9

Gia đình Sau-lơ

1Lúc ấy, trong đại tộc Bên-gia-min có ông Kích là một người có thế lực và giàu có. Kích là con của A-bi-ên, cháu Xê-rô, chắt Bê-cô-rát, chít A-phia. 2Sau-lơ, con trai ông là người vừa lịch sự vừa cao lớn nhất nước, người khác chỉ đứng cao đến vai Sau-lơ là cùng.
3Một hôm, mấy con lừa của Kích bị lạc. Ông bảo Sau-lơ dẫn một người đầy tớ đi tìm. 4Họ tìm khắp vùng cao nguyên Ép-ra-im, qua đất Sa-li-sa, đất Sa-lim, đất Bên-gia-min nhưng vẫn không thấy. 5Khi qua đến đất Xu-phơ, Sau-lơ bàn với người đầy tớ theo mình: "Ta về đi. Bây giờ chỉ sợ cha tôi không còn lo mất lừa nữa nhưng lại lo cho chúng ta." 6Người đầy tớ đưa ý kiến: "Trong thành này có một người của Thượng Đế là người ai cũng tôn trọng, vì việc gì người ấy tiên báo đều xảy ra cả. Chúng ta nên đến gặp người, có lẽ người sẽ bảo ta đường nào phải đi." 7Sau-lơ nói; "Nếu đi, chúng ta phải có gì đem biếu người của Thượng Đế chứ. Nhưng ta có còn gì đâu? Cả bánh đem theo cũng ăn hết rồi." 8“Tôi có một phần tư lạng bạc đây, để tôi đem dâng, mong rằng người sẽ chỉ cho chúng ta lối đi," người đầy tớ đáp. 9(Thuở ấy, người Y-sơ-ra-ên vẫn gọi tiên tri là tiên kiến. Vì vậy, khi thỉnh ý Thượng Đế, người ta nói: "Chúng ta đi gặp tiên kiến.") 10Thế là, Sau-lơ đồng ý, bảo người đầy tớ: "Được đấy. Chúng ta đi đi!" Họ đi về hướng thành có người của Thượng Đế ở. 11Trên đường, khi đang leo đồi, họ gặp mấy cô gái đang đi lấy nước, liền hỏi: "Có phải tiên kiến ở đây không?" 12,13Các cô đáp: "Phải. Vị tiên kiến đang đi đàng kia, trước các ông đấy. Hôm nay ông ấy về thành vì nhân dân có cuộc tế lễ trên đồi. Nếu nhanh chân các ông sẽ gặp được tiên kiến khi vào thành, trước khi ông lên đồi dự lễ. Mọi người chờ tiên kiến đến chúc phước cho lễ vật rồi mới ăn." 14Họ vội vàng vào thành. Vừa vào họ thấy Sa-mu-ên đi ra, trên đường đi lên đồi.
15,16Trước hôm Sau-lơ đến, Chúa Hằng Hữu có tỏ cho Sa-mu-ên hay: "Ngày mai, vào giờ này, Ta sẽ sai một người từ Bên-gia-min đến gặp con, con sẽ xức dầu cho người ấy làm vua dân Y-sơ-ra-ên Ta. Người ấy sẽ giải thoát dân ta khỏi tay quân Phi-li-tin; vì Ta nhìn thấy nỗi khổ của họ, tiếng kêu của họ đã thấu đến Ta."
17Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Chúa bảo: "Đấy là người Ta đã nói với con. Người ấy sẽ cai trị dân ta."
18Sau-lơ bước đến hỏi Sa-mu-ên: "Xin ông cho biết nhà của tiên kiến ở đâu?" 19“Tôi là tiên kiến đây!" Sa-mu-ên đáp. "Ông lên đồi trước tôi đi! Hôm nay mời ông dùng bữa với tôi. Sáng mai ông sẽ lên đường, sau khi tôi giãi bày mọi điều ông thắc mắc. 20Về mấy con lừa mất ba hôm trước, ông đừng lo vì đã tìm được rồi. Tuy nhiên, mọi của cải được người ta quý chuộng nhất sẽ thuộc về ông và đại gia đình ông."
21Sau-lơ nói: "Tôi thuộc đại tộc Bên-gia-min, một đại tộc nhỏ nhất Y-sơ-ra-ên; gia đình tôi lại nhỏ nhất trong các gia đình Bên-gia-min. Như vậy tại sao ông nói với tôi những lời này?"
22Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ vào phòng họp lớn, đặt họ ngồi chỗ danh dự trước ba mươi quan khách khác. 23Sa-mu-ên bảo người đầu bếp: "Dọn ra đây phần tôi đã đưa và dặn anh để riêng." 24Người đầu bếp đem miếng thịt vai dọn cho Sau-lơ. Sa-mu-ên nói: "Mời ông dùng. Tôi đã để dành phần ấy cho ông trước khi mời khách." Vậy Sau-lơ cùng ăn với Sa-mu-ên hôm ấy. 25Khi họ đã rời nơi dự lễ và trở vào thành, Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ lên sân thượng để chuyện trò. 26Sáng sớm hôm sau, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ lúc đó ở trên sân thượng và nói: "Tôi sẽ đưa ông lên đường." Họ cùng nhau đi ra. 27Khi đi đến cuối thành, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ cho người đầy tớ đi trước, còn Sau-lơ đứng lại để nghe lời Thượng Đế.