9

Tsa Xa‑u ua vajntxwv

1Muaj ib tug yawg xeem Npeeyamee hu ua Khij, yog ib tug nplua nuj. Nws txiv yog Anpi‑ee, nws yawg yog Xelau nws yawg koob yog Npekhaula nws yawg suab yog Afiya, yog xeem Npeeyamee. 2Nws muaj ib tug tub hu ua Xa‑u, zoo nraug ntxiag hlob tiav txiv lawm, tsis muaj ib tug txivneej hauv cov Yixayee yuav zoo nraug dhau nws. Nws lub taubhau siab dhau plaws ib tsoom sawvdaws.
3Mas Khij uas yog Xa‑u txiv tej nees luav txawm ploj lawm, Khij thiaj hais rau Xa‑u tias, “Koj cia li coj ib tug tub qhe nrog koj mus nrhiav cov nees luav.” 4Ob tug txawm hla mus pem toj siab Efa‑i tebchaws thiab hla mus rau Salisa tebchaws, tiamsis ob tug nrhiav tsis pom cov nees luav. Ob tug txawm mus nrhiav hauv Sa‑ali tebchaws, tiamsis cov nees luav tsis nyob qhov ntawd thiab. Ob tug hla mus rau hauv Npeeyamee tebchaws kuj nrhiav tsis tau cov nees luav thiab.
5Thaum ob tug los txog hauv Xub tebchaws, Xa‑u txawm hais rau tus tub qhe uas nrog nws ua ke tias, “Wb cia li rov qab mus, ntshai tsam txiv tsis txhawj txog cov nees luav lawm nws yuav txhawj txog wb xwb.” 6Tiamsis tus tub qhe hais rau Xa‑u tias, “Tos ib pliag, muaj Vajtswv ib tug neeg nyob hauv lub moos no. Nws yog ib tug uas sawvdaws hwm heev, nws hais li cas lawm yeej muaj raws li nws hais. Cia wb mus rau hauv lub moos ntawd, tej zaum nws yuav qhia rau wb paub saib wb yuav mus txojkev twg.” 7Xa‑u txawm hais rau nws tus qhev tias, “Yog wb yuav mus wb yuav coj dabtsi mus pub rau tus yawg ntawd? Tej ncuav hauv wb tej hnab kuj tag lawm, wb tsis muaj ib yam tshav ntuj uas yuav coj mus pub rau Vajtswv tus neeg ntawd lawm. Wb ob leeg puas muaj dabtsi?” 8Tus tub qhe teb Xa‑u tias, “Kuv muaj ib lub nyiaj hnyav txog ib feem plaub hauv ib sekhee, kuv yuav muab rau Vajtswv tus neeg ntawd xwv nws thiaj qhia kev rau wb mus.” 9(Yav thaum ub yog cov Yixayee leejtwg mus ua nug rau Vajtswv, nws hais tias, “Cia peb mus cuag tus uas hais tej lus uas pom tom hauv ntej,” rau qhov tus uas niaj hnub nimno hu ua tus uas cev Vajtswv lus mas yav thaum ub hu ua tus uas hais pom tom hauv ntej.) 10Ces Xa‑u txawm hais rau nws tus tub qhe tias, “Koj hais yog qhov zoo, wb cia li mus.” Ob tug thiaj mus rau hauv lub moos uas Vajtswv tus neeg nyob.
11Thaum ob tug nce toj mus rau hauv lub moos ntawd, ob tug ntsib ib co ntxhais hluas tuaj ntaus dej, ces txawm nug lawv tias, “Tus uas hais pom tom hauv ntej nyob ntawm no los tsis nyob?” 12Lawv teb tias, “Nyob thiab. Saib maj, nws nyuam qhuav ua neb ntej mus dhau lawm. Cia li maj mus. Puam tab nws nyuam qhuav tuaj rau hauv lub moos, vim yog hnub no cov pejxeem yuav ua kevcai xyeem tsiaj rau saum lub chaw siab. 13Thaum neb mus rau hauv lub moos neb yuav ntsib nws ua ntej uas nws tsis tau nce mus noj mov ntawm lub chaw siab. Cov pejxeem yuav tsis noj mov mus txog thaum nws tuaj txog tso vim yog nws yuav tsum foom koob hmoov rau tej uas muab xyeem tso, mas cov qhua uas hu tuaj li noj mov. Cia li mus, neb yuav ntsib nws tamsim.” 14Ob tug txawm mus rau hauv lub moos. Thaum ob tug nkag mus mas ob tug pom Xamuyee tabtom tawm tuaj yuav mus rau lub chaw siab ntawd.
15Hnub uas Xa‑u tsis tau tuaj txog, Yawmsaub twb qhia rau Xamuyee tias, 16“Tagkis kwvlam lub sijhawm no kuv yuav xa ib tug txivneej uas nyob hauv Npeeyamee tebchaws tuaj. Koj yuav tsa nws ua thawj kav kuv haiv neeg Yixayee. Nws yuav cawm kuv haiv neeg dim hauv cov Filixatee txhais tes, rau qhov kuv twb pom kuv haiv neeg txojkev txom nyem lawm, lawv lub suab quaj thov twb tuaj txog kuv lawm.” 17Thaum Xamuyee pom dheev Xa‑u, Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “No yog tus txivneej uas twb hais rau koj lawd. Nws yog tus uas yuav kav kuv haiv neeg.”
18Ces Xa‑u txawm tuaj cuag Xamuyee ntawm rooj loog thiab hais tias, “Thov qhia rau kuv saib tus uas hais pom tom hauv ntej lub tsev nyob qhovtwg.” 19Xamuyee teb Xa‑u tias, “Kuv yog tus uas hais pom tom hauv ntej ntag. Cia li ua kuv ntej mus rau ntawm lub chaw siab rau qhov hnub no neb yuav nrog kuv noj mov ua ke, mas tagkis sawv ntxov kuv li kheev koj mus thiab kuv yuav qhia txhua yam uas koj nyuaj siab rau koj. 20Cov nees luav uas ploj tau peb hnub lawd koj tsis txhob txhawj vim yog lawv twb nrhiav tau lawm. Cov Yixayee sawvdaws ntshaw leejtwg? Tsis yog koj thiab koj txiv tsev neeg sawvdaws lov?” 21Xa‑u teb tias, “Kuv tsis yog xeem Npeeyamee lov? Yog lub xeem uas me dua cov Yixayee txhua xeem huvsi, thiab kuv tsev neeg kuj me dua txhua tsev neeg hauv xeem Npeeyamee. Ua cas koj yuav hais li kod rau kuv?”
22Ces Xamuyee txawm coj Xa‑u thiab nws tus tub qhe mus rau hauv chav tsev loj thiab kom nyob rau ntawm hau rooj uas npaj rau cov qhua nyob, muaj kwvlam peb caug leej. 23Xamuyee hais rau tus uas ua zaub tias, “Cia li nqa tej txhais nqaij uas kuv twb muab rau koj kom koj tshwj rau ib qho lawd los.” 24Tus uas ua zaub thiaj muab tej nqaij ceg qab thiab tej noob nqaig los rau rau ntawm Xa‑u xubntiag. Mas Xamuyee hais tias, “Saib maj, tej uas tshwj cia lawd muab rau rau ntawm koj xubntiag. Koj cia li noj vim yog muab khaws cia rau koj txog lub sijhawm lawm, kuv twb hu tej qhua tuaj tag lawm.” Hnub ntawd Xa‑u thiaj li nrog Xamuyee noj mov ua ke. 25Thaum lawv nqes ntawm lub chaw siab los rau hauv lub moos, Xamuyee nrog Xa‑u hais lus saum txheej tsev las tshav. 26Ob tug sawv ntxov thaum pom kev lawd, mas Xamuyee hu Xa‑u uas nyob saum txheej tsev las tshav tias, “Cia li sawv los es kuv yuav xa koj mus.” Xa‑u thiaj sawv los nrog Xamuyee tawm rau tom txojkev.
27Thaum lawv tabtom taug kev los txog ntawm ntug moos, Xamuyee txawm hais rau Xa‑u tias, “Cia li hais kom koj tus qhev ua ntej mus. Thaum tus qhev mus dhau lawd, koj cia li nres ntawm no ib pliag, xwv kuv thiaj qhia tau Vajtswv tej lus rau koj paub.”