10

Xa‑u thiab nws cov tub tuag

(1Xmy. 31:1-13)

1Cov Filixatee tuaj ua rog rau cov Yixayee, mas cov Yixayee khiav cov Filixatee thiab raug tua tuag rau saum lub roob Kinpau‑a. 2Cov Filixatee caum cuag Xa‑u thiab nws cov tub, mas cov Filixatee tua Yaunathas thiab Anpinada thiab Makhisuva uas yog Xa‑u li tub tuag tag. 3Ua rog hnyav heev tuaj ti Xa‑u, cov tub rog tua hneev ntsib Xa‑u, txawm tua raug nws mob heev. 4Ces Xa‑u txawm hais rau tus uas nqa nws tej cuab yeej tias, “Cia li rho ntaj los nkaug kuv kom tshab plaws, ntshai tsam cov uas tsis ua kevcai txiav no tuaj ua limhiam saib tsis taus kuv.” Tiamsis tus uas nqa tej cuab yeej tsis kam nkaug vim yog ntshai heev. Ces Xa‑u txawm rho kiag nws rab ntaj los cuab es nws khwb nkaus chob kiag rab ntaj ntawd. 5Thaum tus uas nqa tej cuab yeej pom tias Xa‑u tuag lawm, nws kuj cuab nws rab ntaj khwb nkaus chob nws tuag thiab. 6Yog li ntawd Xa‑u thiaj tuag thiab nws peb tug tub thiab nws cov neeg sawvdaws tuag huvsi ua ke. 7Thaum cov Yixayee sawvdaws uas nyob hauv lub hav pom tias cov tub rog khiav lawm thiab Xa‑u thiab Xa‑u cov tub tuag tag lawm, lawv txawm tso lawv tej moos tseg khiav tag, mas cov Filixatee los nyob rau hauv.
8Hnub tom qab thaum cov Filixatee tuaj mus khaws cov uas raug tua tuag tej cuab yeej mus yuav, lawv pom Xa‑u thiab Xa‑u cov tub tuag rau saum lub roob Kinpau‑a. 9Lawv kuj hle nws tej cuab yeej thiab coj nws lub taubhau thiab nws tej cuab yeej ua rog mus, thiab lawv tso neeg xa xov mus thoob Filixatee tebchaws coj xov zoo mus piav rau lawv tej dab mlom thiab piav rau cov pejxeem. 10Lawv muab Xa‑u tej cuab yeej ua rog khaws cia rau hauv lub tsev uas teev lawv tej dab, thiab muab nws taubhau dai rau hauv lub tsev teev dab Dakoo. 11Thaum cov neeg hauv lub moos Yanpe Kile‑a sawvdaws hnov txhua yam uas cov Filixatee ua rau Xa‑u lub cev tuag, 12cov txivneej uas siab loj siab tuab sawvdaws txawm sawv tsees mus ib hmos kaj ntug thiab coj Xa‑u thiab Xa‑u cov tub lub cev tuag los rau ntawm lub moos Yanpe. Lawv coj cov pob txha mus log rau hauv tsob qab ntoo qheb hauv lub moos Yanpe thiab yoo mov tau xya hnub.
13Xa‑u thiaj tuag vim yog nws lub siab tsis xib rau Vajtswv. Nws ua tsis ncaj rau Yawmsaub, rau qhov nws tsis tuav rawv Yawmsaub tej lus nkaw, thiab nws mus hais tus txiv neeb txiv yaig pab saib yaig, 14thiab nws tsis mus nug Yawmsaub saib yuav ua li cas. Yog li ntawd Yawmsaub thiaj muab nws tua thiab muab kiag lub tebchaws rau Yexi tus tub Davi kav.