8

Cov Yixayee thov muaj vajntxwv

1Thaum Xamuyee laus lawd nws tsa nws tej tub ua thawj kav cov Yixayee. 2Nws tus tub hlob hu ua Yau‑ee, tus tub yau hu ua Anpiya. Ob tug nyob hauv lub moos Npe‑awsenpa ua thawj kav. 3Tiamsis nws ob tug tub tsis ua lub neej raws li nws, ob tug lub siab qaug lais rau nyiaj txiag xwb. Ob tug yuav tej nyiaj xiab thiab tu plaub tsis ncaj.
4Mas Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws ua ke tuaj cuag Xamuyee hauv lub moos Lama, 5thiab hais rau nws tias, “Sim xav saib, koj laus lawm, koj ob tug tub tsis taug koj txojkev. Nimno thov koj tsa ib tug vajntxwv kav peb ib yam li ib tsoom tebchaws sawvdaws.” 6Thaum lawv hais tias, “Thov tsa vajntxwv kav peb,” kuj ua rau Xamuyee tsis txaus siab. Xamuyee thiaj thov ua nug rau Yawmsaub, 7mas Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “Cia li mloog txhua yam uas cov pejxeem thov koj ntawd, rau qhov tsis yog lawv tso koj tseg, yog lawv tso kuv tseg tsis yuav kuv ua vajntxwv kav lawv. 8Tej uas lawv ua huvsi rau kuv txij hnub uas kuv coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los txog niaj hnub nimno, yog lawv tso kuv tseg mus ua koom tu luag tej dab, mas lawv kuj ua ib yam li ntawd rau koj. 9Vim li no cia li mloog lawv lub suab thov. Koj tsuas muaj uas qhuab ntuas lawv xwb thiab qhia lawv paub tias vajntxwv yuav muaj kov txwv kav lawv li cas.”
10Xamuyee thiaj muab Yawmsaub tej lus huvsi hais rau cov pejxeem uas thov kom nws tsa vajntxwv rau lawv. 11Nws hais tias, “No yog vajntxwv txojkev uas yuav kav nej. Nws yuav sau nej cov tub thiab tsa ua tub rog tsav nws tsheb ua rog thiab ua nws cov tub rog caij nees thiab dhia ua nws lub tsheb ua rog ntej. 12Nws yuav tsa lawv ua tus kav ib txhiab leej kav tsib caug leej, thiab yuav kom ib txhia laij nws tej teb thiab hlais nws tej qoob thiab ua nws tej cuab yeej ua rog thiab tej cuab yeej siv hauv nws tej tsheb ua rog. 13Nws yuav coj nej tej ntxhais mus tov tshuaj tsw qab thiab ua zaub mov thiab ci ncuav. 14Nws yuav muab nej tej teb nej tej vaj txiv hmab thiab tej vaj txiv aulib uas zoo kawg pub rau nws cov tub teg tub taws. 15Nws yuav sau nej tej qoob loo tej txiv hmab ib feem kaum pub rau nws cov thawj rog thiab nws cov tub teg tub taws. 16Nws yuav sau nej tej tub qhe nkauj qhev tej tsiaj txhu tej nees luav uas zoo coj mus ua nws li haujlwm. 17Nws yuav sau nej tej yaj tej tshis ib tug hauv kaum thiab nej yuav ua nws li qhev. 18Mas hnub ntawd nej yuav quaj thov kev pab vim yog tim nej tus vajntxwv uas nej xaiv los kav nej, tiamsis hnub ntawd Yawmsaub yuav tsis teb nej.”
19Tiamsis cov pejxeem tsis quav ntsej mloog Xamuyee tej lus, lawv hais tias, “Peb tsis mloog koj hais, peb yeej xav muaj vajntxwv kav peb xwb, 20kom peb thiaj zoo li ib tsoom tebchaws sawvdaws thiab peb tus vajntxwv yuav kav peb thiab coj peb hauv ntej mus ntaus rog.” 21Thaum Xamuyee hnov cov pejxeem tej lus huvsi lawm, nws kuj coj mus hais rau Yawmsaub. 22Ces Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “Cia li mloog tej lus uas lawv hais es tsa ib tug vajntxwv kav lawv.” Ces Xamuyee txawm hais rau cov Yixayee kom txhua tus cia li rov qab mus rau nyias vaj nyias tsev.