4

1Saa^mu^en nyei waac ziouc mingh gormx I^saa^laa^en Deic-Bung.

Laengz Ngaengc Waac Faang Zuqc Caangv Mingh

 I^saa^laa^en Mienh cuotv mingh caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax. Ninh mbuo liepc ciangv yiem E^mben^e^se. Fi^li^saa^die Mienh liepc ciangv yiem Aafekv. 2Fi^li^saa^die Mienh bun ninh mbuo nyei baeng dorng jienv I^saa^laa^en Mienh mbaih jienv. Mborqv jaax gunv zoux gunv hlo nyei ziangh hoc, I^saa^laa^en Mienh suei Fi^li^saa^die Mienh. Fi^li^saa^die Mienh yiem wuov mborqv jaax ciangv daix daic leih maiv go biei cin dauh I^saa^laa^en Mienh. 3I^saa^laa^en Mienh nyei baeng nzuonx taux ciangv wuov zanc, I^saa^laa^en nyei ⟨mienh gox⟩ gorngv, “Ziouv ih hnoi weic haaix diuc bun mbuo suei Fi^li^saa^die Mienh? Oix zuqc mingh Silo dorh Ziouv nyei ⟨mienh gox⟩ daaih weic bun Ziouv daaih yiem mbuo mbu'ndongx, tengx mbuo biaux ndutv win-wangv nyei buoz-ndiev.”
4Ninh mbuo ziouc paaiv mienh mingh Silo wuov, dorh Laengz Ngaengc Waac Faang daaih, se maaih Nernh Jiex nyei Ziouv yiem wuov deix i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ mbu'ndongx nyei weic nyei faang. Eli nyei i dauh dorn, Hopv^ni caux Fi^ne^hatc, caux jienv Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang daaih.
5Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc ciangv gu'nyuoz wuov zanc, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh qaqv heuc qiex mbui nyei, zungv ndanc zuqc ndau dongz. 6Fi^li^saa^die Mienh muangx haiz heuc nyei qiex mbui, ninh mbuo gorngv, “Yiem Hipv^lu Mienh nyei ciangv fungc maaih heuc nyei qiex ndongc naaic mbui? Zoux haaix nyungc mv bei?”
 Nqa'haav ninh mbuo hiuv duqv I^saa^laa^en Mienh dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang daaih taux ciangv mi'aqv.
7Fi^li^saa^die Mienh gamh nziex haic. Ninh mbuo gorngv, “Maaih dauh zienh daaih taux ciangv mi'aqv.” Ninh mbuo aengx gorngv, “Mbuo oix zuqc kouv aqv, weic zuqc mbuo maiv buangh jiex naaiv nyungc sic. 8Mbuo oix zuqc kouv aqv. Haaix dauh haih tengx mbuo biaux ndutv naaiv deix henv haic nyei zienh? Dongh naaiv deix zienh zinh ndaangc yiem deic-bung-huaang longc nyungc-nyungc zeqc naanc daix daic I^yipv Mienh. 9O Fi^li^saa^die Mienh aah! Meih mbuo oix zuqc zungx daamv yaac zoux jun-zeiv mienh. Maiv zei aeqv, meih mbuo zuqc zoux Hipv^lu Mienh nyei nouh hnangv zinh ndaangc ninh mbuo zoux meih mbuo nyei nouh nor. Oix zuqc zoux jun-zeiv mienh cuotv mingh mborqv jaax.”
10Fi^li^saa^die Mienh ziouc caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. I^saa^ laa^en Mienh suei ninh mbuo, gorqv-mienh biaux nzuonx gorqv-mienh ganh nyei ndopv-liuh mingh. Wuov nzunc za'gengh maaih baeng camv nyei zuqc daix daic, weic zuqc I^saa^laa^en nyei buo waanc dauh yangh ndau baeng zuqc daix daic mi'aqv. 11Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yaac zuqc caangv mingh. Eli nyei i dauh dorn, Hopv^ni caux Fi^ne^hatc, yaac zuqc daix daic mi'aqv.

Eli Daic

12Dongh wuov hnoi maaih dauh Mben^yaa^min Fingx nyei mienh yiem mborqv jaax ciangv tiux mingh taux Silo. Ninh nyei lui-houx betv huv, m'nqorngv yaac maaih nie-mbung hiaamx jienv. 13Naaiv dauh mienh daaih taux wuov zanc, Eli yiem wuov jauv-hlen zueiz jienv ninh ganh nyei dorngx zuov mangc. Ninh weic Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang hnyouv huaang. Wuov dauh mienh bieqc zingh daaih mbuox fienx, yiem zingh nyei yietc zungv mienh nauc jiez daaih.
14Eli haiz mienh heuc nyei qiex mbui ziouc naaic, “Zoux haaix nyungc mbiouh mbiouh nyei heuc ndongc naaic mbui?” Dorh fienx wuov dauh mienh ziouc gaanv jienv daaih mbuox fienx Eli. 15Wuov zanc Eli nyei hnyangx-jeiv duqv juov ziepc betv hnyangx. Ninh nyei m'zing dingc mi'aqv, mangc maiv buatc haaix nyungc. 16Wuov dauh mienh gorngv mbuox Eli, “Se dongh yie yiem mborqv jaax ciangv daaih. Ih hnoi yie yiem mborqv jaax nyei ziangh hoc biaux nzuonx.”
 Eli naaic, “Aa dorn aac, hnangv haaix nor?”
17Dorh fienx nyei mienh dau, “I^saa^laa^en Mienh yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei wuov ndaangc maengx biaux. Yiem baeqc fingx nyei mbu'ndongx mienh zuqc daix daic camv haic. Meih nyei i dauh dorn, Hopv^ni caux Fi^ne^hatc, yaac zuqc daic mi'aqv. Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yaac zuqc caangv mingh mi'aqv.”
18Wuov dauh mienh yietv gorngv taux Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang, Eli ziouc yiem zingh gaengh ga'hlen, ninh zueiz nyei dorngx wuov, da'nziaaux king nqa'haav maengx. Ninh nyei jaang nauv, ziouc daic mi'aqv, weic zuqc ninh gox haic, sin-sei yaac hniev. Eli zoux I^saa^laa^en Mienh nyei domh jien feix ziepc hnyangx.
19Wuov zanc Eli nyei mbuangz, Fi^ne^hatc nyei auv, maaih jienv sin aav lamh taux ndutv sin nyei ziangh hoc. Ninh haiz fienx gorngv Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang zuqc caangv mingh, ninh nyei ong-buoc caux ninh nyei nqox yaac daic mi'aqv. Ninh ziouc liemh zeih mun gu'nguaaz, yungz duqv dauh dorn. Ninh za'gengh mun duqv kouv haic. 20Dongh ninh aav lamh dangx qiex wuov zanc, tengx goux ninh wuov deix m'sieqv dorn gorngv mbuox ninh, “Maiv dungx gamh nziex oc, weic zuqc meih yungz duqv dauh dorn.” Mv baac ninh maiv dau, yaac hnangv muangx maiv haiz nor.
21Ninh tengx ninh nyei dorn cuotv mbuox heuc I^kaa^mbotc yaac gorngv, “Njang-laangc leih nqoi I^saa^laa^en mi'aqv.” Weic zuqc Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang zuqc caangv mingh, ninh nyei ong-buoc caux ninh nyei nqox yaac daic mi'aqv. 22Ninh aengx gorngv, “Njang-laangc leih nqoi I^saa^laa^en, weic zuqc Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang zuqc caangv mingh mi'aqv.”