8

Cov Yixalayees Thov Kom Tsa Ib Tug Vajntxwv rau Lawv

1Thaum Xamuyees laus heev lawm, nws tsa nws ob tug tub tu plaub ntug rau cov Yixalayees. 2Tus tub hlob hu ua Yau-ees thiab tug tub yau hu ua Anpiyas; nkawd tu plaub ntug hauv lub nroog Npesenpas. 3Tiamsis nkawd tsis ua lub neej zoo li nkawd txiv; nkawd tsuas ntshaw txojkev nrhiav nyiaj xwb, nkawd thiaj yuav tej nyiaj uas luag coj tuaj xiab, thiab nkawd tsis tu plaub kom ncaj rau sawvdaws.
4Cov Yixalayees cov thawjcoj tuaj sib sau, thiab mus cuag Xamuyees hauv lub nroog Lamas, 5thiab hais rau nws hais tias, “Nimno koj laus heev lawm, koj ob tug tub tsis coj thiab ua raws li koj ua. Yog li ntawd, thov koj tsa ib tug vajntxwv kav peb, kom peb muaj vajntxwv ib yam li luag lwm haivneeg muaj thiab.” 6Xamuyees tsis pom zoo qhov uas cov Yixalayees thov nws tsa ib tug vajntxwv kav lawv; yog li ntawd, Xamuyees thiaj thov tus TSWV, 7thiab tus TSWV teb hais tias, “Koj ua tib zoo mloog tej lus uas cov pejxeem hais rau koj. Lawv tsis yog tso koj tseg xwb; tiamsis lawv tso kuv uas yog lawv tus vajntxwv tseg lawm. 8Txij thaum kuv coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los, lawv yeej tsis muab siab npuab kuv thiab pheej mus pe lwm haivneeg tej vajtswv; nimno lawv tabtom ua rau koj ib yam li lawv ua rau kuv ntag. 9Koj cia li uas raws li lawv thov, tiamsis koj yuav tsum ntuas lawv tawv qhawv thiab qhia kom lawv paub hais tias, cov vajntxwv ntawd yuav kav lawv li cas.”
10Xamuyees thiaj qhia txhua yam rau cov pejxeem uas tuaj thov nws tsa ib tug vajntxwv kav lawv, raws li tej lus uas tus TSWV hais rau Xamuyees lawm. 11Xamuyees hais rau lawv hais tias, “Nej tus vajntxwv yuav kav nej li no: nws yuav coj nej tej tub mus ua tubrog; ib txhia yuav ua tubrog tsav tsheb nees, ibtxhia yuav ua tubrog caij nees thiab ibtxhia yuav khiav ua vajntxwv tej tsheb nees ntej. 12Nws yuav tsa ibtxhia saib ib txhiab leej thiab ib txhia saib tsib caug leej. Nej cov tub yuav mus laij nws tej liaj tej teb thiab sau nws tej qoobloo, lawv yuav ntaus ntaj ntau riam thiab ntaus cuabyeej ua rog tiv thaiv nws tej tsheb nees. 13Nej tej ntxhais yuav mus tov tshuaj tsw qab rau nws, ua zaub mov thiab ci ncuav rau nws noj. 14Nws yuav txeeb nej tej liaj tej teb uas zoo, tej vaj txiv hmab thiab txiv ntoo roj rau nws cov nomtswv yuav. 15Nws yuav sau nej tej qoobloo thiab tej txiv hmab ib feem kaum rau nws cov thawj tubrog thiab cov nomtswv. 16Nws yuav txeeb nej tej tubtxib, tej nyuj thiab tej neesluav uas zoo mus ua nws tej haujlwm. 17Nws yuav sau nej tej tsiaj txhu ib feem kaum rau nws yuav, thiab nej yuav tau ua nws qhev. 18Thaum ntawd, nej yuav cem thiab yws nej tus vajntxwv uas nej xaiv, tiamsis tus TSWV yuav tsis mloog nej tej lus yws li.”
19Cov pejxeem tsis mloog Xamuyees hais li, lawv hais tias, “Peb tsis mloog koj hais! Peb xav tau ib tug vajntxwv 20kom peb thiaj yuav zoo ib yam li luag lwm haivneeg, peb tus vajntxwv yuav kav peb, coj peb mus tua rog thiab tawmtsam peb cov yeebncuab.” 21Xamuyees mloog tej lus uas lawv hais ntawd, nws coj zaj no mus piav qhia rau tus TSWV. 22Tus TSWV teb hais tias, “Koj cia li ua raws li lawv thov thiab tsa ib tug vajntxwv rau lawv.” Ces Xamuyees thiaj kom cov Yixalayees rov qab mus tsev.