ñu huĭ bra̱l biă mă. Tui anŭn, Saul mă đao ñu pô laih anŭn pơrơbuh ñu pô ƀơi đao anŭn kiăng kơ pơdjai hĭ ñu pô.
5Tơdang pô glăm gơnam blah ñu ƀuh Saul djai laih, ñu ăt pơrơbuh ñu pô ƀơi đao ñu laih anŭn djai hĭ hrŏm hăng Saul mơ̆n. 6Tui anŭn, Saul, klâo čô ană đah rơkơi ñu, pô glăm gơnam blah ñu laih anŭn abih bang ƀing tơhan ñu djai hrŏm hơbĭt amăng hrơi anŭn.
7Tơdang ƀing Israel dŏ kơtuai dơnung laih anŭn ƀing dŏ gah adih krong Yurdan ƀuh tơhan ƀing Israel hơmâo čơlah đuaĭ hĭ laih, laih dơ̆ng, Saul hăng ƀing ană đah rơkơi gơ̆ ăt djai hĭ mơ̆n, ƀing gơñu lui raih hĭ hơdôm plei pla gơñu hăng đuaĭ kơdŏp pơ anih pơkŏn yơh. Tui anŭn yơh, ƀing Philistia rai mă tŭ hĭ hơdôm plei pla anŭn yơh.
8Amăng hrơi tŏ tui, tơdang ƀing Philistia rai kiăng mă tŭ gơnam ƀing djai, ƀing gơñu ƀuh atâo Saul wơ̆t hăng atâo klâo čô ană đah rơkơi Saul djai ƀơi čư̆ Gilboa. 9Tui anŭn, ƀing gơñu khăt hĭ akŏ Saul laih anŭn tŏh mă hĭ ao pơgang gơ̆. Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkiaŏ ƀing laĭ pơthâo djă̱ ba ao pơgang hăng akŏ gơ̆ nao djŏp amăng anih lŏn Philistia kiăng pơhaih tơlơi djai pơtao Saul amăng sang yang rup trah gơñu laih anŭn hăng ƀing ană plei Philistia. 10Ƀing gơñu mă pioh ao pơgang Saul amăng sang yang lŏm kơ yang HʼAstôret laih anŭn yol drơi jan Saul ƀơi pơnăng plei Bêt-Sean.
11Tơdang ƀing ană plei pơ plei pơnăng Yabês-Gilead hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing Philistia hơmâo ngă laih kơ pơtao gơñu Saul, 12abih bang ƀing mơnuih khĭn kơtang gơñu găn nao amăng mlam truh pơ plei Bêt-Sean. Ƀing gơñu mă trŭn khul drơi jan Saul laih anŭn drơi jan ƀing klâo čô ană đah rơkơi gơ̆ mơ̆ng pơnăng plei Bêt-Sean hăng ba glaĭ čuh hĭ pơ plei Yabes. 13Giŏng anŭn, ƀing gơñu mă khul tơlang tơleh ƀing gơ̆ laih anŭn dơ̱r hĭ gah yŭ kơ sa phŭn kơyâo tamaris ƀơi plei Yabes. Giŏng anŭn, ƀing gơñu kŏm ƀơ̆ng huă amăng tơjuh hrơi kiăng pơrơđah kơ tơlơi kơŭ kơuăn gơñu kơ pơtao Saul yơh.