5

Hip Tơlơi Pơgop Laih Anŭn Ƀing Philistia

1Tơdơi kơ ƀing Philistia hơmâo mă laih hip Tơlơi Pơgop anŭn, ƀing gơñu ba mơ̆ng anih pơblah Ebenêzer truh pơ plei pơnăng Asdôd. 2Giŏng anŭn, ƀing gơñu yŏng hip anŭn ba mŭt pơ sang yang Dagon laih anŭn pioh jĕ rup trah Dagon. 3Tơdang ƀing ană plei plei Asdôd tơgŭ ưm mơguah amăng hrơi tŏ tui, ƀing gơñu ƀuh Dagon rơbuh pơkŭp ƀô̆ ñu pơ anŭn ƀơi atur gah anăp kơ hip Yahweh anŭn! Ƀing gơñu pŭ̱ Dagon laih anŭn pơdơ̆ng glaĭ pơ anih hơđăp ñu dơ̆ng. 4Samơ̆ tơdang ƀing gơñu tơgŭ amăng ưm mơguah hrơi tŏ tui dơ̆ng, Dagon ăt rơbuh pơkŭp ƀô̆ ñu dơ̆ng pơ anŭn ƀơi atur gah anăp hip Yahweh mơ̆n! Akŏ ñu laih anŭn tơngan ñu jŏh hĭ bru bra ƀơi atur sang jĕ bah amăng; kơnơ̆ng drơi jan ñu đôč dŏ dơnơ̆ng ƀu jŏh hĭ. 5Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh hlŏng truh kơ ră anai, ƀing khua ngă yang Dagon wơ̆t hăng ƀing pơkŏn mơ̆n ƀu juă ôh ƀơi atur jĕ bah amăng sang yang Dagon anŭn tơdang ƀing gơñu mŭt rai.
6Yahweh pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei plei Asdôd anŭn kơtang biă mă laih anŭn ƀơi ƀing re̱ng gah gơñu mơ̆n; Yahweh ba rai tơlơi răm rai prŏng ƀơi ƀing gơñu laih anŭn pơrai hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi ruă brăh rơnăh yơh. 7Tơdang ƀing mơnuih plei Asdôd ƀuh hơdôm tơlơi hlak truh anŭn, ƀing gơñu pơlaĭ, “Khŏm anăm pioh ôh hip yang ƀing Israel dŏ pơ anai hrŏm hăng ƀing ta, yuakơ tơngan ñu brơi rai tơlơi truh prŏng ƀơi ƀing ta laih anŭn ƀơi Dagon yang ta mơ̆n.” 8Tui anŭn, ƀing gơñu iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Philistia laih anŭn pơtơña, “Hơget tơlơi ƀing ta khŏm ngă kơ hip yang ƀing Israel anŭn lĕ?”
 Ƀing khua anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Mă pơđuaĭ hĭ bĕ hip yang Israel anŭn pơ plei Gat.” Tui anŭn, ƀing gơñu ba pơđuaĭ hĭ hip Ơi Adai ƀing Israel anŭn pơ plei Gat, jing plei ƀing Philistia pơkŏn dơ̆ng.
9Samơ̆ tơdơi kơ ƀing gơñu hơmâo ba pơđuaĭ hĭ laih hip anŭn, Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn; Ñu ba rai tơlơi huĭ bra̱l prŏng. Ñu pơkơhma̱l ană plei amăng plei anŭn, ƀing tha wơ̆t hăng ƀing čơđai, hăng tơlơi ruă brăh rơnăh yơh tơbiă rai. 10Tui anŭn, ƀing gơñu mơit đuaĭ hĭ hip Ơi Adai nao pơ plei pơnăng Ekrôn.
 Tơdang ƀing gơñu ba hip Ơi Adai truh pơ plei pơnăng Ekrôn, ƀing ană plei amăng plei Ekrôn anŭn ur kraih, “Lăng adih, ƀing gơñu ba rai hip yang ƀing Israel amăng ƀing ta kiăng pơdjai hĭ ƀing ta wơ̆t hăng ƀing ană plei ta yơh!”
11Tui anŭn, ƀing gơñu iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Philistia laih anŭn pơlaĭ, “Ba glaĭ bĕ hip yang ƀing Israel anai pơ anih ñu hlâo adih, huĭdah ñu či pơdjai hĭ ƀing ta wơ̆t hăng ƀing ană plei ta mơ̆n.” Hơmâo tơlơi huĭ bra̱l prŏng djŏp anih amăng plei anŭn yuakơ Yahweh pơkơhma̱l ƀing gơñu kơtang. 12Ƀing hlơi pô ƀu djai ôh, ƀing gơñu hơmâo bă hăng tơlơi ruă brăh rơnăh yơh, tui anŭn tơlơi brŏk pơkrao amăng plei anŭn rơuăng truh pơ adai yơh.