9

Samuêl Trôč Ia Jâo Ƀơi Saul

1Hơmâo sa čô pơdrŏng hăng hing ang amăng kơnung djuai Benyamin, anăn ñu Kis, jing ană đah rơkơi Abiêl, tơčô Zeror, tơčĕ Bekorat, jing tơhrĕ Aphiah; ƀing gơñu le̱ng kơ mơ̆ng kơnung djuai Benyamin soh sel. 2Kis hơmâo sa čô ană đah rơkơi anăn ñu Saul, tơdăm laih anŭn hiam klă, ƀing Israel pơkŏn ƀu dưi pơhơmu hăng ñu ôh; ñu glông hloh kơ abih bang ƀing pơkŏn mơ̆ng tơkuai pơ ngŏ yơh.
3Hlak anŭn, hơmâo đơđa aseh glai Kis, jing ama Saul, rơngiă hĭ; tui anŭn Kis laĭ kơ ană ñu Saul tui anai, “Iâu ba bĕ sa čô amăng ƀing ding kơna anai nao hrŏm hăng ih kiăng kơ nao sem hơduah hơdôm aseh rơngiă anŭn.” 4Tui anŭn, ñu găn nao tring bŏl čư̆ ƀing Ephraim laih anŭn găn jum dar tring Salisah, samơ̆ ƀing gơñu hơduah ƀu ƀuh khul aseh anŭn ôh. Ƀing gơñu mŭt nao amăng tring Saalim, samơ̆ khul aseh anŭn kŏn ƀuh pơ anŭn lơi. Giŏng anŭn, ñu găn nao amăng guai lŏn ƀing Benyamin, samơ̆ ƀing gơñu ăt ƀu hơduah ƀuh mơ̆n.
5Tơdang ƀing gơñu nao truh pơ tring Zup, Saul laĭ kơ ding kơna nao hrŏm hăng ñu tui anai, “Nă, glaĭ bĕ ta, huĭdah ama kâo ƀu či pơmĭn dơ̆ng tah kơ khul aseh rơngiă anŭn samơ̆ ñu či ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ ƀing ta yơh.”
6Samơ̆ pô ding kơna anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ơ khua ăh, anai nê amăng plei anai hơmâo sa čô mơnuih Ơi Adai; arăng pơpŭ pơyom kơ ñu biă mă laih anŭn rĭm tơlơi ñu pơhiăp le̱ng kơ krep truh djơ̆ soh sel. Ră anai ƀing ta nao pơ anŭn bĕ, năng ai ñu či kơčrâo brơi kơ ƀing ta anih pă kiăng kơ nao hơduah hơdôm aseh rơngiă anŭn.”
7Saul laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Tơdah ƀing ta nao pơ pô anŭn, hơget gơnam ƀing ta či pha brơi kơ ñu lĕ? Gơnam ƀơ̆ng amăng hơdôm kơsăk ta abih laih. Ƀing ta ƀu hơmâo gơnam brơi pơyơr hơget ôh kiăng brơi kơ mơnuih Ơi Adai anŭn. Tui anŭn, hơget gơnam ƀing ta hơmâo lĕ?”
8Pô ding kơna anŭn laĭ kơ ñu dơ̆ng tui anai, “Anai nê, kâo hơmâo prăk kăk amrăk anet. Kâo či brơi kơ mơnuih Ơi Adai anŭn, tui anŭn ñu či kơčrâo brơi kơ ƀing ta anih pă kiăng kơ nao hơduah hơdôm aseh rơngiă anŭn yơh.” 9Amăng ƀing Israel đưm hlâo adih, tơdah hlơi pô kiăng nao tơña kơ Ơi Adai, ñu či laĭ tui anai yơh, “Bơbĕ ta nao pơ pô pơƀuh,” yuakơ pô pơala amăng rơnŭk anai arăng juăt iâu jing pô pơƀuh.
10Saul laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Hiam yơh anŭn; brơi kơ ƀing ta nao bĕ.” Tui anŭn, ƀing gơñu nao pơ plei hơmâo mơnuih Ơi Adai anŭn dŏ yơh.
11Tơdang ƀing gơñu hlak đĭ nao pơ bŏl čư̆ plei anŭn, ƀing gơñu bưp ƀing dra tơbiă nao djŏ ia laih anŭn ƀing gơñu tơña ƀing gơ̆ tui anai, “Pô pơƀuh dŏ pơ plei anai mơ̆?”
12Ƀing gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, ñu dŏ pơ plei anai mơ̆n. Ñu dŏ pơanăp ƀing gih adih. Ră anai nao tañ bĕ; ñu phrâo truh pơ plei gơmơi hrơi anai yuakơ ană plei plei či pơyơr gơnam ngă yang ƀơi kơnưl ngă yang pơ anih bŏl čư̆ anŭn. 13Ƀơi mông ƀing gih mŭt amăng plei, ƀing gih či ƀuh ñu yơh hlâo kơ ñu đĭ nao pơ anih bŏl čư̆ anŭn kiăng ƀơ̆ng huă. Ƀing ană plei ƀu či ƀơ̆ng huă ôh tơl ñu rai truh kăh, yuakơ ñu khŏm bơni hiam kơ gơnam ngă yang; tơdơi kơ anŭn, ƀing hlơi arăng jak iâu rai, či ƀơ̆ng huă yơh. Nao ră anai bĕ, ƀing gih či hơduah ƀuh ñu yơh ƀơi mông anai.”
14Ƀing gơñu đĭ nao pơ plei anŭn laih anŭn tơdang ƀing gơñu mŭt amăng plei, ƀing gơñu ƀuh Samuêl hlak anăp rai pơ ƀing gơñu ƀơi jơlan đĭ nao pơ anih bŏl čư̆ anŭn.
15Amăng hrơi hlâo kơ Saul rai, Yahweh hơmâo pơrơđah brơi laih tơlơi anai kơ Samuêl: 16“Ƀơi mông anai amăng hrơi pơgi, Kâo či pơkiaŏ rai pơ ih sa čô mơnuih mơ̆ng anih lŏn ƀing Benyamin. Trôč bĕ ia jâo kơ ñu kiăng dui ba git gai ƀing ană plei Kâo Israel; ñu či pơklaih hĭ ană plei Kâo mơ̆ng tơngan ƀing Philistia yơh. Kâo hơmâo ƀuh laih tơlơi tơnap tap ƀing ană plei Kâo laih anŭn ăt hơmư̆ laih mơ̆n tơlơi ƀing gơñu iâu kwưh kơ tơlơi djru.”
17Tơdang Samuêl ƀuh Saul, Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Anŭn yơh jing pô Kâo laĭ laih hăng ih; ñu yơh či git gai ƀing ană plei Kâo.”
18Saul rai jĕ Samuêl ƀơi bah amăng laih anŭn tơña tui anai, “Rơkâo kơ ih laĭ brơi kơ kâo đa, pơpă sang pô pơƀuh dŏ lĕ?”
19Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Kâo yơh jing pô pơƀuh. Nao hlâo kơ kâo pơ anih bŏl čư̆ adih bĕ, yuakơ hrơi anai ƀing ih či ƀơ̆ng huă hrŏm hăng kâo yơh. Mơguah pơgi kâo či laĭ glaĭ kơ abih bang tơlơi ƀing ih tơña laih anŭn či brơi ƀing ih glaĭ yơh. 20Bơ kơ khul aseh glai rơngiă laih amăng klâo hrơi hlâo, anăm ƀlơ̆ng dơ̆ng tah kơ gơñu yuakơ ră anai arăng hơduah ƀuh laih. Samơ̆ hlơi pô ƀing Israel amoaih lăng tui biă mă kiăng jing pô dui ba ƀing gơñu lĕ? Anŭn jing ƀu djơ̆ ih laih anŭn abih bang sang anŏ ama ih ôh hă?”
21Saul laĭ glaĭ tui anai, “Samơ̆ kâo jing sa čô mơnuih mơ̆ng kơnung djuai Benyamin, jing kơnung djuai anet hloh amăng ƀing kơnung djuai Israel. Laih anŭn djuai kâo jing djuai ƀiă hloh amăng abih djuai amăng kơnung djuai Benyamin. Yua hơget ih pơhiăp hơdôm tơlơi anŭn hăng kâo lĕ?”
22Giŏng anŭn, tơdang ƀing gơñu truh laih pơ anih bŏl čư̆ anŭn, Samuêl ba Saul hăng ding kơna gơ̆ mŭt pơ anih sang rơhaih laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ dŏ ƀơi anih dŏ yom pơphan hloh amăng ƀing arăng jak iâu laih rai pơ anŭn. Abih bang hơmâo klâopluh čô dŏ pơ anŭn. 23Samuêl laĭ kơ pô hơtŭk tơnă tui anai, “Ba rai bĕ čơđeh añăm kâo brơi laih kơ ih anŭn, jing čơđeh kâo pơtă laih kơ ih kiăng kơ răk pioh brơi.”
24Tui anŭn, pô hơtŭk tơnă mă črăn añăm pha tơkai hiam hloh laih anŭn pioh ƀơi anăp Saul. Samuêl laĭ tui anai, “Anŭn yơh jing črăn añăm arăng hơmâo răk pioh laih brơi kơ ih. Ƀơ̆ng bĕ, yuakơ črăn añăm anŭn kâo hơmâo răk pioh brơi laih kơ ih ƀơi mông mơyŭn anai, čơdơ̆ng mơ̆ng mông kâo laĭ, ‘Kâo hơmâo jak iâu laih ƀing tuai rai.’ ” Tui anŭn, Saul ƀơ̆ng huă hrŏm hăng Samuêl amăng hrơi anŭn yơh.
25Tơdơi kơ ƀing gơñu trŭn rai mơ̆ng anih bŏl čư̆ anŭn kiăng mŭt nao amăng plei, Samuêl pơhiăp hăng Saul ƀơi gah ngŏ bơbŭng tơhnă̱ sang ñu yơh. Giŏng anŭn, Saul pĭt ƀơi anŭn yơh. 26Ƀing gơñu tơgŭ mơguah ưm laih anŭn Samuêl iâu Saul ƀơi bơbŭng sang tui anai, “Prap pre bĕ, kâo či brơi ih glaĭ ƀơi jơlan ih pô yơh.” Tơdang Saul prap pre laih, ñu hăng Samuêl tơbiă nao gah rơngiao hrŏm hơbĭt. 27Tơdang ƀing gơñu trŭn nao jĕ truh pơ akiăng plei, Samuêl laĭ kơ Saul, “Pơđar pô ding kơna ih nao hlâo kơ ƀing ta bĕ,” laih anŭn pô ding kơna anŭn nao hlâo kơ ƀing gơñu; Samuêl laĭ dơ̆ng tui anai, “Samơ̆ ih dŏ glaĭ pơ anai ƀiă, tui anŭn kâo či pơtă kơ ih hơdôm tơlơi Ơi Adai hơmâo pơtă laih.”