6

Cov Filitees Xa Lub Phijxab Rau Cov Yixalayees

1Thaum lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg nyob hauv tebchaws Filitees tau xya lub hlis, 2cov Filitees txawm hu lawv cov povthawj thiab cov neeg uas txawj saib yaig tuaj thiab nug hais tias, “Peb yuav ua li cas rau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg no? Yog peb xa rov qab, peb yuav muab dabtsi xa nrog mus?” 3Lawv teb hais tias, “Yog nej yuav xav lub Phijxab uas ntim cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus cog tseg rov qab, nej yuav tsum muab ib co khoom xa nrog mus daws nej tej kev txhaum. Tsis txhob xa lub Phijxab rov mus dawb mus do. Nej ua li no, nej tej mob thiaj yuav zoo, thiab nej thiaj yuav paub hais tias, vim li cas tus TSWV thiaj rau txhim rau nej.”
4Cov pejxeem nug hais tias, “Peb yuav muab dabtsi mus rau nws?”
 Lawv teb hais tias, “Muab tsib thooj kub ua kom zoo li tsib lub faj thiab tsib tug nas tsuag, ib tug nas tsuag kub thiab ib lub faj kub rau cov Filitees ib tug vajntxwv. Rau qhov tib yam mob no kis rau nej thiab nej tsib tug vajntxwv ntawd.
5Nej yuav tsum muab kub nchuav ua kom zoo li cov faj thiab zoo li cov nas tsuag uas tsimtxom nej lub tebchaws, thiab nej yuav tsum hwm cov Yixalayees tus Vajtswv. Tej zaum nws yuav tsis rau txim rau nej, nej tej vajtswv thiab nej lub tebchaws. 6Vim li cas nej lub siab tawv ib yam li Falaus uas kav tebchaws Iziv thiab cov Iziv? Nej tsis nco hais tias tom qab uas Vajtswv rau txim hnyav rau lawv, lawv thiaj tso cov Yixalayees tawm hauv tebchaws Iziv mus los? 7Yog li ntawd, nej txua ib lub tsheb nyuj tshiab thiab muab ib nkawm maum nyuj uas tsis tau luag dua tsheb li; muab ob tug maum nyuj ntawd luag lub tsheb thiab muab ob tug menyuam cais rau hauv nkuaj. 8Muab lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tsaws rau saum lub tsheb nyuj, muab cov nas tsuag kub thiab cov faj kub uas nej npaj mus daws nej tej kev txhaum tso rau ntawm lub phijxab ib sab, thiab tso ob tug maum nyuj luag lub tsheb ntawd mus. 9Nej saib, yog ob tug nyuj ntawd luag lub tsheb mus rau hauv lub nroog Npethes Semes; ces yog cov Yixalayees tus Vajtswv tso kev puastsuaj loj kawg nkaus los rau peb. Tiamsis yog ob tug nyuj tsis luag lub tsheb mus rau hauv, ces paub hais tias tsis yog nws tso kab mob los rau peb; tsuas yog peb raug mob tom thawj xwb.”
10Ces lawv txawm ua li ntawd; lawv thiaj muab ib nkawm maum nyuj los thiab tis lub tsheb rau, thiab muab ob tug menyuam kaw rau hauv nkuaj. 11Lawv muab lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab lub thawv uas ntim cov nas tsuag kub thiab cov faj kub tsaws rau saum lub tsheb nyuj. 12Ces ob tug maum nyuj txawm taug txoj niam kev ncaj nraim mus rau hauv lub nroog Npethes Semes, too hau ntsoov tsis lem mus rau sab laug lossis sab xis li. Cov Filitees tsib tug vajntxwv raws ob tug maum nyuj ntawd qab mus txog ntua ntawm lub nroog Npethes Semes tus ciamteb.
13Thaum ntawd, cov neeg hauv lub nroog Npethes Semes tabtom hlais nplej hauv lub zeeg tiaj teb, tos nco lawv pom dheev lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, lawv zoo siab heev. 14Lub tsheb nyuj los txog rau ntawm ib tug txivneej uas hu ua Yausuas uas nyob hauv lub nroog Npethes Semes thaj teb thiab los nres ze rau ntawm ib lub pobzeb loj. Ces lawv txawm muab lub tsheb nyuj phua ua taws thiab muab ob tug maum nyuj tua hlawv fij rau tus TSWV. 15Cov Levis tsaws lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab lub thawv uas ntim cov nas tsuag kub thiab cov faj kub los txawb rau saum lub pobzeb loj ntawd. Ces cov neeg hauv lub nroog Npethes Semes thiaj tua tsiaj hlawv fij thiab muab lwm yam fij rau tus TSWV. 16Cov Filitees tsib tug vajntxwv saib ntsoov cov Yixalayees ua li ntawd, ces hnub ntawd, cov Filitees tsib tug vajntxwv txawm rov qab los rau lub nroog Ekiloos lawm.
17Cov Filitees xa tau tsib lub faj kub mus fij rau tus TSWV daws lawv tej kev txhaum, ib lub rau lub nroog Asedaus, ib lub rau lub nroog Nkaxas, ib lub rau lub nroog Asekeloos, ib lub rau lub nroog Nkas, thiab ib lub rau lub nroog Ekiloos; 18thiab tsis tug nas tsuag kub, rau cov Filitees tsib tug vajntxwv uas kav cov nroog uas muaj ntsayeej thaiv thiab tej zos uas tsis muaj ntsa yeej thaiv. Lub pobzeb loj uas luag txawb lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg rau saud, tseem nyob hauv Yausuas uas nyob hauv lub nroog Npethes Semes thaj teb los txog niaj hnub no, ua timkhawv qhia hais tias muaj tej xwm no tiag.
19Tus TSWV tua cov txivneej uas nyob hauv lub nroog Npethes Semes tuag xya caum leej, rau qhov lawv mus xauj lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. Tej neeg quaj ntsuag, rau qhov tus TSWV tua lawv cov neeg tuag ntau leej.

Tus TSWV Lub Phijxab Nyob Hauv Kili-as Ye-alees

20Yog li ntawd, cov neeg hauv lub nroog Npethes Semes hais tias, “Leejtwg thiaj muaj cuabkav sawv tabmeeg tus TSWV uas yog tus Vajtswv dawbhuv? Peb yuav muab nws xa mus tso rau qhov twg, kom nws nyob nrug deb ntawm peb?” 21Lawv thiaj tso neeg mus hais rau cov neeg hauv lub nroog Kili-as Ye-alees hais tias, “Cov Filitees twb xa lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg rov tuaj lawm. Nej cia li tuaj kwv mus.”