7

1Phung buklâu ƀon Kiriat-Jêrim văch chuă vơt tung hip Yêhôva, jêh ri leo păng ma ngih Y-Abinadap ta kalơ dor yôk; jêh ri khân păng prăp êng ăn kon buklâu Y-Êlêasar jêng nơm mât hip Yêhôva.

Y-Samuel Phat Dôih Phung Israel

2Ntơm bơh hip Yêhôva gŭ ta ƀon Kiriat-Jêrim geh âk năm rlau jêh, kŏ tât rlau bar jê̆t năm, jêh ri lĕ rngôch ngih Israel nhĭm klâng ma Yêhôva. 3Rnôk nây, Y-Samuel lah ma lĕ rngôch ngih Israel, "Tơlah khân may plơ̆ sĭt tay ma Yêhôva ma lĕ nuih n'hâm khân may, pôri sŏk mƀăr lơi brah mâu năl jêh ri brah Astarôt tă bơh ta nklang khân may, jêh ri mƀŏng nuih n'hâm khân may tĭng Yêhôva, kanŏng pah kan du huê păng dơm ri mơ păng mra tâm rklaih khân may tă bơh ti phung Philistin." 4Pôri phung Israel mƀăr lơi rup brah Baal jêh ri rup brah Astarôt, jêh ri khăn păng pah kan kanŏng ma Yêhôva. 5Pônây, Y-Samuel lah, "Tâm rgum hom lĕ rngôch phung Israel ta ƀon Mispa, jêh ri gâp mra mbơh sơm ma Yêhôva yor khân may." 6Pôri khân păng rgum ndrel ta ƀon Mispa, bâk dak jêh ri djrah ta năp Yêhôva, jêh ri ât sông sa du nar nây jêh ri lah ta nây, "Hên ƀư tih jêh đah Yêhôva." Jêh ri Y-Samuel phat dôih phung Israel ta ƀon Mispa.
7Tơlah phung Philistin tăng ma phung Israel tâm rgum jêh ta ƀon Mispa, phung kôranh Philistin hăn hao tâm lơh đah phung Israel. Tơlah phung Israel tăng nau nây khân păng klach ma phung Philistin. 8Jêh ri phung Israel lah ma Y-Samuel, "Lơi ta rlu ôh mbơh sơm ma Yêhôva Brah Ndu he yor he, gay ma păng tâm rklaih he bơh ti phung Philistin." 9Pôri Y-Samuel sŏk du mlâm biăp kon hôm pu, jêh ri nhhơr păng jêng ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva. Y-Samuel nter ma Yêhôva yor phung Israel, jêh ri Yêhôva plơ̆ lah ma păng. 10Dôl Y-Samuel nhhơr ndơ nhhơr gŭch, phung Philistin văch dăch ŭch tâm lơh đah phung Israel. Ƀiălah tâm nar nây nglaih Yêhôva dah ƀư ma phung Philistin jêh ri ƀư uh ah khân păng, jêh ri khân păng du bơh tra năp phung Israel. 11Phung buklâu Israel luh tă bơh ƀon Mispa tĭng phung Philistin, jêh ri nkhĭt khân păng tât dăch padâng ƀon Bet-Kar.
12Rnôk nây, Y-Samuel sŏk du mlâm lŭ tăm vah vang ƀon Mispa đah ƀon Sen, jêh ri ntơ amoh păng Êbenêser; yorlah păng lah, "Tât ta aơ Yêhôva kơl jêh he." 13Pôri phung Philistin lăp phung Israel jêh ri mâu hôm văch rvan ôh n'gor bri Israel. Ti Yêhôva ƀư ma phung Philistin dôl lĕ rnôk rô̆ Y-Samuel gŭ rêh. 14Lĕ rngôch ƀon phung Philistin pit sŏk jêh bơh phung Israel khân păng mplơ̆ sĭt ma phung Israel, ntơm bơh ƀon Êkron tât ta ƀon Gat; jêh ri phung Israel ƀư kon me bri dak khân păng tă bơh ti phung Philistin. Geh nau đăp mpăn ta nklang Israel jêh ri phung Amôrit.
15Y-Samuel phat dôih phung Israel lĕ rnôk rô̆ păng gŭ rêh. 16Ăp năm păng hăn nsong ma ƀon Bethel, ƀon Gilgal, jêh ri ƀon Mispa; jêh ri păng phat dôih phung Israel tâm lĕ ntŭk nây. 17Jêh ri păng plơ̆ sĭt ma ƀon Rama, yorlah ngih păng tanây. Jêh ri ta ƀon Rama nây đŏng păng phat dôih phung Israel, jêh ri ta nây păng ƀư du mlâm nơng ma Yêhôva.