3

Yahweh Iâu Samuêl

1Čơđai Samuêl mă bruă ƀơi anăp Yahweh amăng tơlơi Êli kơčrâo brơi. Amăng rơnŭk anŭn, ƀing arăng kha̱ĭ biă mă hơmư̆ boh hiăp Ơi Adai laih anŭn kŏn hơmâo lu tơlơi pơƀuh lơi.
2Hlak anŭn, mơta Êli ƀrư̆ tơdu jai hăng ƀu ƀuh rơđah dơ̆ng tah. Hơmâo sa mlam, tơdang ñu hlak đih amăng anih ñu juăt đih pĭt, 3apui kơđen Ơi Adai aka thăm hĭ ôh, tơdang anŭn Samuêl hlak đih amăng sang yang Yahweh, jing anih hơmâo Hip Ơi Adai dŏ pơ anŭn. 4Giŏng anŭn, Yahweh iâu Samuêl yơh.
 Samuêl laĭ glaĭ, “Kâo yơh anai.”
5Ñu đuaĭ nao pơ Êli laih anŭn laĭ tui anai, “Kâo yơh anai, yuakơ ih iâu laih kâo.”
 Samơ̆ Êli laĭ tui anai, “Kâo ƀu iâu ih ôh; wơ̆t glaĭ đih pĭt bĕ.” Tui anŭn, ñu wơ̆t glaĭ đih yơh.
6Yahweh iâu dơ̆ng, “Ơ Samuêl!” Laih anŭn Samuêl tơgŭ đuaĭ nao pơ Êli dơ̆ng hăng laĭ tui anai, “Kâo yơh anai, yuakơ ih iâu laih kâo.”
 Êli laĭ, “Ơ ană, kâo ƀu iâu ih ôh, wơ̆t glaĭ đih bĕ.”
7Hlak anŭn, Samuêl aka ƀu thâo krăn ôh Yahweh, yuakơ ñu aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh boh hiăp Yahweh hlâo adih.
8Yahweh iâu Samuêl tal klâo dơ̆ng; Samuêl tơgŭ laih anŭn nao pơ Êli hăng laĭ tui anai, “Kâo yơh anai, yuakơ ih iâu laih kâo.”
 Giŏng anŭn, Êli thâo krăn mơtam Yahweh hlak iâu čơđai anŭn.
9Tui anŭn, Êli pơtă kơ Samuêl tui anai, “Wơ̆t glaĭ đih bĕ laih anŭn tơdah Ñu iâu ih, brơi kơ ih laĭ bĕ tui anai: Pơhiăp bĕ, Ơ Yahweh ăh, yuakơ ding kơna Ih anai hlak dŏ hơmư̆.” Tui anŭn, Samuêl wơ̆t glaĭ đih pĭt pơ anih ñu pô yơh.
10Yahweh rai laih anŭn dŏ dơ̆ng pơ anŭn, iâu gơ̆ hrup hăng hơdôm tal hlâo mơ̆n tui anai, “Ơ Samuêl! Ơ Samuêl!”
 Giŏng anŭn, Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Pơhiăp bĕ, yuakơ ding kơna Ih anai hlak dŏ hơmư̆.”
11Tui anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Samuêl tui anai, “Anai nê, Kâo či ngă tơlơi bruă amăng ƀing Israel kơ tơlơi tơl či ngă brơi kơ hlơi pô hơmư̆ tơlơi anŭn le̱ng kơ dŏ kơtuă huĭ bra̱l yơh. 12Ƀơi mông anŭn Kâo či pơgiŏng hĭ rĭm tơlơi Kâo hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng sang anŏ Êli, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh kơ rơnuč yơh. 13Kâo ruai laih kơ ñu kơ tơlơi Kâo či pơkơhma̱l hĭ sang anŏ ñu nanao yơh yuakơ tơlơi soh ñu thâo laih. Anŭn jing tơlơi soh dua čô ană đah rơkơi ñu hơmâo pơhiăp ƀrưh mơhiăh laih kơ Kâo laih anŭn ñu ƀu ƀuăh pơkra hĭ ôh ƀing ană ñu anŭn. 14Hơnŭn yơh, Kâo ƀuăn kơ sang anŏ Êli tui anai, ‘Wơ̆t tơdah sang anŏ Êli pơyơr kơ Kâo gơnam ngă yang ƀôdah gơnam pơyơr, samơ̆ tơlơi soh gơñu Kâo ƀu či pap brơi ôh.’ ”
15Samuêl đih pĭt pơ anŭn hlŏng truh kơ mơguah, giŏng anŭn ñu nao pŏk bah amăng sang yang Yahweh yơh. Ñu ƀu khĭn ră ruai hăng Êli kơ tơlơi pơƀuh anŭn ôh, 16samơ̆ Êli iâu ñu rai hăng laĭ tui anai, “Ơ Samuêl, ană kâo hơi.”
 Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Kâo yơh anai.”
17Êli tơña tui anai, “Hơget tơlơi Ñu pơhiăp laih hăng ih lĕ? Anăm pơdŏp hĭ tơlơi anŭn mơ̆ng kâo ôh. Rơkâo kơ Ơi Adai ngă sat kơ ih kơtang yơh tơdah ih pơdŏp hĭ ƀu ră ruai ôh hăng hơdôm tơlơi Ñu ruai laih hăng ih anŭn.” 18Tui anŭn, Samuêl ră ruai kơ ñu abih bang tơlơi, ƀu pơdŏp hĭ sa mơta tơlơi hơget ôh. Giŏng anŭn, Êli laĭ tui anai, “Ñu jing Yahweh; rơkâo kơ Ñu ngă tui hăng hơdră jơlan Ñu kiăng yơh.”
19Yahweh dŏ hăng Samuêl tơdang ñu prŏng tui laih anŭn Ơi Adai ngă brơi hơdôm boh hiăp ñu pơhiăp le̱ng kơ pơkrĕp truh hĭ soh sel. 20Laih anŭn abih bang ƀing Israel čơdơ̆ng mơ̆ng anih tring kơnung djuai Dan hlŏng truh pơ anih tring Beêrseba le̱ng kơ thâo krăn Samuêl yơh jing sa čô pô pơala năng lăp kơ Yahweh. 21Hơmâo lu wơ̆t Yahweh pơƀuh rai kơ Samuêl ƀơi plei Silôh; pơ anih anŭn yơh, Ñu pơrơđah Ñu pô kơ gơ̆ mơ̆ng tơlơi pơhiăp hăng gơ̆ yơh.