9

Tsaa Xa‑u ua vaajntxwv

1Muaj ib tug yawm xeem Npeeyamee hu ua Khij, yog ib tug nplua nuj. Nwg txwv yog Anpi‑ee, nwg yawm yog Xelau nwg yawm koob yog Npekhaula nwg yawm suab yog Afiya, yog xeem Npeeyamee. 2Nwg muaj ib tug tub hu ua Xa‑u, zoo nraug ntxag hlub qoog txwv lawm, tsw muaj ib tug txwvneej huv cov Yixayee yuav zoo nraug dhau nwg. Nwg lub taubhau sab dhau plhawv ib tsoom suavdawg.
3Mas Khij kws yog Xa‑u txwv tej neeg luav txawm pluj lawm, Khij txhad has rua Xa‑u tas, “Koj ca le coj ib tug tub qhe nrug koj moog nrhav cov neeg luav.” 4Ob tug txawm hlaa moog peg toj sab Efa‑i tebchaws hab hlaa moog rua Salisa tebchaws, kuas ob tug nrhav tsw pum cov neeg luav. Ob tug txawm moog nrhav huv Sa‑ali tebchaws, kuas cov neeg luav tsw nyob hov ntawd hab. Ob tug hlaa moog rua huv Npeeyamee tebchaws kuj nrhav tsw tau cov neeg luav hab.
5Thaus ob tug lug txug huv Xub tebchaws, Xa‑u txawm has rua tug tub qhe kws nrug nwg ua ke tas, “Ib ca le rov qaab moog, ntshai tsaam txwv tsw txhawj txug cov neeg luav lawm nwg yuav txhawj txug ib xwb.” 6Tassws tug tub qhe has rua Xa‑u tas, “Tog ib plag, muaj Vaajtswv ib tug tuabneeg nyob huv lub moos nuav. Nwg yog ib tug kws suavdawg fwm heev, nwg has le caag lawm yeej muaj lawv le nwg has. Ca ib moog rua huv lub moos hov, tej zag nwg yuav qha rua ib paub saib ib yuav moog txujkev twg.” 7Xa‑u txawm has rua nwg tug qhev tas, “Yog ib yuav moog ib yuav coj daabtsw moog pub rua tug yawm hov? Tej ncuav huv ib tej naab kuj taag lawm, ib tsw muaj ib yaam tshaav ntuj kws yuav coj moog pub rua Vaajtswv tug tuabneeg hov lawm. Ib ob leeg puas muaj daabtsw?” 8Tug tub qhe teb Xa‑u tas, “Kuv muaj ib lub nyaj nyaav txug ib feem plaub huv ib sekhee, kuv yuav muab rua Vaajtswv tug tuabneeg hov sub nwg txhad qha kev rua ib moog.” 9(Yaav thau u yog cov Yixayee leejtwg moog ua nug rua Vaajtswv, nwg has tas, “Ca peb moog cuag tug kws has tej lug kws pum tom hauv ntej,” tsua qhov tug kws naj nub nwgnuav hu ua tug kws cev Vaajtswv lug mas yaav thau u hu ua tug kws has pum tom hauv ntej.) 10Tes Xa‑u txawm has rua nwg tug tub qhe tas, “Koj has yog qhov zoo, ib ca le moog.” Ob tug txhad moog rua huv lub moos kws Vaajtswv tug tuabneeg nyob.
11Thaus ob tug nce toj moog rua huv lub moos hov, ob tug ntswb ib co ntxhais hluas tuaj ntaus dej, tes txawm nug puab tas, “Tug kws has pum tom hauv ntej nyob ntawm nuav los tsw nyob?” 12Puab teb tas, “Nyob hab. Saib maj, nwg nyav ua meb ntej moog dhau lawm. Ca le maaj moog. Puam taab nwg nyav tuaj rua huv lub moos, vem yog nub nua cov pejxeem yuav ua kevcai xyeem tsaj rua sau lub chaw sab. 13Thaus meb moog rua huv lub moos meb yuav ntswb nwg ua ntej kws nwg tsw tau nce moog noj mov ntawm lub chaw sab. Cov pejxeem yuav tsw noj mov moog txug thaus nwg tuaj txug tsaiv vem yog nwg yuav tsum foom koob moov rua tej kws muab xyeem tsaiv, mas cov qhua kws hu tuaj le noj mov. Ca le moog, meb yuav ntswb nwg taamswm.” 14Ob tug txawm moog rua huv lub moos. Thaus ob tug nkaag moog mas ob tug pum Xamuyee saamswm tawm tuaj yuav moog rua lub chaw sab hov.
15Nub kws Xa‑u tsw tau tuaj txug, Yawmsaub tub qha rua Xamuyee tas, 16“Pigkig kwvlaam lub swjhawm nuav kuv yuav xaa ib tug txwvneej kws nyob huv Npeeyamee tebchaws tuaj. Koj yuav tsaa nwg ua thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. Nwg yuav cawm kuv haiv tuabneeg dim huv cov Filixatee txhais teg, tsua qhov kuv tub pum kuv haiv tuabneeg txujkev txom nyem lawm, puab lub suab quaj thov tub tuaj txug kuv lawm.” 17Thaus Xamuyee pum dheev Xa‑u, Yawmsaub has rua Xamuyee tas, “Nuav yog tug txwvneej kws tub has rua koj lawd. Nwg yog tug kws yuav kaav kuv haiv tuabneeg.”
18Tes Xa‑u txawm tuaj cuag Xamuyee ntawm rooj loog hab has tas, “Thov qha rua kuv saib tug kws has pum tom hauv ntej lub tsev nyob hovtwg.” 19Xamuyee teb Xa‑u tas, “Kuv yog tug kws has pum tom hauv ntej ntaag. Ca le ua kuv ntej moog rua ntawm lub chaw sab tsua qhov nub nua meb yuav nrug kuv noj mov ua ke, mas pigkig sawv ntxuv kuv le kheev koj moog hab kuv yuav qha txhua yaam kws koj nyuaj sab rua koj. 20Cov neeg luav kws pluj tau peb nub lawd koj tsw xob txhawj vem yog puab tub nrhav tau lawm. Cov Yixayee suavdawg ntshaw leejtwg? Tsw yog koj hab koj txwv tsev tuabneeg suavdawg lov?” 21Xa‑u teb tas, “Kuv tsw yog xeem Npeeyamee lov? Yog lub xeem kws miv dua cov Yixayee txhua xeem huvsw, hab kuv tsev tuabneeg kuj miv dua txhua tsev tuabneeg huv xeem Npeeyamee. Ua caag koj yuav has le kod rua kuv?”
22Tes Xamuyee txawm coj Xa‑u hab nwg tug tub qhe moog rua huv chaav tsev luj hab kuas nyob rua ntawm hauv rooj kws npaaj rua cov qhua nyob, muaj kwvlaam peb caug leej. 23Xamuyee has rua tug kws ua zaub tas, “Ca le nqaa tej txhais nqaj kws kuv tub muab rua koj kuas koj tshwj rua ib qho lawd lug.” 24Tug kws ua zaub txhad muab tej nqaj ceg qaab hab tej noob nqag lug rau rua ntawm Xa‑u xubndag. Mas Xamuyee has tas, “Saib maj, tej kws tshwj ca lawd muab rau rua ntawm koj xubndag. Koj ca le noj vem yog muab khaws ca rua koj txug lub swjhawm lawm, kuv tub hu tej qhua tuaj taag lawm.” Nub ntawd Xa‑u txhad le nrug Xamuyee noj mov ua ke. 25Thaus puab nqeg ntawm lub chaw sab lug rua huv lub moos, Xamuyee nrug Xa‑u has lug sau txheej tsev laag tshaav. 26Ob tug sawv ntxuv thaus pum kev lawd, mas Xamuyee hu Xa‑u kws nyob sau txheej tsev laag tshaav tas, “Ca le sawv lug es kuv yuav xaa koj moog.” Xa‑u txhad sawv lug nrug Xamuyee tawm rua tom txujkev.
27Thaus puab saamswm taug kev lug txug ntawm ntug moos, Xamuyee txawm has rua Xa‑u tas, “Ca le has kuas koj tug qhev ua ntej moog. Thaus tug qhev moog dhau lawd, koj ca le nreg ntawm nuav ib plag, sub kuv txhad qha tau Vaajtswv tej lug rua koj paub.”