5

Lub Phijxab thiab Cov Filitees

1Thaum cov Filitees txeeb tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg lawm, lawv kwv ntawm Enpenexes mus rau hauv lub nroog Asedaus, 2thiab coj mus tso rau hauv lub tuamtsev uas lawv teev lawv tus vajtswv Dankoos, thiab muab txawb rau ntawm tus mlom Dankoos ib sab. 3Hnub tom qab thaum sawv ntxov, cov neeg hauv lub nroog Asedaus pom tus mlom Dankoos vau rau hauv av ntawm hauv ntej lub Phijxab uas tim Vajtswv tej lus cog tseg. Yog li ntawd, lawv txawm muab tsa thiab muab txawb rau ntawm qhov qub chaw dua. 4Tagkis tom qab, lawv tuaj pom tus mlom Dankoos rov vau khwb rwg ntxis rau ntawm hauv ntej lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. Zaum no tus mlom ntawd lub taubhau thiab ob sab npab tu rau ntawm taw rooj tshuav lub cev xwb. ( 5Twb yog vim li ntawd, cov povthawj thiab cov neeg uas teev tus mlom Dankoos hauv lub nroog Asedaus thiaj tsis tsuj thiab tsis hla ntawm lub taw rooj ntawd los txog niaj hnub no.)
6Tus TSWV rau txim hnyav heev rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Asedaus thiab ua rau lawv ntshai kawg li. Tus TSWV rau txim rau lawv thiab ua rau cov neeg uas nyob cheebtsam ntawd mob faj tas huv tibsi. 7Thaum cov neeg ntawd, pom tej xwm no, lawv hais tias, “Cov Yixalayees tus Vajtswv rau txim rau peb thiab peb tus vajtswv Dankoos lawm. Peb cia li muab lub Phijxab tshem mus, tsis txhob cia nyob ntawm no lawm.” 8Yog li ntawd, cov Filitees txawm tso neeg mus hu lawv tsib tug vajntxwv tuaj thiab hais rau lawv hais tias, “Peb yuav ua li cas rau lub Phijxab uas ntim cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus cog tseg no?”
 Lawv teb hais tias, “Cia li kwv mus tso rau hauv lub nroog Nkas;” yog li ntawd, lawv thiaj kwv lub phijxab mus tso rau hauv lub nroog Nkas uas yog cov Filitees ib lub nroog.
9Tiamsis thaum lawv coj lub phijxab mus tso rau hauv lub nroog ntawd lawm, tus TSWV txawm rau txim rau cov neeg hauv lub nroog ntawd, thiab ua rau lawv ntxhov siab kawg li. Tus TSWV rau txim hnyav heev rau cov neeg hauv lub nroog ntawd, tsis hais tus laus tus hluas mob faj tas huv tibsi. 10Ces lawv thiaj kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg mus tso rau hauv Ekiloos uas yog cov Filitees ib lub nroog; thaum coj lub phijxab mus txog rau hauv lub nroog Ekiloos, cov neeg uas nyob hauv qw zom zaws hais tias, “Lawv kwv lub Phijxab uas ntim cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus cog tseg tuaj ua kom peb tuag tas xwb!” 11Yog li ntawd, lawv rov tso neeg mus hu tagnrho cov neeg Filitees cov vajntxwv tuaj thiab hais rau lawv hais tias, “Peb cia li xa lub Phijxab uas ntim cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus cog tseg rov qab mus tso rau qhov chaw qub kom lub phijxab ntawd thiaj tsis tua peb thiab peb tej tsevneeg lawm.” Muaj kev ntxhov siab thoob plaws txhua lub nroog, rau qhov Vajtswv rau txim hnyav heev rau lawv. 12Cov uas tsis tuag los mob faj tas huv tibsi, lawv thiaj quaj thov lawv tej vajtswv pab lawv.