3

Chúa gọi Sa-mu-ên

1Cậu Sa-mu-ên trong tuổi thơ ấu hầu việc Chúa dưới sự hướng dẫn của Hê-li. Lúc ấy Chúa ít khi phán trực tiếp hay dùng khải tượng để dạy bảo loài người. 2Nhưng một đêm nọ, khi Hê-li đang nằm trên giường - mắt ông làn, không thấy rõ - 3ngọn đèn của Thượng Đế đang cháy, và Sa-mu-ên đang ngủ trong Đền tạm, là nơi đặt Rương giao ước của Thượng Đế, 4Có tiếng của Chúa gọi: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Cậu thưa: "Dạ, con đây!" 5rồi chạy đến cạnh Hê-li: "Ông vừa gọi con?" Hê-li đáp: "Không, đi ngủ đi!" Vậy cậu lại đi nằm. 6Chúa lại gọi: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Sa-mu-ên vùng dậy, chạy đến Hê-li: "Dạ, con đây, ông gọi con có chuyện gì?" Ông đáp: "Ta có gọi con đâu, con đi ngủ đi!" 7Cho đến lúc ấy Sa-mu-ên chưa nhận biết tiếng của Chúa. 8Chúa lại gọi lần thứ ba. Sa-mu-ên lại chạy đến Hê-li thưa: "Dạ, ông gọi con có việc gì? "Bây giờ, Hê-li mới hiểu chính Chúa gọi Sa-mu-ên, 9nên bảo cậu: "Con đi nằm lại đi. Nếu Chúa gọi lần nữa, con thưa: 'Lạy Chúa, xin Ngài dạy, kẻ tôi tớ Chúa đang lắng nghe." Sa-mu-ên vâng lời, trở lại nằm tại chỗ mình.
10Chúa đến gọi như những lần trước: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Sa-mu-ên thưa: "Xin Chúa cứ phán dạy! kẻ tôi tớ Chúa đang lắng nghe!" 11Chúa bảo Sa-mu-ên: "Ta sắp làm một công việc cho Y-sơ-ra-ên, ai nghe đến việc này, tai phải lùng bùng.
12Ta sẽ thực hiện tất cả những điều Ta đã nói với Hê-li về gia đình người ấy. 13Vì Ta đã cảnh cáo Hê-li là Ta sẽ trừng phạt gia đình ông vì tội các con ông báng bổ Thượng Đế. Chính Hê-li thừa biết nhưng không cấm đoán. 14Vì vậy, Ta thề rằng tội của Hê-li và gia đình ông ấy sẽ không bao giờ chuộc được, dù bằng sinh tế hay lễ vật.”
15Sa-mu-ên cứ nằm cho đến sáng mới dậy mở cửa Đền tạm Chúa, vì sợ phải kể cho Hê-li việc Chúa hiện ra. 16Nhưng Hê-li gọi: "Sa-mu-ên, con ơi!" Sa-mu-ên thưa: "Dạ, con đây." 17Hê-li nói: "Kể cho ta nghe mọi lời Chúa đã nói, đừng giấu gì cả, nếu con giấu một lời nào, xin Thượng Đế trừng phạt con." 18Vậy, Sa-mu-ên kể lại cho ông nghe tất cả. Ông nói: "Đó là Chúa Hằng Hữu!" Xin Chúa làm điều gì Ngài thấy là tốt.
19Sa-mu-ên đã trưởng thành, Chúa ở với người và không để cho một lời nào người nói thành ra vô ích. 20Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba điều biết rằng Sa-mu-ên được chọn làm tiên tri của Chúa Hằng Hữu. 21Tại Si-lô, Chúa đã hiện ra, và truyền dạy lời Ngài cho Sa-mu-ên.