4

1Hab Xamuyee tej lug nrov moog thoob plawg cov Yixayee suavdawg.

Cov Filixatee txeeb tau Vaajtswv lub swb xaab

 Thaus ntawd cov Yixayee txhwj rog moog ua rog rua cov Filixatee. Puab tsuam yeej rua ntawm Enpee‑exaw, cov Filixatee tsuam yeej rua ntawm Afe. 2Cov Filixatee npaaj tub rog moog ntaus cov Yixayee, mas thaus ua rog heev quas zug lawm cov Yixayee txawm swb cov Filixatee, puab raug tua tuag huv tshaav rog kwvlaam plaub txheeb leej. 3Thaus cov tub rog thim rov lug rua huv lub yeej Yixayee cov kev txwj quas laug has tas, “Ua caag nub nua Yawmsaub ua rua peb swb cov Filixatee? Ca peb moog coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug huv lub moos Silau tuaj sub Yawmsaub txhad lug rua huv plawv peb hab cawm peb dim huv peb cov yeeb ncuab txhais teg.” 4Puab txhad khaiv tuabneeg moog coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug huv lub moos Silau tuaj, yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws nyob lub zwm txwv sau cov Khelunpee. Hauni hab Fineha kws yog Eli ob tug tub kuj nrug nraim Vaajtswv lub swb xaab sws cog lug tuaj.
5Thaus Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug tuaj txug huv lub yeej, cov Yixayee suavdawg qw nrov nrov ua aav tseeg quas nkawg. 6Thaus cov Filixatee nov lub suab qw nrov le hov puab txawm has tas, “Lub suab qw nrov nrov huv cov Henplais lub yeej yog daabtsw?” Thaus puab paub tas Yawmsaub lub swb xaab tuaj rua huv lub yeej lawm, 7cov Filixatee kuj ntshai tsua qhov puab has tas, “Ib tug timtswv tuaj rua huv lub yeej lawm.” Hab puab has tas, “Peb raug kev txom nyem lauj! Tsua qhov yaav tom ntej tsw txeev muaj le nuav. 8Peb raug txom nyem lauj! Leejtwg yuav paab peb dim huv tej timtswv luj hov tug fwjchim? Tej timtswv hov yog cov kws tso txhua yaam vej sub vej sw raug cov Iyi huv tebchaws moj saab qhua ntaag. 9Cov Filixatee 'e, ca le ua sab tuab, ca le ua khov kho le tug txwvneej yawg, sub mej txhad tsw ua cov Henplais le qhev ib yaam le puab ua mej le qhev. Ca le ua khov kho le tug txwvneej yawg moog ntaus rog.”
10Cov Filixatee txhad le txeem tuaj ntaus, tes cov Yixayee txawm swb lawm, nyag taug nyag tswv moog tsev. Thaus ntawd cov kws raug tua tuag coob kawg le, Yixayee cov tub rog tuag peb vaam leej. 11Yawmsaub lub swb xaab kuj raug luas txeeb tau coj moog lawm hab Hauni hab Fineha kws yog Eli ob tug tub kuj raug tua tuag.
12Tuab nub ntawd muaj ib tug yawm xeem Npeeyamee dha huv tshaav rog lug txug lub moos Silau, hab nwg muab rwg tsho dua nduag taag hab tsuab aav rua sau nwg taubhau. 13Thaus nwg lug txug hov, Eli nyob quas tsawg sau nwg lub rooj ntawm ntug kev tog saib kev ntsoov, tsua qhov nwg lub sab txhawj quas ntsuav txug Vaajtswv lub swb xaab. Thaus tug yawm hov lug rua huv lub moos hab tshaaj tej xuv hov rua suavdawg noog, taag nrho cov tuabneeg huv lub moos quaj qw nrov. 14Thaus Eli nov lub suab quaj qw hov, nwg txawm nug tas, “Lub suab nrov ua nqaaj ua nqug hov yog daabtsw?” Tes tug yawm hov txawm maaj nroog lug qha rua Eli. 15Eli noob nyoog muaj cuaj caug yim xyoo, nwg qhov muag tsw pum kev lawm. 16Tug yawm hov has rua Eli tas, “Kuv yog tug kws tswv huv tshaav rog lug. Kuv tswv huv tshaav rog lug nub nua ntaag.” Eli has rua nwg tas, “Tub 'e, zoo le caag?” 17Tug kws xaa xuv hov teb tas, “Cov Yixayee tswv ntawm cov Filixatee taag lawm. Cov Yixayee raug tua tuag coob kawg le. Hauni hab Fineha kws yog koj ob tug tub kuj raug tua tuag hab Vaajtswv lub swb xaab kuj raug luas txeeb tau lawm.” 18Thaus nwg nov txug Vaajtswv lub swb xaab, Eli txawm ntxeev hlo sau lub rooj kws nwg nyob tsawg ntawm ib saab rooj loog. Nwg cej daab luv ntho tes nwg tuag lawm, tsua qhov nwg laug heev hab nwg lub cev nyaav heev. Nwg ua thawj kaav cov Yixayee tau plaub caug xyoo lawm.
19Nwg tug nyaab Fineha cev nyaav tub yuav txug caij yug mivnyuas. Thaus nwg nov xuv tas luas txeeb tau Vaajtswv lub swb xaab hab paub tas nwg txwv yawg hab nwg tug quasyawg tuag lawm, nwg txawm ua mob teb yug mivnyuas, nwg mob heev heev le. 20Thaus nwg tub yuav tuag hov, cov quaspuj kws tu nwg has rua nwg tas, “Koj tsw xob ntshai, koj tub yug tau ib tug mivtub lawm.” Tassws nwg tsw teb, nwg tsw quav ntsej le. 21Nwg tis tug mivtub hov lub npe hu ua Ikhanpau, hab has tas, “Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab ncaim ntawm cov Yixayee moog lawm,” vem yog Vaajtswv lub swb xaab raug luas txeeb tau lawm hab vem nwg txwv yawg hab nwg tug quasyawg tuag lawm. 22Nwg has tas, “Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab ncaim huv cov Yixayee moog lawm vem yog Vaajtswv lub swb xaab raug luas txeeb tau lawm.”