4

1Laih anŭn boh hiăp Samuêl pơhiăp truh ƀơi abih bang ƀing Israel yơh.

Ƀing Philistia Hơmâo Mă Pơđuaĭ Hĭ Hip Tơlơi Pơgop

 Hlak anŭn, ƀing Israel tơbiă nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia. Ƀing Israel dŏ jưh ƀơi anih Ebenêzer klă̱ anăp hăng ƀing Philistia dŏ jưh ƀơi anih Aphêk. 2Ƀing Philistia prap pre ƀing ling tơhan gơñu kiăng kơsung blah ƀing Israel yơh. Tơdang hơmâo tơlơi pơblah laih, ƀing Israel kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Philistia laih anŭn ƀing Philistia pơdjai hĭ pă̱-rơbâo čô ƀing Israel amăng tơdron blah. 3Tơdang ƀing ling tơhan Israel wơ̆t glaĭ pơ anih jưh gơñu, ƀing kŏng tha Israel tơña tui anai, “Yua hơget Yahweh ngă kơ ƀing ta kơdŭn đuaĭ hĭ hrơi anai mơ̆ng ƀing Philistia lĕ? Brơi kơ ƀing ta djă̱ ba hrŏm hăng ƀing ta bĕ hip tơlơi pơgop Yahweh mơ̆ng anih Silôh, tui anŭn hip anŭn či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ƀing rŏh ayăt yơh.”
4Tui anŭn, ƀing ană plei Israel pơkiaŏ mơnuih nao pơ anih Silôh laih anŭn ba rai hip tơlơi pơgop Yahweh Dưi Kơtang, jing Pô dŏ git gai wai lăng kơplăh wăh dua ling jang čerub. Laih dơ̆ng, dua čô ană đah rơkơi Êli, Hopni hăng Phinehas ăt rai hrŏm hăng hip tơlơi pơgop Yahweh mơ̆n.
5Tơdang hip tơlơi pơgop Yahweh truh pơ anih jưh, abih bang ƀing Israel ur dreo kơtang biă mă tơl lŏn pơpư̆ yơh. 6Hơmư̆ tơlơi ur dreo anŭn, ƀing Philistia pơtơña tui anai, “Hơget jing hơdôm tơlơi ur dreo kơtang amăng anih jưh ƀing Israel anŭn lĕ?”
 Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ hip Yahweh hơmâo truh laih amăng anih jưh ƀing Israel,
7ƀing Philistia huĭ yơh. Ƀing gơñu pơlaĭ tui anai, “Ƀing Israel hơmâo ba rai laih yang gơñu pơ anih jưh gơñu! Ƀing ta či răm rai yơh! Mơ̆ng hlâo truh kơ tă anai ƀu hơmâo ôh tơlơi truh hrup hăng anai. 8Răm ƀăm yơh kơ ƀing ta! Hlơi či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng tơngan yang dưi kơtang anŭn lĕ? Yang anŭn yơh jing ƀing pơrai hĭ laih ƀing Êjip hăng djŏp mơta tơlơi kli̱n khe̱ng amăng tơdron ha̱r. 9Pơkơtang bĕ, Ơ ƀing Philistia! Jing mơnuih kơjăp bĕ, huĭdah ƀing gih či jing hĭ ƀing hlŭn mơnă mă bruă kơ ƀing Hêbrơ, jing tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gih. Dŏ khĭn kơtang hăng pơblah bĕ!”
10Tui anŭn, ƀing Philistia pơblah hăng ƀing Israel; ƀing Israel kơdŭn đuaĭ hĭ laih anŭn rĭm čô đuaĭ kơdŏp pơ anih sang khăn ñu pô. Tơlơi pơdjai anai prŏng biă mă; ƀing Israel djai hĭ klâopluh-rơbâo čô tơhan. 11Ƀing Philistia mă hĭ hip Ơi Adai anŭn, laih anŭn ăt pơdjai hĭ Hopni hăng Phinehas mơ̆n.

Tơlơi Êli Djai

12Amăng hrơi anŭn mơ̆n, sa čô mơnuih Benyamin đuaĭ kơdŏp mơ̆ng tơdron blah hăng nao truh pơ anih Silôh, ñu hek tơĭ hĭ ao ñu laih anŭn pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ ñu kiăng kơ kơŭ kơuăn yơh. 13Tơdang ñu truh pơ anŭn, Êli hlak dŏ be̱r ƀơi grê ñu jĕ ƀơi jơlan hlak dŏ lăng, yuakơ ñu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ hip Ơi Adai anŭn. Tơdang pô Benyamin anŭn mŭt amăng plei, ñu ră ruai glaĭ hơdôm tơlơi hơmâo truh laih, tui anŭn abih bang ană plei ur hia yơh.
14Tơdang Êli hơmư̆ tơlơi čŏk hia anŭn, ñu tơña tui anai, “Hơget tơlơi čŏk hia ĭng ăng anŭn jing lĕ?” Giŏng anŭn, pô anŭn ječ ameč nao pơ Êli hăng ruai glaĭ kơ ñu yơh. 15Hlak anŭn, Êli hơmâo duapănpluh-sapăn thŭn tha laih anŭn mơta ñu tơdu biă mă yơh, tui anŭn ñu ƀu thâo ƀuh ôh. 16Pô anŭn ruai kơ Êli tui anai, “Kâo phrâo wơ̆t glaĭ mơ̆ng tơdron blah; hrơi anai kâo đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng anih anŭn.” Êli tơña tui anai, “Ơ dăm, hơget tơlơi truh laih lĕ?”
17Pô ba rai tơlơi laĭ pơthâo anŭn laĭ, “Ƀing Israel kơdŭn đuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Philistia laih anŭn hơmâo tơlơi pơdjai prŏng biă mă tŏng krah ƀing ling tơhan. Laih anŭn dơ̆ng, dua čô ană đah rơkơi ih Hopni hăng Phinehas ăt djai mơ̆n, laih anŭn arăng mă hĭ laih hip Ơi Adai.”
18Tơdang ñu laĭ djơ̆ kơ hip Ơi Adai, Êli rơbuh hĭ hrah pơđang mơ̆ng grê ñu jĕ ƀơi amăng ja̱ng plei. Tơkuai ñu jŏh hĭ laih anŭn ñu djai mơtam yơh, yuakơ ñu tha rơma laih anŭn rơmŏng mơ̆n. Ñu hơmâo dui ba ƀing Israel amăng pă̱pluh thŭn.
19Tơdang anŭn, hơđŭ ñu jing bơnai Phinehas hlak pi kian laih anŭn jĕ truh hrơi đih apui laih. Tơdang ñu hơmư̆ tơlơi laĭ pơthâo hip Ơi Adai arăng mă tŭ laih, laih anŭn tơhmua ñu hăng rơkơi ñu ăt djai hĭ mơ̆n, ñu jing hĭ ruă nuă laih anŭn tơkeng rai ană ñu, samơ̆ tơlơi ruă ñu kơtang đơi. 20Tơdang ñu jĕ či tơĭ pran, ƀing đah kơmơi dŏ pơ anŭn laĭ pơthâo kơ ñu tui anai, “Anăm huĭ ôh, ih hơmâo tơkeng rai laih sa čô ană đah rơkơi.” Samơ̆ ñu ƀu laĭ glaĭ hơget ôh laih anŭn kŏn pơđi̱ng tơngia lơi.
21Ñu pơanăn ană nge anŭn Ikhabôd, anăn anŭn kiăng kơ laĭ tui anai, “Tơlơi ang yang hơmâo đuaĭ hĭ laih.” Ñu pơanăn tui anŭn yuakơ tơlơi arăng mă hĭ laih hip Ơi Adai laih anŭn tơlơi tơhmua ñu hăng rơkơi ñu ăt djai laih mơ̆n. 22Ñu laĭ, “Tơlơi ang yang hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng Israel yuakơ arăng mă hĭ laih hip Ơi Adai.”