6

Cov Filixatee thim Yawmsaub lub phij xab

1Yawmsaub lub phij xab nyob hauv cov Filixatee tebchaws tau xya lub hli. 2Cov Filixatee txawm hu cov pov thawj thiab cov txiv neeb txiv yaig tuaj hais tias, “Peb yuav ua li cas rau Yawmsaub lub phij xab? Thov nrog peb xav saib peb yuav muab dabtsi xa nrog Yawmsaub lub phij xab mus rau lub qub chaw.” 3Lawv teb tias, “Yog nej yuav xa cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab mus, tsis txhob xa dawb dawb do do xwb, txawm li cas los yuav tsum xa tej uas ntxuav kev txhaum thiab. Mas nej tej mob thiaj li zoo thiab nej thiaj li paub tias yog tim li cas Vajtswv tsis tshem nws txhais tes saum nej mus.” 4Cov pejxeem hais tias, “Yuav muab dabtsi xa mus rau nws ua kevcai ntxuav kev txhaum?” Lawv teb tias, “Muab kub ua tsib lub faj kub thiab ua tsib tug tsuag kub, npaum li Filixatee cov thawj, rau qhov tib yam mob ntawd kis rau nej thiab nej cov thawj. 5Nej yuav tsum ua tej lub yam ntxwv zoo li cov faj uas nej mob thiab zoo li cov tsuag uas txov nej lub tebchaws piam tag, thiab ua rau cov Yixayee tus Vajtswv tau koob meej. Tej zaum nws yuav tshem nws txhais tes kom sib saum nej thiab nej tej dab thiab nej lub tebchaws. 6Ua cas nej yuav ua nej lub siab tawv yam nkaus li cov Iyi thiab Falau tau ua lawv lub siab tawv? Thaum Vajtswv ua tej xwm txheej hnyav los tawb lawv lawd, lawv li tso nws haiv neeg mus mas cov Yixayee thiaj tau tawm mus los tsis yog? 7Nimno cia li npaj ib lub tsheb nyuj tshiab tshiab los thiab muab ib nkawg maum nyuj coj menyuam uas tsis tau hai dua tsheb nruab rau lub tsheb ntawd, thiab muab ob tug menyuam cais ntawm leej niam coj mus tsev. 8Cia li muab Yawmsaub lub phij xab tso rau saum lub tsheb nyuj, thiab muab tej yam ntxwv uas nej muab kub ua ntxuav kev txhaum ntawd ntim rau dua ib lub phij xab muab txawb rau ntawm Yawmsaub lub phij xab ib sab, es tso nkawm nyuj hai lub tsheb mus. 9Thiab ua tib zoo saib, yog taug kev mus rau nws lub tebchaws mus rau lub moos Npeseme, yeej yog Yawmsaub ua tej xwm txheej phem loj no los raug peb ntag. Yog nyuj tsis mus li no, peb thiaj paub tias tsis yog Yawmsaub txhais tes nplawm peb, yeej yog tej khuab uas cia li tshwm los raug peb xwb.”
10Cov pejxeem kuj ua raws li ntawd, coj ib nkawg maum nyuj los nruab lub tsheb thiab muab ob tug menyuam kaw cia hauv tsev. 11Lawv muab Yawmsaub lub phij xab thiab lub phij xab uas rau cov tsuag kub thiab tej lub yam ntxwv zoo li cov faj uas lawv mob ntawd tso rau saum lub tsheb nyuj. 12Ob tug maum nyuj kuj taug kev ncaj nraim mus rau lub moos Npeseme, taug txoj niag kev nqov qas qaws tsis mus rau sab xis lossis sab laug li. Filixatee cov thawj kuj raws qab mus txog ntua lub moos Npeseme ciam teb.
13Cov neeg hauv lub moos Npeseme tabtom hlais mog hauv lub vuas hav. Thaum lawv tsa muag ntsia pom lub phij xab lawv kuj zoo siab xyiv fab heev. 14Lub tsheb nyuj txawm los rau hauv Yausua uas yog neeg Npeseme daim teb thiab nres qhov ntawd. Muaj ib lub pob zeb loj loj nyob qhov ntawd, lawv txawm muab lub tsheb nyuj phua ua taws rauv muab ob tug nyuj hlawv xyeem rau Yawmsaub. 15Cov Levi kuj txo Yawmsaub lub phij xab thiab lub phij xab nyob ib sab uas muaj tej yam ntxwv kub ntawd los txawb rau saum lub pob zeb loj ntawd. Mas cov neeg hauv Npeseme thiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub hnub ntawd. 16Thaum Filixatee tsib tug thawj pom li ntawd lawd, hnub ntawd lawv txawm rov qab mus rau lub moos Ekhoo.
17No yog cov faj kub uas cov Filixatee xa mus xyeem rau Yawmsaub ntxuav kev txhaum, ib lub rau lub moos Asadau, ib lub rau lub moos Kaxa, ib lub rau lub moos Akheloo, ib lub rau lub moos Ka thiab ib lub rau lub moos Ekhoo. 18Cov tsuag kub kuj npaum li cov Filixatee tej moos uas tsib tug thawj ntawd kav, yog tej moos muaj ntsa loog thiab tej zej zog uas nyob ib ncig. Lub pob zeb loj uas lawv muab Yawmsaub lub phij xab txawb rau saum kuj ua timkhawv los txog niaj hnub nimno rau hauv Yausua uas yog neeg Npeseme daim teb.
19Yawmsaub tua cov neeg hauv Npeseme qee leej vim lawv xauj rau hauv Yawmsaub lub phij xab. Nws tua xya caum leej mas cov pejxeem quaj quaj ntsuag vim Yawmsaub tua cov neeg coob heev. 20Cov neeg hauv Npeseme txawm hais tias, “Leejtwg sawv taus rau ntawm Yawmsaub uas yog Vajtswv tus dawb huv lub xubntiag? Peb yuav xa nws mus rau qhovtwg kom nyob nrug deb ntawm peb?” 21Lawv thiaj xa xov mus rau cov neeg hauv lub moos Khiliya Ye‑ali hais tias, “Cov Filixatee twb thim Yawmsaub lub phij xab los lawm. Thov nej tuaj coj lub phij xab mus nrog nej nyob.”