4

Cov Filitees Txeeb Tau Tus TSWV Lub Phijxab

1Lub sijhawm ntawd, cov Filitees txhij tubrog tuaj tua cov Yixalayees, yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj mus tua cov Filitees. Cov Yixalayees mus tsuam yeej rau ntawm Enpenexes, thiab cov Filitees tsuam yeej rau ntawm Afes. 2Cov Filitees txawm tuaj tua cov Yixalayees, ces ob tog sib tua hnyav heev; cov Filitees tua ua rau cov Yixalayees swb thiab tuag plaub txhiab leej rau hauv tshavrog. 3Thaum cov Yixalayees uas seem rov los txog rau hauv lawv lub yeej, cov Yixalayees cov thawjcoj hais tias, “Vim li cas hnub no tus TSWV cia cov Filitees tua yeej peb? Peb cia li mus kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hauv lub nroog Silaus tuaj kom nws thiaj nrog peb mus thiab cawm kom peb dim ntawm peb cov yeebncuab tes.” 4Yog li ntawd, lawv thiaj txib neeg mus rau hauv lub nroog Silaus, kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub zwmtxwv uas nyob hauv qab ob tug qhelunpees ob sab qab tis, Haufenis thiab Finehas uas yog Elis ob tug tub thiaj nrog cov uas kwv lub Phijxab ntawd mus thiab.
5Thaum lawv kwv lub Phijxab mus txog, cov Yixalayees zoo siab thiab qw nrov heev ua rau av ntseeg nkaws. 6Thaum cov Filitees hnov tej suab qw ntawd, lawv hais tias, “Peb cia li mloog tej suab uas qw hauv cov neeg Henplais lub yeej! Saib lawv qw ua dabtsi?” Thaum cov Filitees paub hais tias, yog cov Yixalayees kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tuaj rau hauv cov Henplais lub yeej lawm, 7cov Filitees ntshai heev thiab sib tham hais tias, “Vajtswv tuaj rau hauv lawv lub yeej lawm! Peb yuav swb lawv! Peb tsis tau pom muaj dua li no ib zaug li. 8Leejtwg yuav cawm tau ped dim ntawm tej vajtswv uas muaj hwjchim li ntawd? Tej vajtswv ntawd yog cov uas tua cov Iziv nram tiaj suabpuam ntag! 9Cov Filitees, cia li ua siab tawv qhawv! Cia li tiv tua tiag tiag, lossis yuav cia peb ua cov Henplais qhev, ib yam li lawv tau ua peb qhev lawm. Yog li ntawd, cia li tiv tua tiag tsis txhob thim!”
10Cov Filitees thiaj tua heev ua rau cov Yixalayees swb kiag, thiab cov Yixalayees nyias taus nyias khiav rov qab mus tsev lawm. Cov tubrog Yixalayees raug luag tua tuag peb caug txhiab leej. 11Cov Filitees txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, thiab Elis ob tug tub uas yog Haufenis thiab Finehas los raug luag tua tuag rau huv tshavrog lawm.

Elis Tuag

12Tib hnub ntawd, muaj ib tug txivneej uas yog xeem Npeenyamees khiav hauv tshavrog los txog hauv lub nroog Silaus. Nws tu siab heev, nws thiaj dua rhe nws lub tsho thiab tsuab hmoov av rau saum nws taubhau. 13Elis zaum saum ib lub rooj ntawm ntug kev, ntsia ntsoov ncauj ke. Nws txhawj txog lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg heev. Tus txivneej ntawd los qhia rau cov neeg uas nyob thoob plaws hauv lub nroog paub tej xwm ntawd, ces sawvdaws ntshai heev thiab quaj zom zaws. 14Thaum Elis hnov sawvdaws quaj zom zaws, nws nug hais tias, “Tej suab ntawd, yog suab dabtsi?” Tus txivneej ntawd khiav ceev nrooj los qhia rau Elis. ( 15Thaum ntawd, Elis hnubnyoog muaj cuaj caum yim xyoo, nws qhovmuag pom kev tsis tseeb lawm.) 16Tus txivneej ntawd hais rau Elis hais tias, “Hnub no kuv khiav hauv tshavrog los.”
 Elis nug hais tias, “Metub, muaj xwm dabtsi?”
17Nws teb hais tias, “Cov Filitees tua cov Yixalayees swb thiab tawg khiav tas. Koj ob tug tub uas yog Haufenis thiab Finehas los raug tua tuag, thiab luag tseem txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg huv tibsi lawm!”
18Thaum tus txivneej ntawd, hais txog lub Phijxab, Elis txawm ntxeev hlo saum lub rooj rau sab tom qab ntawm ib sab roojvag, nws cajdab lov ntho thiab tuag lawm, vim nws laus thiab rog heev. Nws ua cov Yixalayees tus thawjcoj tau plaub caug xyoo.

Finehas tus Pojniam Tuag

19Elis tus nyab uas yog Finehas tus pojniam tabtom suab menyuam thiab yuav txog caij yug. Thaum nws hnov hais tias luag txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, nws txiv yawg thiab nws tus txiv los tuag lawm, tamsim ntawd nws mob plab heev thiab cia li yug kiag menyuam. 20Thaum nws yuav tu siav, cov pojniam uas tuaj pab nws hais rau nws tais, “Ua tiag tswj koj txojsia! Koj twb tau ib tug metub lawm!” Tiamsis nws tsis mloog thiab tsis teb li. 21Nws tis tus metub ntawd npe hu ua Ikhanpaus, txhais hais tias, “Vajtswv lub tshwjchim tso cov Yixalayees tseg lawm.” Nws hais li ntawd, yog hais txog qhov uas luag txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, nws txiv yawg thiab nws tus txiv tuag. 22Nws hais tias, “Vajtswv lub tshwjchim tso cov Yixalayees tseg, rau qhov luag txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg lawm.”