15

Tavi npaaj coj Vaajtswv lub swb xaab lug rua huv Yeluxalee

1Tavi ua vaaj ua tsev rua nwg huv Tavi lub nroog hab npaaj ib lub chaw rua Vaajtswv lub swb xaab hab tsaa ib lub tsev ntaub ca rau lub swb xaab hov. 2Mas Tavi has tas, “Dhau cov Levi lawm mas lwm tug tsw xob kwv Vaajtswv lub swb xaab tsua qhov Yawmsaub xaiv puab kwv Yawmsaub lub swb xaab hab ua koom rua nwg moog ib txhws.” 3Tavi txawm hu cov Yixayee suavdawg tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee es yuav moog coj Yawmsaub lub swb xaab lug ca rua ntawm lub chaw kws Tavi tub npaaj tau lawm. 4Mas Tavi txhad sau Aloo cov tub hab cov Levi, 5kws yog Khauha caaj ceg mas tau Uli‑ee ua tug thawj hab nwg cov kwvtij muaj ib puas neeg nkaum leej. 6Melali caaj ceg tau Axaya ua tug thawj hab nwg cov kwvtij muaj ob puas neeg nkaum leej. 7Kawsoo caaj ceg tau Yau‑ee ua tug thawj hab nwg cov kwvtij ib puas peb caug leej. 8Elixafa caaj ceg tau Semaya ua tug thawj hab nwg cov kwvtij ob puas leej. 9Heploo caaj ceg tau Eli‑ee ua tug thawj hab nwg cov kwvtij yim caum leej. 10Uxi‑ee caaj ceg tau Aminanta ua tug thawj hab nwg cov kwvtij ib puas kaum ob leeg.
11Mas Tavi hu Xantau hab Anpiyatha kws ua pov thawj hab cov Levi tuaj, yog Uli‑ee, Axaya, Yau‑ee, Semaya, Eli‑ee hab Aminanta, 12hab has rua puab tas, “Mej yog Levi cov quas cum le thawj. Mej ca le ua kevcai tu mej hab mej cov kwvtij kuas dawb huv sub mej txhad moog coj tau Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab lug rua ntawm lub chaw kws kuv tub npaaj tseg ca lawd. 13Tub yog vem thawj zag hov mej tsw moog kwv mas Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv kev npau tawg txhad tshwm rua peb lawm, tsua qhov peb tsw tu lub swb xaab hab tsw ua lawv le kevcai.” 14Mas cov pov thawj hab cov Levi txhad tu puab kuas dawb huv sub txhad moog coj tau Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab lug. 15Cov Levi txhad tuav ob tug laag kwv Vaajtswv lub swb xaab lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe has rua puab ua.
16Tavi has kuas Levi cov thawj tsaa puab ib co kwvtij ua cov hu nkauj ntaus tej cuab yeej phim nkauj nrov, yog ntaus nkauj nog ncaas miv hab nkauj nog ncaas luj hab npuaj nruag tooj lab, hab ua suab zoo sab xyiv faab. 17Cov Levi txhad tsaa Yau‑ee tug tub Hemaa, hab nwg cov kwvtij, yog Npelekhiya tug tub Axas, hab ntawm Melali caaj ceg yog Khusaya tug tub Etha. 18Hab puab tau tsaa puab cov kwvtij lug paab puab yog Xelakhiya, Ya‑axi‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Uni, Elia, Npenaya, Ma‑axeya, Mathithiya, Elifelehu hab Mineya, hab tsaa Aunpe Entoo hab Ye‑i‑ee ua cov zuv tej rooj loog. 19Cov hu nkauj mas Hemaa, Axas hab Etha yuav npuaj nruag tooj lab hab. 20Cov kws yuav ntaus nkauj nog ncaas luj lawv le lub suab Alamau yog Xekhaliya, Axi‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Uni, Elia, Ma‑axeya hab Npenaya. 21Cov kws yuav ntaus nkauj nog ncaas miv lawv le lub suab Semini yog Mathithiya, Elifelehu, Mineya, Aunpe Entoo, Ye‑i‑ee hab Axaxiya. 22Khenaniya kws yog cov Levi tug thawj coj hu nkauj ua tug thawj coj hu nkauj tsua qhov nwg nkaag sab zoo. 23Npelekhiya hab Eekhana ua cov zuv qhov rooj chaav tsev kws rau Vaajtswv lub swb xaab. 24Cov kws yuav tshuab raaj xyu ua Vaajtswv lub swb xaab ntej yog Senpaniya, Yausafa, Nethanee, Amaxai, Xekhaliya, Npenaya hab Eliyexaw kws ua pov thawj. Aunpe Entoo hab Yehiya kuj ua cov zuv qhov rooj chaav tsev rau lub swb xaab.

Tshais lub swb xaab lug rua huv Yeluxalee

(2Xmy. 6:12-19)

25Mas Tavi hab Yixayee cov kev txwj quas laug hab cov thawj kws kaav ib txheeb leej tub rog txhad moog coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug ntawm Aunpe Entoo lub tsev xyiv faab hlo. 26Vem Vaajtswv paab cov Levi kws kwv Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug, mas puab txhad muab xyaa tug txwv nyuj hab xyaa tug txwv yaaj tua xyeem rua Vaajtswv. 27Tavi naav lub tsho ntaub maag zoo zoo hab cov Levi huvsw kws kwv lub swb xaab hab cov hu nkauj hab Khenaniya kws ua tug thawj coj hu nkauj puavleej naav tsho ntaub maag. Hab Tavi naav lub tsho ntaub maag efauj. 28Yog le nuav cov Yixayee suavdawg coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug nce lug hab muaj suab qw suab raaj kub yaaj suab raaj xyu hab npuaj nruag tooj lab hab ntaus nkauj nog ncaas miv hab nkauj nog ncaas luj ua nkauj nrov doog quas daj.
29Mas thaus Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug lug tsua huv Tavi lub nroog lawd, Xa‑u tug ntxhais Mikhaa xauj qhov rais pum vaajntxwv Tavi dha seev cev hab ua sab xyiv faab, nwg txawm xob sab rua Tavi.