4

1Thiab Xamuyee tej lus nrov mus thoob plaws cov Yixayee sawvdaws.

Cov Filixatee txeeb tau Vajtswv lub phij xab

 Thaum ntawd cov Yixayee txhij rog mus ua rog rau cov Filixatee. Lawv tsuam yeej rau ntawm Enpee‑exaw, cov Filixatee tsuam yeej rau ntawm Afe. 2Cov Filixatee npaj tub rog mus ntaus cov Yixayee, mas thaum ua rog heev zuj zus lawm cov Yixayee txawm swb cov Filixatee, lawv raug tua tuag hauv tshav rog kwvlam plaub txhiab leej. 3Thaum cov tub rog thim rov los rau hauv lub yeej Yixayee cov kev txwj laus hais tias, “Ua cas hnub no Yawmsaub ua rau peb swb cov Filixatee? Cia peb mus coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus hauv lub moos Silau tuaj kom Yawmsaub thiaj los rau hauv peb nruab nrab thiab cawm peb dim hauv peb cov yeeb ncuab txhais tes.” 4Lawv thiaj txib neeg mus coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus hauv lub moos Silau tuaj, yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas nyob lub zwm txwv saum cov Khelunpee. Hauni thiab Fineha uas yog Eli ob tug tub kuj nrog nraim Vajtswv lub phij xab sib cog lus tuaj.
5Thaum Yawmsaub lub phij xab sib cog lus tuaj txog hauv lub yeej, cov Yixayee sawvdaws qw nrov nrov ua av ntseeg nkaws. 6Thaum cov Filixatee hnov lub suab qw nrov li ntawd lawv txawm hais tias, “Lub suab qw nrov nrov hauv cov Henplais lub yeej yog dabtsi?” Thaum lawv paub tias Yawmsaub lub phij xab tuaj rau hauv lub yeej lawm, 7cov Filixatee kuj ntshai rau qhov lawv hais tias, “Ib tug timtswv tuaj rau hauv lub yeej lawm.” Thiab lawv hais tias, “Peb raug kev txom nyem lauj! Rau qhov yav nram ntej tsis txeev muaj li no. 8Peb raug txom nyem lauj! Leejtwg yuav pab peb dim hauv tej timtswv loj ntawd lub hwjchim? Tej timtswv ntawd yog cov uas tso txhua yam vij sub vij sw raug cov Iyi hauv tebchaws moj sab qhua ntag. 9Cov Filixatee 'e, cia li ua siab tuab, cia li ua khov kho li tus txivneej yawg, xwv nej thiaj tsis ua cov Henplais li qhev ib yam li lawv ua nej li qhev. Cia li ua khov kho li tus txivneej yawg mus ntaus rog.”
10Cov Filixatee thiaj li txeem tuaj ntaus, ces cov Yixayee txawm swb lawm, nyias taus nyias khiav mus tsev. Thaum ntawd cov uas raug tua tuag coob kawg li, Yixayee cov tub rog tuag peb vam leej. 11Yawmsaub lub phij xab kuj raug luag txeeb tau coj mus lawm thiab Hauni thiab Fineha uas yog Eli ob tug tub kuj raug tua tuag.
12Tib hnub ntawd muaj ib tug yawg xeem Npeeyamee dhia hauv tshav rog los txog lub moos Silau, thiab nws muab ris tsho dua ntuag tag thiab tsuab av rau saum nws taubhau. 13Thaum nws los txog ntawd, Eli zaum saum nws lub rooj ntawm ntug kev tos saib kev ntsoov, rau qhov nws lub siab txhawj ntsuav txog Vajtswv lub phij xab. Thaum tus yawg ntawd los rau hauv lub moos thiab tshaj tej xov ntawd rau sawvdaws mloog, tag nrho cov neeg hauv lub moos quaj qw nrov. 14Thaum Eli hnov lub suab quaj qw ntawd, nws txawm nug tias, “Lub suab nrov ua nqaj ua nqug ntawd yog dabtsi?” Ces tus yawg ntawd txawm maj nroos los qhia rau Eli. 15Eli hnub nyoog muaj cuaj caum yim xyoo, nws qhov muag tsis pom kev lawm. 16Tus yawg ntawd hais rau Eli tias, “Kuv yog tus uas khiav hauv tshav rog los. Kuv khiav hauv tshav rog los hnub no ntag.” Eli hais rau nws tias, “Tub 'e, zoo li cas?” 17Tus uas xa xov ntawd teb tias, “Cov Yixayee khiav ntawm cov Filixatee tag lawm. Cov Yixayee raug tua tuag coob kawg li. Hauni thiab Fineha uas yog koj ob tug tub kuj raug tua tuag thiab Vajtswv lub phij xab kuj raug luag txeeb tau lawm.” 18Thaum nws hnov txog Vajtswv lub phij xab, Eli txawm ntxeev kiag saum lub rooj uas nws zaum ntawm ib sab rooj loog. Nws caj dab lov ntho ces nws tuag lawm, rau qhov nws laus heev thiab nws lub cev hnyav heev. Nws ua thawj kav cov Yixayee tau plaub caug xyoo lawm.
19Nws tus nyab Fineha cev hnyav twb yuav txog caij yug menyuam. Thaum nws hnov xov tias luag txeeb tau Vajtswv lub phij xab thiab paub tias nws txiv yawg thiab nws tus txiv tuag lawm, nws txawm mob plab yug menyuam, nws mob heev heev li. 20Thaum nws twb yuav tuag ntawd, cov pojniam uas tu nws hais rau nws tias, “Koj tsis txhob ntshai, koj twb yug tau ib tug metub lawm.” Tiamsis nws tsis teb, nws tsis quav ntsej li. 21Nws tis tus metub ntawd lub npe hu ua Ikhanpau, thiab hais tias, “Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab ncaim ntawm cov Yixayee mus lawm,” vim yog Vajtswv lub phij xab raug luag txeeb tau lawm thiab vim nws txiv yawg thiab nws tus txiv tuag lawm. 22Nws hais tias, “Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab ncaim hauv cov Yixayee mus lawm vim yog Vajtswv lub phij xab raug luag txeeb tau lawm.”