14

Daviv Lub Luag Haujlwm hauv Yeluxalees

(2 Xamuyees 5.11-16)

1Vajntxwv Hilas uas kav lub nroog Tiles tau tso ib tug neeg uas saib phab kev lag luam tuaj cuag Daviv; nws thiaj muab tej ntoo ciab pub rau Daviv thiab tso nws tej neeg txawj txua ntoo mus ua Daviv lub loog huv tibsi. 2Daviv paub hais tias yog tus TSWV tsa nws ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees thiab ua kom nws lub tebchaws muaj kev vammeej, vim tus TSWV tshua txog nws haivneeg Yixalayees.
3Nyob hauv lub nroog Yeluxalees, Daviv kuj yuav tau ntau tus pojniam ntxiv nws thiaj muaj tub thiab muaj ntxhais coob. 4Daviv cov menyuam uas yug hauv lub nroog Yeluxalees muaj raws li no: Samuas, Saunpaj, Nathas, Xalumoos, 5Yihas, Elisuas, Epeles, 6Naunkas, Nefes, Yafias, 7Elisamas, Npeeli-adas, thiab Elifeles.

Daviv Tua Yeej cov Filitees

(2 Xamuyees 5.17-25)

8Thaum cov Filitees hnov hais tias Daviv ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees lawm, ces lawv cov tubrog txawm tuaj puav ntes Daviv; thaum Daviv hnov li ntawd nws thiaj tawm mus nrog cov Filitees sib tua. 9Thaum cov Filitees tuaj txog rau hauv lub Hav Lefayees, lawv txawm pib huab noj huab haus hauv. 10Daviv nug Vajtswv hais tias, “Koj puas pom zoo cia kuv mus tua cov Filitees? Koj puas muab lawv cob rau kuv tes?”
 Tus TSWV teb Daviv hais tias, “Koj cia li mus tua! Kuv yuav muab lawv cob rau koj tes.”
11Ces Daviv mus rau hauv lub nroog Npa-as Pelaxees thiab tua yeej cov Filitees lawm; Daviv hais tias, “Vajtswv tau siv kuv ob txhais tes tsoo cov yeebncuab tawg ri sua mus ib yam li dej kuav.” Yog li ntawd, thiaj muab qhov chaw ntawd tis npe hu ua Npa-as Pelaxees. 12Thaum cov Filitees khiav lawm thiab tso lawv tej mlom tseg, Daviv thiaj txib nws cov tubrog mus sau los hlawv povtseg.
13Thaum cov Filitees rov mus txog hauv lub Hav Lefayees, lawv rov mus huab noj huab haus dua ntxiv. 14Daviv rov nug Vajtswv dua, Vajtswv teb hais tias, “Tsis txhob mus tua lawv nrad, tiamsis cia li mus puav thiab npaj tua lawv rau lwm qhov chaw uas nyob ze rau ntawm cov ntoo zaub kab. 15Thaum koj hnov tej suab neeg mus kev saum cov ntsis ntoo zaub kab, koj kavtsij nqis tes tua thaum ntawd ntag, vim Vajtswv twb ua koj ntej mus tua cov tubrog Filitees lawm.” 16Daviv ua raws li Vajtswv tau samhwm rau nws, ces lawv thiaj muab cov tubrog Filitees raws hauv Nkinpe-oos mus txog ntua hauv Nkexes. 17Daviv lub koob meej nrov ncha moo lug mus thoob plaws txhua lub tebchaws, thiab tus TSWV ua rau txhua haivneeg ntshai thiab hwm Daviv heev.