9

Bu Săch Y-Sôl Jêng Hađăch

1Geh du huê mpôl băl Benjamĭn ntơ amoh Y-Kis, kon bu klâu Y-Abiêl, sau Y-Sêror, se Y-Bêkôrat, săn Y-Aphia, jêng kon bu klâu du huê phung Benjamĭn, du huê bunuyh ndrŏng. 2Păng geh du huê kon bu klâu amoh Y-Sôl, du huê ndăm ray nkrơ̆. Mâu geh ôh du huê bu klâu tâm phung ƀon lan Israel ray lơn ma păng; ntơm bơh săng nglik păng rlet kalơ păng jêng toyh lơn ma phung êng.
3Geh du nar nây, phung seh bri Y-Kis mbơ̆ Y-Sôl, hiơt trong. Pôri Y-Kis lah ma Y-Sôl kon bu klâu păng, "Sŏk hom du huê tâm phung oh mon ndrel ma may, hăn joi phung seh bri me." 4Khân păng hăn lam dor yôk Êphraim, jêh ri hăn lam n'gor Salisa, ƀiălah khân păng mâu saơ ôh seh bri. Khân păng hăn rgăn lam n'gor Salim, n'gor Benjamĭn ƀiălah seh bri ăt mâu gŭ lĕ ta nây. 5Tât ta n'gor Sup, Y-Sôl lah ma oh mon n'hanh păng, "Kay lŏng he, sĭt hom, klach lah mbơ̆ gâp chalơi nau klâng ma seh bri jêh ri nkhơng ma rvê ma he đŏng." 6Ƀiălah oh mon lah ma păng, "Aơ, geh du huê bunuyh Brah Ndu tâm ƀon aơ, jêh ri păng jêng du huê bu yơk. Lĕ nau păng lah lor ăn tât dadê mâu tih ôh. Ăn he hăn ta nây; klăp lah păng dơi mbơh an ma nau he nsong aơ." 7Jêh ri Y-Sôl lah ma oh mon păng, "Ƀiălah tơlah he hăn, moh ndơ he dơi djôt leo ma păng? Yorlah piăng let tâm dŭng hŏ lĕ jêh, jêh ri mâu geh ôh ndơ he nhhơr ma bunuyh Brah Ndu aơ. Moh he geh?" 8Oh mon plơ̆ lah ma Y-Sôl, "Aơ, gâp djôt du kô̆ tâm puăn sêkel prăk. Gâp mra ăn ndơ nây ma bunuyh Brah Ndu gay ma păng ntĭm an trong ma he." 9Kăl e tâm n'gor Israel tơlah bu hăn ôp ma Brah Ndu, păng lah, "Kay lŏng he hăn ma nơm geh nau tâm saơ;" Yorlah bunuyh bu ntơ kôranh nơm mbơh lor nar aơ, kăl e bu ntơ nơm geh nau tâm saơ) 10Y-Sôl lah ma oh mon păng, "Di jêh, kay lŏng he hăn hom" Pôri khân păng hăn rlet ma ƀon bunuyh Brah Ndu gŭ.
11Dôl khân păng hao yôk rlet ma ƀon, khân păng mâp đah phung bu ur druh hăn bâk dak, jêh ri ôp: "Nơm geh nau tâm saơ ta aơ lĕ?" 12Khân ôbăl plơ̆ sĭt lah, "Păng ta aơ đŏng, ri păng panăp khân may nây. Ăn gơnh hom, păng mhe tât aƀaơ ri ta ƀon, yorlah phung ƀon lan mra ƀư brah ta ntŭk prêh kalơ. 13Tơlah khân may lĕ lăp tâm ƀon, khân may mra saơ păng; ê lor ma păng mâu hŏ hăn hao ôh ntŭk prêh kalơ gay ma sông sa. Yorlah phung ƀon lan mâu mra sông sa lor ôh lah mâu hŏ tât păng, yorlah păng mra mŏt ton ma ndơ ƀư brah. Jêh nau nây mơ phung bu jă mra sa. Hăn hao hom, yorlah aƀaơ khân may mra tâm mâp đah păng ro." 14Pôri khân păng hăn hao yơh rlet ma ƀon. Dôl khân păng lăp ƀon, khân păng saơ Y-Samuel luh leo ma khân păng ta trong păng hăn hao rlet ntŭk prêh kalơ.
15Pônây, ê lor nar Y-Sôl tât, Yêhôva hŏ tâm mpơl jêh ma Y-Samuel: 16"Ôi taơ di ta mông aơ, gâp mra prơh hăn du huê bunuyh gŭ ta n'gor Benjamĭn tât ma may; may mra tŏ dak ƀâu kah ta păng, ăn păng jêng hađăch chiă uănh phung ƀon lan gâp Israel. Păng mra tâm rklaih phung ƀon lan gâp tă bơh ti phung Philistin, yorlah gâp saơ jêh nau rêh ni phung ƀon lan gâp, yorlah nau khân păng nter vơl tât jêh ma gâp." 17Tơlah Y-Samuel saơ Y-Sôl, Yêhôva lah ma păng, "Aơ bunuyh gâp hŏ ngơi jêh ma may! Păng yơh jêng nơm mra chiă uănh phung ƀon lan gâp."
18Jêh ri Y-Sôl hăn dăch Y-Samuel ta mpông pêr jêh ri lah, "Mbơh ma gâp ta ntŭk ngih nơm geh nau tâm saơ?" 19Y-Samuel plơ̆ lah ma Y-Sôl, "Gâp yơh jêng nơm geh nau tâm saơ. Hăn hao hom panăp gâp ta ntŭk prêh kalơ, yorlah nar aơ may mra sông sa ndrel ma gâp, jêh ri ôi taơ gâp mra ăn may hăn, jêh ri mra mbơh lĕ nau may ŭch gĭt. 20Bi ma seh bri may roh geh jêh tâm pe nar, lơi rvê ma khân păng ôh, yorlah bu lĕ saơ jêh khân păng. Jêh ri ma mbu nơm bu prăp jêh lĕ nau khlay tâm n'gor Israel? Mâu hĕ di ma may jêh ri ma lĕ ngih mbơ̆ may?" 21Y-Sôl plơ̆ sĭt lah, "Gâp kanŏng jêng du huê phung Benjamĭn, jêng du mpôl băl jê̆ lê̆ lơn tâm phung Israel; ngih gâp lơ hâu jê̆ lơn ma lĕ rngôch ngih mpôl băl Benjamĭn. Mâm dĭng may ngơi nau pô nây ma gâp?"
22Y-Samuel leo Y-Sôl jêh ri oh mon păng ăn khân păng lăp tâm jrô, ăn ma khân păng ntŭk panăp phung bu jă jêh, gêh tâm pe jê̆t nuyh. 23Y-Samuel lah ma nơm n'gor piăng trao, "Chông hom lĕ ndơ gâp hŏ ăn ma may, jêh ri gâp hŏ ntĭnh prăp ăn êng." 24Pôri nơm n'gon piăng trao sŏk yôl nglu jêh ri ndrăp ăn tra năp Y-Sôl. Y-Samuel lah, "Aơ moh ndơ bu prăp jêh bu ndrăp tra năp may. Sa hom, yorlah ndơ aơ bu lĕ rơm prăp ơm jêh ăn ma may kŏ tât nar hŏ tâm nal, ntơm bơh nar gâp jă phung văch sông sa." Pôri Y-Sôl sông sa ndrel ma Y-Samuel nar nây.
25Tơlah khân păng trŭnh tă bơh ntŭk prêh kalơ, lăp tâm ƀon; bi Y-Samuel tâm nkoch bri đah Y-Sôl kalơ chor ngih. 26Jêh ri ta kloh ang nsrơnh luh nar Y-Samuel kuăl Y-Sôl ta chor ngih, "Dâk hom, gâp mra njŭn may dâk hăn." Pôri Y-Sôl dâk, lĕ bar hê khân păng luh hăn ta trong. 27Dôl khân păng trŭnh hăn ta mpâr ƀon Y-Samuel lah ma Y-Sôl, "Lah hom ma oh mon ăn păng hăn lor ma he. Nơm oh mon hăn lor panăp. -Păng lah đŏng: Aƀaơ ri, ăn may gŭ ƀât lât ta aơ, gay ma gâp dơi ăn may gĭt nau Brah Ndu ngơi."