4

1Leh klei anăn, klei Y-Samuel blŭ truh kơ jih jang phung Israel.

Phung Philistin Mă Hip Aê Diê

 Phung Israel kbiă nao bi blah hŏng phung Philistin. Diñu ngă kđông ti ƀuôn Êbenêser, leh anăn phung Philistin ngă kđông ti ƀuôn Aphek. 2Phung Philistin dăp bi blah hŏng phung Israel, leh anăn tơdah klei bi blah dơ̆ng ktang hĭn, phung Philistin dưi hŏng phung Israel, bi mdjiê hlăm brô pă êbâo čô êkei ti kdrăn bi blah. 3Tơdah phung kahan wĭt kơ anôk kđông, phung khua mduôn Israel lač, “Si ngă Yêhôwa brei phung Philistin dưi hŏng drei hruê anei? Brei drei ba tinei hip klei bi mguôp Yêhôwa mơ̆ng ƀuôn Silô, čiăng kơ hip anăn dưi hriê ti krah drei leh anăn bi mtlaih drei mơ̆ng klei ktang phung roh drei.” 4 Snăn phung ƀuôn sang tiŏ nao mnuih kơ ƀuôn Silô, leh anăn ba mơ̆ng anăn, hip klei bi mguôp Yêhôwa kơ phung kahan, pô dôk gŭ ti jhưng mtao ti krah phung čêrubim. Dua čô anak êkei Y-Hêli, Y-Hôphni leh anăn Y-Phinêas, dôk tinăn mbĭt hŏng hip klei bi mguôp Aê Diê.
5Tơdah hip klei bi mguôp Yêhôwa mŭt hlăm wăl, jih jang phung Israel ur driâo kraih ktang hŏng klei hơ̆k tơl mgei lăn ala. 6Tơdah phung Philistin hmư̆ asăp ur driâo anăn, diñu lač, “Ya jing ênai ur driâo kraih anăn hlăm wăl phung Hêbrơ?” Tơdah diñu thâo kơ hip Yêhôwa truh leh hlăm wăl, 7phung Philistin huĭ; kyuadah diñu lač, “Yang truh leh hlăm wăl.” Leh anăn diñu lač, “Knap mñai yơh kơ drei, kyuadah amâo tuôm mâo klei msĕ ôh êlâo. 8Knap mñai yơh kơ drei, hlei pô dưi bi mtlaih drei kơ klei myang phung yang jhŏng ktang anăn? Phung yang anăn čăm leh phung Êjip hŏng djăp mta klei bi knap hlăm kdrăn tač. 9Dôk jhŏng leh anăn bi êdah bĕ klei diih jing êkei, Ơ phung Philistin, huĭdah diih jing hlŭn kơ phung Hêbrơ msĕ si diñu jing leh hlŭn kơ diih. Bi êdah bĕ klei diih jing êkei, leh anăn bi blah bĕ!”
10Snăn phung Philistin bi blah leh anăn dưi hŏng phung Israel. Digơ̆ đuĕ grăp čô êkei kơ sang gơ̆ pô; leh anăn mâo klei bi mdjiê lu, kyuadah hlăm phung Israel mâo tlâo pluh êbâo čô kahan êbat jơ̆ng êbuh djiê leh. 11Arăng mă leh hip Aê Diê; leh anăn arăng bi mdjiê leh dua čô anak êkei Y-Hêli, Y-Hôphni leh anăn Y-Phinêas.
12Hruê anăn mơh sa čô êkei găp djuê Benjamin êran mơ̆ng anôk bi blah leh anăn truh kơ ƀuôn Silô, čhiăm ao ñu kơhiêk leh, leh anăn boh kŏ. 13Tơdah ñu truh, bŏ hŏng ƀruih lăn dôk gŭ ti mdhô̆ ñu giăm êlan kăp dlăng, kyuadah ai tiê ñu ktư̆ yơ̆ng kyua hip Aê Diê. Tơdah êkei anăn mŭt hlăm ƀuôn leh anăn hưn klei truh, jih jang ƀuôn sang ur huĭ. 14Tơdah Y-Hêli hmư̆ asăp ur krao, ñu lač, “Ya asăp ur anăn?” Leh anăn êkei anăn ruăt nao hưn kơ Y-Êli. 15Y-Hêli mâo dua păn pluh sa păn thŭn leh, leh anăn ală ñu khăng, snăn ñu amâo dưi ƀuh ôh. 16Êkei anăn lač kơ Y-Êli, “Kâo jing pô hriê mơ̆ng anôk bi blah. Kâo đuĕ mơ̆ng klei bi blah hruê anei.” Ñu lač, “Ya klei truh leh, Ơ dam?” 17Pô hriê hưn lŏ wĭt lač, “Phung Israel đuĕ leh ti anăp phung Philistin, leh anăn msĕ mơh mâo klei bi mdjiê phung ƀuôn sang lu snăk; wăt dua čô anak êkei ih, Y-Hôphni leh anăn Y-Phinêas, djiê leh, leh anăn arăng mă leh hip Aê Diê.” 18Tơdah gơ̆ blŭ djŏ kơ hip Aê Diê, Y-Hêli lĕ buh hrah đang mơ̆ng mdhô̆ ñu ti djiêu ƀăng jang; joh klang kkuê leh anăn djiê. Ñu jing sa čô mduôn leh anăn ktrŏ. Ñu phat kđi kơ phung Israel êjai pă pluh thŭn.
19Mtâo mniê ñu, mô̆ Y-Phinêas, hlăk ba tian leh anăn giăm hruê kkiêng. Tơdah ñu hmư̆ klei hưn kơ arăng mă leh hip Aê Diê, kơ kmha ñu leh anăn ung ñu djiê leh, ñu kkui leh anăn kkiêng hĕ; kyuadah klei ruă kkiêng truh kơ ñu. 20Hlăk ñu giăm djiê, phung mniê ƀuê mă tian ñu lač kơ ñu, “Đăm huĭ ôh, kyuadah ih kkiêng leh kơ sa čô anak êkei.” Ƀiădah ñu amâo lŏ wĭt lač amâodah mđing knga ôh. 21Ñu bi anăn hđeh điêt anăn Y-Ikabôt, lač, “Klei guh kơang kbiă đuĕ leh mơ̆ng phung Israel,” kyuadah arăng mă leh hip Aê Diê leh anăn kyua kmha ñu leh anăn ung ñu. 22Ñu lač, “Klei guh kơang kbiă đuĕ leh mơ̆ng phung Israel, kyuadah arăng mă leh hip Aê Diê.”