10

Tơlơi Pơtao Saul Djai

(1 Samuêl 31:1-13)

1Hơmâo sa wơ̆t, tơdang ƀing Philistia pơblah hăng ƀing Israel, ƀing Israel čơlah đuaĭ mơ̆ng anăp gơñu laih anŭn hơmâo lu ƀing tơhan Israel rơbuh djai hĭ ƀơi čư̆ Gilboa anŭn. 2Ƀing Philistia kiaŏ tui kơtang biă mă gah rŏng Saul wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn ƀing Philistia pơdjai hĭ klâo čô ană đah rơkơi Saul jing Yônathan, Abinadab laih anŭn Malki-Sua. 3Tơlơi pơblah ƀrư̆ kơtang tui jum dar Saul tơl ƀing pơnăh hraŏ pơnăh djơ̆ ñu hăng pơruă hĭ ñu.
4Saul laĭ kơ pô glăm gơnam blah ñu tui anai, “Suă đao ih laih anŭn klâŏ pơdjai hĭ kâo bĕ huĭ kơ ƀing tuai, jing ƀing ƀu khăt klĭ anŭn, jing ƀing ƀu thâo krăn Ơi Adai či rai pơruă pơtơnap hĭ kâo.”
 Samơ̆ pô glăm gơnam blah Saul ƀu ngă ôh yuakơ ñu huĭ bra̱l biă mă. Tui anŭn, Saul mă đao ñu pô laih anŭn pơrơbuh hĭ ñu pô ƀơi đao anŭn kiăng kơ pơdjai hĭ ñu pô.
5Tơdang pô glăm gơnam blah ñu ƀuh Saul djai laih, ñu ăt pơrơbuh hĭ ñu pô mơ̆n ƀơi đao ñu laih anŭn djai hrŏm hăng Saul. 6Tui anŭn, Saul hăng klâo čô ană đah rơkơi ñu djai hrŏm hơbĭt laih anŭn rơnŭk pơtao ñu đŭt hĭ čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn yơh.
7Tơdang abih bang ƀing ană plei Israel dŏ kơtuai dơnung ƀuh tơhan ƀing Israel hơmâo čơlah đuaĭ hĭ laih, laih dơ̆ng, Saul hăng ƀing ană đah rơkơi gơ̆ ăt djai hĭ mơ̆n, ƀing gơñu lui raih hĭ hơdôm plei pla gơñu hăng đuaĭ kơdŏp hĭ pơ anih pơkŏn yơh. Tui anŭn yơh, ƀing Philistia rai mă tŭ hĭ hơdôm plei pla anŭn.
8Amăng hrơi tŏ tui, tơdang ƀing Philistia rai kiăng mă tŭ gơnam sua mă ƀing djai, ƀing gơñu ƀuh atâo Saul wơ̆t hăng atâo klâo čô ană đah rơkơi Saul djai ƀơi čư̆ Gilboa. 9Tui anŭn, ƀing gơñu tŏh mă hĭ ao pơgang Saul hăng khăt mă hĭ akŏ gơ̆. Giŏng anŭn, ƀing Philistia pơkiaŏ ƀing laĭ pơthâo djă̱ ba ao pơgang hăng akŏ gơ̆ nao djŏp amăng anih lŏn Philistia kiăng pơhaih tơlơi djai pơtao Saul hăng khul rup trah gơñu laih anŭn hăng ƀing ană plei Philistia. 10Tơdơi kơ anŭn, ƀing gơñu mă pioh ao pơgang Saul amăng sang yang khul rup trah gơñu laih anŭn yol hĭ akŏ Saul amăng sang yang yang rơba̱ng Dagon.
11Tơdang abih bang ƀing ană plei pơ plei pơnăng Yabês-Gilead hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing Philistia hơmâo ngă laih kơ pơtao gơñu Saul, 12abih bang ƀing tơhan khĭn kơtang gơñu găn nao mă hĭ drơi jan Saul wơ̆t hăng drơi jan ƀing klâo čô ană đah rơkơi gơ̆ anŭn mơ̆n laih anŭn ba glaĭ pơ plei Yabes. Giŏng anŭn, ƀing gơñu dơ̱r hĭ khul tơlang tơleh ƀing gơ̆ gah yŭ kơ sa ƀĕ phŭn kơyâo prŏng ƀơi plei Yabes. Giŏng anŭn, ƀing gơñu kŏm ƀơ̆ng huă amăng tơjuh hrơi kiăng pơrơđah kơ tơlơi kơŭ kơuăn gơñu kơ pơtao Saul.
13Saul djai hĭ yuakơ ñu ƀu dŏ tŏng ten hăng Yahweh yơh. Ñu ƀu djă̱ pioh ôh boh hiăp Yahweh tơl ñu nao hơduah tơña mơ̆ng pô pơjâo iâu yang kiăng kơ iâu pơhiăp hăng mơnuih djai kơčrâo brơi kơ ñu. 14Ñu hơduah tơña mơ̆ng pô anŭn pơala kơ hơduah tơña mơ̆ng Yahweh. Tui anŭn, Yahweh pơdjai hĭ ñu hăng jao hĭ kơ Dawid ană đah rơkơi Yisai jing pơtao git gai wai lăng ƀing Israel yơh.