7

1Cov neeg hauv Khiliya Ye‑ali thiaj tuaj coj Yawmsaub lub phij xab mus rau hauv Anpinada lub tsev nyob saum lub pov roob. Lawv kuj muab Ele‑axa uas yog nws tus tub tsa ua tus uas dawb huv los saib xyuas Yawmsaub lub phij xab.

Xamuyee ua cov Yixayee tus thawj

2Suav txij hnub uas Yawmsaub lub phij xab nyob hauv Khiliya Ye‑ali kuj yog sijhawm ntev txog nees nkaum xyoo. Mas cov Yixayee sawvdaws quaj nrhiav Yawmsaub. 3Mas Xamuyee hais rau cov Yixayee sawvdaws tias, “Yog nej rov los cuag Yawmsaub kawg siab kawg ntsws, mas cia li muab lwm haiv neeg tej dab thiab tej dab mlom Athalau pov tseg ntawm nej mus, muab lub siab xib nkaus rau Yawmsaub thiab ua koom tu nws tib leeg xwb, nws thiaj yuav cawm nej dim hauv cov Filixatee txhais tes.” 4Cov Yixayee thiaj muab tej dab Npa‑as thiab tej dab Athalau pov tseg thiab ua koom tu Yawmsaub tib leeg xwb.
5Mas Xamuyee hais tias, “Cia cov Yixayee sawvdaws tuaj txoos ua ke rau ntawm lub moos Mixapa es kuv yuav thov Yawmsaub pab nej.” 6Lawv thiaj tuaj txoos ua ke rau ntawm Mixapa, thiab nqa dej los hliv xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiab hnub ntawd lawv yoo mov thiab hais tias, “Peb tau ua txhaum muaj txim rau Yawmsaub lawm.” Mas Xamuyee nyob hauv lub moos Mixapa ua tus thawj kav cov Yixayee.
7Thaum cov Filixatee hnov tias cov Yixayee tuaj txoos ua ke hauv lub moos Mixapa, Filixatee cov thawj txawm tuaj ua rog rau cov Yixayee. Thaum cov Yixayee tau hnov li no lawv kuj ntshai cov Filixatee heev. 8Cov Yixayee thiaj hais rau Xamuyee tias, “Tsis txhob tseg qhov uas taij thov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv rau peb xwv nws thiaj cawm peb dim hauv cov Filixatee txhais tes.” 9Xamuyee txawm muab ib tug menyuam yaj uas tseem noj mis los xyeem ua kevcai hlawv kheej xyeem rau Yawmsaub. Thiab Xamuyee taij thov Yawmsaub pab cov Yixayee, mas Yawmsaub kuj teb nws tej lus thov. 10Thaum Xamuyee tabtom ua kevcai hlawv xyeem ntawd cov Filixatee txawm tuaj ze ze yuav ua rog rau cov Yixayee. Tiamsis hnub ntawd Yawmsaub ua xob quaj nrov heev kawg tawm tsam cov Filixatee ua rau lawv ntshai yoob tag, lawv thiaj swb cov Yixayee lawm. 11Cov Yixayee thiaj tawm hauv Mixapa caum tua cov Filixatee mus dhau plaws lub moos Npekha.
12Mas Xamuyee muab ib lub pob zeb teeb rau ntawm lub moos Mixapa thiab lub moos See ntu nruab nrab, thiab tis npe hu ua Enpee‑exaw, rau qhov nws hais tias, “Yawmsaub tau pab peb los txog nimno.” 13Yog li no cov Filixatee thiaj swb tsis rov tuaj rau hauv Yixayee tebchaws dua li lawm. Yawmsaub txhais tes tawm tsam cov Filixatee mus tag Xamuyee sim neej. 14Tej moos uas cov Filixatee txeeb ntawm cov Yixayee lawm, kuj muab thim rau cov Yixayee txij ntua lub moos Ekhoo txog lub moos Ka. Cov Yixayee thiaj txeeb tau lawv tej tebchaws ntawm cov Filixatee txhais tes rov los. Thaum ntawd cov Yixayee thiab cov Amaulai kuj muaj kev thaj yeeb.
15Xamuyee ua thawj kav cov Yixayee mus tag nws sim neej. 16Nws niaj xyoo mus ncig lub tebchaws thoob plaws, mus txog lub moos Npe‑ee, Kilakas thiab Mixapa. Thiab nws tu cov Yixayee tej plaub hauv tej moos ntawd. 17Ces nws li rov qab mus rau hauv lub moos Lama rau qhov nws lub tsev nyob hauv lub moos ntawd. Nws kuj tu cov Yixayee tej plaub qhov ntawd thiab nws ua ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub qhov ntawd.