9

Klei Ruah Y-Sôl Jing Mtao

1Mâo sa čô êkei hlăm găp djuê Benjamin bi anăn Y-Kis, anak êkei Y-Abiêl, čô Y-Sêror, čĕ Y-Bêkôrat, rĕ Y-Aphia, sa čô Benjamin, sa čô mdrŏng. 2Ñu mâo sa čô anak êkei bi anăn Y-Sôl, sa čô hlăk ai kƀăt êkei. Amâo mâo ôh sa čô êkei hlăm phung ƀuôn sang Israel kƀăt hĭn kơ ñu; mơ̆ng mra ñu phă dlông ñu jing dlông hĭn kơ phung mkăn.
3Aseh dliê Y-Kis ama Y-Sôl wơr êlan. Snăn Y-Kis lač kơ Y-Sôl anak êkei ñu, “Mă bĕ sa čô hlăm phung dĭng buăl mbĭt hŏng ih, kgŭ bĕ nao duah aseh dliê.” 4Diñu găn čar kngư Êphraim leh anăn găn čar Salisa, ƀiădah diñu amâo ƀuh aseh dliê ôh. Diñu găn čar Salim, ƀiădah aseh dliê amâo dôk tinăn ôh. Leh anăn diñu găn čar Benjamin, ƀiădah amâo ƀuh aseh dliê ôh.
5Tơdah diñu truh kơ čar Sup, Y-Sôl lač kơ dĭng buăl mbĭt hŏng ñu, “Bơ drei, wĭt bĕ, huĭdah ama kâo lui klei hnĭng kơ aseh dliê leh anăn dơ̆ng hyưt hnĭng kơ drei lĕ.” 6Ƀiădah dĭng buăl lač kơ ñu, “Nĕ anei, mâo sa čô mnuih Aê Diê hlăm ƀuôn anei, leh anăn ñu jing sa čô arăng mpŭ. Jih klei ñu lač bi truh sơăi. Brei drei nao tinăn; năng ai ñu dưi hưn brei kơ klei drei hiu anei.” 7Leh anăn Y-Sôl lač kơ dĭng buăl ñu, “Ƀiădah tơdah drei nao, ya mnơ̆ng drei dưi djă ba kơ ñu? Kyuadah kpŭng hlăm kdô drei jih leh, leh anăn amâo mâo ôh mnơ̆ng drei dưi myơr kơ mnuih Aê Diê anei. Ya drei mâo?” 8Dĭng buăl lŏ wĭt lač kơ Y-Sôl, “Nĕ anei, kâo djă sa kdrêč hlăm pă sêkel prăk. Kâo srăng brei gơ̆ kơ mnuih Aê Diê čiăng kơ ñu ktrâo brei êlan kơ drei.” 9(Mphŭn dô hlăm čar Israel tơdah arăng nao êmuh kơ Aê Diê, pô anăn lač, “Bơ drei nao kơ pô mâo klei thâo ƀuh;” kyuadah pô arăng pia khua pô hưn êlâo hruê anei, mphŭn dô arăng pia pô mâo klei thâo ƀuh). 10Y-Sôl lač kơ dĭng buăl ñu, “Djŏ leh, bơ drei nao bĕ.” Snăn diñu nao kơ ƀuôn mnuih Aê Diê dôk.
11Êjai diñu đĭ kbuôn nao kơ ƀuôn, diñu tuôm hŏng phung mniê êra nao djăt êa, leh anăn êmuh kơ digơ̆, “Pô mâo klei thâo ƀuh tinei mơ̆?” 12Digơ̆ lŏ wĭt lač, “Ñu tinei mơh, nĕ anei ñu yơh ti anăp diih anăn. Bi djăl bĕ, ñu mrâo truh ară anei hin kơ ƀuôn, kyuadah hruê anei phung ƀuôn sang srăng ngă yang ti anôk dlông. 13Tơdah diih mŭt leh ƀuôn, diih srăng ƀuh ñu êlâo ñu đĭ ti anôk dlông čiăng huă ƀơ̆ng; kyuadah phung ƀuôn sang amâo srăng huă ƀơ̆ng ôh tơl ñu truh, kyuadah ñu srăng hơêč hmưi kơ mnơ̆ng ngă yang. Leh klei anăn phung arăng jak srăng ƀơ̆ng. Đĭ nao bĕ, kyuadah ară anei diih srăng bi tuôm hŏng ñu mtam.” 14Snăn diñu đĭ nao kơ ƀuôn yơh. Êjai diñu mŭt ƀuôn, diñu ƀuh Y-Samuel kbiă phă diñu ti êlan ñu đĭ nao kơ anôk dlông.
15Hruê êlâo Y-Sôl truh, Yêhôwa bi êdah leh kơ Y-Samuel: 16“Mgi hlăm brô mông anei, kâo srăng tiŏ nao kơ ih sa čô êkei mơ̆ng čar Benjamin, leh anăn brei ih trôč êa ƀâo mngưi ti ñu, brei ñu jing khua kiă kriê phung ƀuôn sang kâo Israel. Ñu srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang kâo mơ̆ng kngan phung Philistin; kyuadah kâo ƀuh leh klei knap mñai phung ƀuôn sang kâo, kyuadah klei diñu ur krao truh leh kơ kâo.” 17Tơdah Y-Samuel ƀuh Y-Sôl, Yêhôwa lač kơ ñu, “Nĕ anei mnuih kâo blŭ leh kơ ih! Ñu yơh jing pô srăng kiă kriê phung ƀuôn sang kâo.” 18Y-Sôl nao giăm Y-Samuel ti ƀăng jang leh anăn lač, “Hưn kơ kâo ti anôk sang pô mâo klei thâo ƀuh?” 19Y-Samuel lŏ wĭt lač kơ Y-Sôl, “Kâo yơh jing pô mâo klei thâo ƀuh. Đĭ nao bĕ ti anăp kâo ti anôk dlông, kyuadah hruê anei ih srăng huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng kâo, leh anăn aguah mgi kâo srăng brei ih nao, leh anăn srăng hưn kơ ih jih klei ih čiăng thâo. 20Bi kơ aseh dliê ih luč leh mâo tlâo hruê, đăm uêñ mĭn kơ diñu ôh, kyuadah arăng ƀuh leh diñu. Leh anăn kơ hlei pô arăng pioh leh jih klei yuôm hlăm čar Israel? Amâo djŏ hĕ kơ ih yơh leh anăn kơ jih sang ama ih?” 21Y-Sôl lŏ wĭt lač, “Amâo djŏ hĕ kâo jing sa čô Benjamin, jing sa găp djuê điêt hĭn hlăm phung Israel? Leh anăn amâo djŏ hĕ sang kâo jing ti gŭ hĭn hlăm jih sang Benjamin? Si ngă ih blŭ snăn kơ kâo lĕ?”
22Y-Samuel atăt Y-Sôl leh anăn dĭng buăl ñu brei diñu mŭt hlăm adŭ, leh anăn brei kơ diñu anôk jăk hĭn ti anăp phung arăng jak leh, mâo hlăm brô tlâo pluh čô. 23Y-Samuel lač kơ pô knă êsei djam, “Ba mdơ̆ng bĕ kdrêč kâo brei kơ ih leh anăn lač, ‘Dưm dŏ anei mdê.’ ” 24Snăn pô knă êsei djam mă pha, leh anăn mdơ̆ng gơ̆ ti anăp Y-Sôl. Y-Samuel lač, “Nĕ anei, ya mnơ̆ng arăng pioh leh arăng mdơ̆ng ti anăp ih. Ƀơ̆ng bĕ, kyuadah dŏ anei arăng pioh leh kơ ih tơl truh mông bi kčah leh dơ̆ng mơ̆ng hruê kâo jak phung hriê huă mnăm.” Snăn Y-Sôl ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng Y-Samuel hruê anăn.
25Tơdah diñu trŭn mơ̆ng anôk dlông mŭt hlăm ƀuôn, arăng mkra leh sa boh jhưng pĭt kơ Y-Sôl ti dlông čuôr sang, Y-Samuel bi blŭ hŏng ñu ti dlông čuôr sang. 26Diñu mdih ưm ti mngač ang dar, leh anăn Y-Samuel iêu Y-Sôl mơ̆ng čuôr sang, “Kgŭ bĕ, čiăng kơ kâo dưi brei ih đuĕ wĭt.” Snăn Y-Sôl kgŭ, leh anăn jih diñu dua kbiă nao ti êlan.
27Êjai diñu trŭn nao ti ktăm ƀuôn, Y-Samuel lač kơ Y-Sôl, “Lač bĕ kơ dĭng buăl ih, brei ñu nao êlâo kơ drei, leh anăn tơdah gơ̆ nao leh ti anăp, brei ih dôk bhiâo tinei, čiăng kơ kâo dưi brei ih thâo klei Aê Diê blŭ leh.”