8

Dân đòi vua

1Khi đã già, Sa-mu-ên bổ nhiệm các con mình làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên. 2Tên người con trưởng là Giô-ên, người con thứ là A-bi-gia. Họ làm thẩm phán tại Bê-e-sê-ba. 3Nhưng các người con không noi gót cha. Họ tham lợi, ăn hối lộ và bóp méo công lý.
4Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên cùng nhau đến hội kiến với Sa-mu-ên, 5và thỉnh cầu: "Ông đã cao tuổi, còn các con ông không theo gương ông. Vậy xin ông chỉ định một người làm vua để cai trị chúng tôi cũng như các nước khác." 6Nhưng lời họ nói làm Sa-mu-ên buồn lòng, vì họ muốn có vua để cai trị họ. Ông đem việc trình lên Chúa. 7Chúa dạy: "Con cứ thực hiện mọi lời nhân dân thỉnh cầu. Không phải họ từ khước con, nhưng họ từ khước Ta là vua cho họ. 8Từ ngày Ta đem họ ra khỏi Ai-cập đến nay, họ vẫn đối xử với Ta như thế, họ chối bỏ Ta để thờ các thần khác. Nay họ cũng đối xử với con cách ấy. 9Thế nên con cứ làm theo lời họ xin, chỉ cần long trọng cảnh cáo, cho họ thấy trước cách thức vua cai trị sẽ ra làm sao."
10Vậy Sa-mu-ên lặp lại mọi lời của Chúa cho nhân dân nghe. 11Ông nói: "Đây là cách vua cai trị dân: Vua sẽ bắt con của đồng bào làm người đánh xe, làm kỵ binh hoặc để chạy trước xe vua. 12Có người sẽ được làm sĩ quan chỉ huy một ngàn binh sĩ hay năm mươi binh sĩ nhưng cũng có người phải đi cày ruộng, gặt hái, rèn khí giới và dụng cụ xe cộ cho vua. 13Vua sẽ bắt con gái đồng bào làm bếp, làm bánh, pha chế nước hoa. 14Đồng ruộng, vườn nho, vườn ô-liu tốt nhất của đồng bào sẽ bị vua lấy cấp cho đầy tớ mình. 15Vua cũng lấy một phần mười ngũ cốc và nho của đồng bào cho các sĩ quan và bầy tôi của vua. 16Các đầy tớ nam, nữ của đồng bào cũng như các thanh thiếu niên ưu tú nhất sẽ bị vua trưng dụng, cho đến bầy lừa của đồng bào cũng bị đem đi làm việc cho vua. 17Đồng bào phải nộp phần mười đàn cừu và chính mình cũng thành nô lệ của vua. 18Có ngày đồng bào sẽ phải kêu khóc vì vua mình đã chọn, nhưng lúc ấy Chúa sẽ không nghe đồng bào đâu." 19Dầu vậy nhân dân không chịu nghe lời Sa-mu-ên, nhất quyết đòi hỏi: "Dù sao, chúng tôi cũng phải có vua, 20vì chúng tôi muốn được như các nước khác; vua sẽ cai trị chúng tôi và lãnh đạo chúng tôi ra trận."
21Nghe họ nói xong, Sa-mu-ên đem thưa lại với Chúa Hằng Hữu. 22Chúa bảo Sa-mu-ên: "Con cứ thực hiện điều họ xin và lập cho họ một vua." Vậy, Sa-mu-ên bảo mọi người trở về nhà mình.