3

Ziouv Heuc Saa^mu^en

1Naaiv dauh dorn, Saa^mu^en, yiem Eli nyei nza'hmien fu-sux Ziouv. Wuov jaax lungh ndiev maiv nangc maaih waac yiem Ziouv daaih yaac maiv nangc maaih hinc yaangh nyei jauv.
2Maaih muonz nor, Eli bueix jienv ninh ganh nyei dorngx. Ninh nyei m'zing mbuov, mangc maiv nangc zien. 3Tin-Hungh nyei dang maiv gaengh daic. Saa^mu^en bueix jienv Ziouv nyei ndopv-liuh gu'nyuoz, Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem wuov norm dorngx. 4Ziouv ziouc heuc, “Saa^mu^en aac, Saa^mu^en!” Saa^mu^en dau, “Yie yiem naaiv.” 5Ninh ziouc tiux mingh taux Eli wuov yaac gorngv, “Meih heuc yie, yie yiem naaiv oc.”
 Mv baac Eli dau, “Yie maiv heuc meih. Gunv nzuonx mingh bueix aqv.” Ninh ziouc nzuonx mingh bueix jienv.
6Ziouv aengx heuc, “Saa^mu^en aac.” Saa^mu^en jiez sin daaih mingh Eli wuov aengx gorngv, “Yie yiem naaiv weic zuqc meih heuc yie.”
 Eli dau, “Yie nyei dorn aac, yie maiv duqv heuc meih. Aengx nzuonx mingh bueix aqv.”
7Wuov zanc Saa^mu^en maiv gaengh hiuv duqv Ziouv. Ninh yaac maiv gaengh duqv zipv jiex Ziouv nyei waac.
8Ziouv aengx heuc Saa^mu^en da'faam nzunc. Saa^mu^en aengx jiez sin daaih mingh Eli wuov yaac gorngv, “Yie yiem naaiv weic zuqc meih heuc yie.”
 Eli ziouc mengh baeqc se Ziouv heuc naaiv dauh dorn.
9Eli ziouc gorngv mbuox Saa^mu^en, “Gunv mingh bueix aqv. Se gorngv ninh aengx heuc meih, meih oix zuqc gorngv, ‘Ziouv aac, gunv gorngv aqv. Yie, meih nyei bou, muangx jienv nyei.’+” Saa^mu^en ziouc nzuonx mingh bueix ninh nyei dorngx.
10Ziouv daaih souv jienv wuov aengx hnangv zinh ndaangc wuov deix buo nzunc nor heuc, “Saa^mu^en aac, Saa^mu^en!”
 Saa^mu^en dau, “Gunv gorngv aqv. Yie, meih nyei bou, muangx jienv nyei.”
11Ziouv gorngv mbuox Saa^mu^en, “Yie oix yiem I^saa^laa^en Mienh nyei mbu'ndongx zoux yietc nyungc. Da'faanh muangx haiz nyei mienh nyei i bung m'normh zungv oix nqingx nzengc. 12Taux wuov norm hnoi yie oix zoux ziangx bun dongh yie gorngv jiex Eli nyei zeiv-fun nyei yietc zungv waac yiem gorn taux setv mueiz. 13Yie zungv mbuox jiex ninh, yie oix yietc liuz dingc ninh nyei zeiv-fun nyei zuiz weic zuqc ninh hiuv duqv ninh nyei dorn mbuo nyei zuiz. Ninh mbuo ki Tin-Hungh, Eli yaac maiv baav ninh mbuo. 14Weic naaiv yie houv waac bun Eli nyei zeiv-fun. Yie gorngv, ‘Eli nyei zeiv-fun zoux nyei zuiz yietc liuz maiv maaih haaix nyungc ziec nyei ga'naaiv fai fongc horc nyei ga'naaiv haih fiqv duqv ninh mbuo nyei zuiz.’+”
15Saa^mu^en aengx bueix taux lungh njang ziouc koi zaangc Ziouv nyei biauv nyei gaengh. Saa^mu^en maiv gaamv gorngv wuov deix laauc yaangh nyei sic mbuox Eli. 16Eli ziouc heuc Saa^mu^en, “Yie nyei dorn, Saa^mu^en, aac.”
 Saa^mu^en dau, “Yie yiem naaiv oc.”
17Eli naaic, “Ziouv gorngv haaix nyungc mbuox meih? Maiv dungx bingx yie. Se gorngv meih bingx haaix nyungc maiv gorngv mbuox yie, dongh Tin-Hungh gorngv mbuox meih nyei yietc zungv waac nor, tov Tin-Hungh zoux bun meih, zungv hniev-hniev nyei zoux.” 18Saa^mu^en ziouc gorngv nzengc yietc zungv waac mbuox Eli, yaac maiv bingx yietc nyungc. Eli gorngv, “Naaiv se Ziouv aqv. Tov bun ninh zoux ziux ninh buatc horpc zuqc zoux nyei.”
19Saa^mu^en hlo jienv faaux, Ziouv yaac caux ninh yiem, bun ninh gorngv nyei joux-joux waac maiv bungx ndortv. 20Yiem Ndaan mingh taux Mbe^e^qe^mbaa, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh hiuv duqv Ziouv liepc Saa^mu^en zoux ninh nyei ⟨douc waac mienh.⟩ 21Ziouv aengx yiem Silo hinc cuotv weic zuqc Ziouv yiem Silo zorqv ganh nyei waac bun Saa^mu^en hiuv duqv ninh.