10

Vajntxwv Xa-ules Tuag

(1 Xamuyees 31.1-13)

1Cov Filitees tuaj tua cov Yixalayees saum lub roob Nkinpau-as. Cov Yixalayees tuag coob heev rau saud, cov uas seem tuag nyias khiav nyias mus lawm, Xa-ules thiab nws cov tub los khiav tas lawm thiab. 2Tiamsis cov Filitees mus caum ntes tau lawv thiab muab Xa-ules peb tug tub uas yog Yaunathas, Anpinadas thiab Makhisuas tua tuag tas. 3Muaj kev sib tua hnyav heev ibncig Xa-ules thiab yeebncuab thiaj tua xub hneevnti tuaj raug Xa-ules sab kawg li. 4Xa-ules hais rau tus tub hluas uas nqa nws cov cuabyeej ua rog hais tias, “Cia li rho koj rab ntaj los tua kuv kom tuag, xwv cov Filitees uas tsis ua kevcai txiav thiaj tsis khav hais tias yog lawv tua kuv tuag.” Tiamsis tus tub hluas ntawd ntshai heev, tsis muaj cuabkav ua li Xa-ules hais. Xa-ules thiaj rho hlo Xa-ules rab ntaj los cuab thiab qhau hlo nws lub cev mus npuj rab ntaj. 5Thaum tus tub hluas ntawd pom hais tias Xa-ules tuag lawm, nws txawm rho nws rab ntaj los cuab thiab qhau cev mus npuj rab ntaj chob nws tuag nrog Xa-ules lawm thiab. 6Yog li ntawd, Xa-ules thiab nws peb tug tub thiaj tuag ua ke, txij thaum ntawd los Xa-ules cov xeebntxwv tsis muaj ib tug tau los kav tebchaws li lawm. 7Thaum cov Yixalayees uas nyob hauv lub Hav Yexelees hnov hais tias cov tubrog khiav tas, Xa-ules thiab nws peb tug tub los raug luag tua tuag tas lawm, sawvdaws txawm khiav tso lawv tej nroog tseg; cov Filitees thiaj tuaj nyob hauv lawv tej nroog.
8Ces hnub tom qab cov Filitees txawm mus tshawb cov tubrog Yixalayees uas tuag tej khoom, lawv pom Xa-ules thiab nws peb tug tub tuag rau saum lub roob Nkinpau-as. 9Lawv txiav Xa-ules lub taubhau, hle nws cev ris tsho tooj thiab nws tej cuabyeej ua rog nqa mus, thiab txib neeg xa xov mus thoob plaws tebchaws Filitees, xa xov zoo mus rau lawv tej mlom thiab lawv tej neeg paub txhij txhua. 10Lawv nqa Xa-ules cov cuabyeej ua rog mus tso rau hauv lawv ib lub tuamtsev thiab muab Xa-ules lub taubhau mus dai rau hauv lub tuamtsev uas lawv teev lawv tus vajtswv Dankoos. 11Thaum cov neeg uas nyob ntawm lub nroog Yanpes hauv Nkile-as hnov tej uas cov Filitees ua rau Xa-ules ntawd, 12cov neeg uas siab tawv thiaj mus kwv Xa-ules thiab nws peb tug tub los rau hauv lub nroog Yanpes. Lawv coj Xa-ules thiab nws peb tug tub mus faus rau ntawm tsob qab ntoo qhib thiab lawv ua kevcai yoo mov tau xya hnub.
13Xa-ules tuag vim nws tsis muab siab npuab tus TSWV. Nws tsis coj raws li tus TSWV tej lus samhwm; nws mus cuag tej txivneeb txivyaig txheev kom cov neeg tuag lawm tej plig los qhia nws, 14nws tsis mus cuag tus TSWV li. Yog li ntawd, tus TSWV thiaj muab nws tua povtseg thiab muab lub tebchaws cob rau Yexais tus tub Daviv lawm.