16

1Khân păng tung nglăp hip Brah Ndu jêh ri dơm păng tâm trôm ngih bok Y-David ndâk jêh ma hip; jêh ri păng gŭch ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn ta năp Brah Ndu. 2Tơlah Y-David hŏ nhhơr ndơ gŭch jêh ri ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn lĕ lôch jêh păng mŏt ton ma phung ƀon lan tâm amoh Yêhôva, 3jêh ri tâm pă ma lĕ rngôch phung Israel nđâp bu klâu nđâp bu ur ma ăp nơm du glo piăng let, du rlăng puăch, jêh ri du glo ƀănh play kriăk ƀâu kro.
4Jêh ri păng dơm kan ƀa ƀă phung Lêvi jêng phung pah kan ta năp hip Yêhôva; ăn khân păng kuăl mbơh sơm, tâm rnê, jêh ri mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu Israel. 5Y-Asap jêng kôranh, Y-Sakari jêng nơm rơh bar, jêh ri geh Y-Jêhiêl, Y-Sêmiramôt, Y-Jêliêl, Y-Matitia, Y-Êliap, Y-Bênaya, Y-Ôbet-Êdôm, jêh ri Y-Jêlêl geh kan kreh gong rêng, jêh ri uh n'hôm; Y-Asap rgu dang nteh, 6jêh ri Y-Bênaya jêh ri Y-Jahasiêl phung kôranh ƀư brah uh ƀaƀơ nŭng ta năp hip nau tâm rnglăp Brah Ndu.

Nau Y-David Mprơ Tâm Rnê

7Ta nar nây, Y-David ntĭnh lor lơn ăn Y-Asap jêh ri phung oh nâu păng mprơ tâm rnê ma Yêhôva.
8Tâm rnê hom ma Yêhôva, kuăl mbơh sơm ma amoh Păng, ăn phung ƀon lan gĭt kan păng!
9Mprơ hom ma păng, mprơ tâm rnê hom ma păng, mbơh hom lĕ rngôch kan khlay Păng.
10Tâm rnê hom ma amoh Păng ăn jêng kloh ueh; ăn nuih n'hâm phung joi Yêhôva geh nau hâk maak!
11Joi hom Yêhôva jêh ri nau brah Păng, joi hom muh măt Păng ƀaƀơ! 12Hơi phung kon sau Y-Abraham oh mon păng, Hơi phung kon sau Y-Yakôp phung Păng săch jêh!
13Kah gĭt hom kan khlay Păng hŏ ƀư, Lĕ nau mbên khlay păng ƀư, jêh ri nau Păng ngơi dôih.
14Păng jêng Yêhôva Brah Ndu he; nau Păng phat dôih gŭ jêh lam bri neh ntu.
15Păng kah gĭt ƀaƀơ ma nau Păng tâm rnglăp, ma nau Păng ngơi ntĭnh jêh, tât ma rbăn rô̆;
16Jêng nau Păng tâm rnglăp hŏ ƀư jêh đah Y-Abraham, jêh ri Păng sơm ton ăn ma Y-Isăk, 17nau nây Păng ƀư ăn nâp jêh jêng nau vay ma Y-Yakôp Jêng nau tâm rnglăp n'ho ro ma phung Israel, 18lah pô aơ: "Ma khân may gâp mra ăn n'gor Kanaan, jêng du kô̆ drăp ndơm khân may." 19Dôl nôk nây khân may jêng kanŏng phung ƀhôi, bu uănh mâu khlay ôh, jêng phung gŭ njơh ƀât lât ta n'gor nây; 20hăn rsong blă blơ tă bơh ndŭl mpôl aơ tât ma ndŭl mpôl êng, tă bơh bri dak aơ tât ma bri dak êng. 21Păng mâu ăn bu tŭn jot khân păng, Păng nduyh phung hađăch yor khân păng, 22lah pô aơ: "Lơi ta pah bi ôh phung gâp lĕ tŏ jêh dak ƀâu kah, lơi ƀư mhĭk ôh ma phung kôranh nơm mbơh lor gâp!" 23Hơi lĕ rngôch lam neh ntu, mprơ hom ma Yêhôva! Mbơh hom ăp nar nau Păng tâm rklaih. 24Mbơh hom nau chrêk ma lơp Păng ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh, kan hih rhâl Păng ƀư jêh ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan!
25Yor lah Yêhôva jêng toyh, khư ngăn ma bu tâm rnê, jêh ri Păng jêng khư ngăn ma bu klach yơk lơn ma lĕ rngôch phung brah. 26Yor lah lĕ rngôch brah phung ƀon lan jêng kanŏng rup trah, ƀiălah Yêhôva rhăk njêng jêh lĕ kalơ trôk. 27Panăp măt Păng geh nau chrêk lơp, hit rnam; nau brah jêh ri nau hâk răm gŭ ndrel ma Păng. 28Hơi phung ndŭl mpôl phung ƀon lan, yơk hom ma Yêhôva nau chrêk ma lơp jêh ri nau brah! 29Yơk hom Yêhôva nau chrêk ma lơp di ma amoh Păng; djôt leo hom ndơ nhhơr jêh ri văch panăp Păng! Mbah yơk ma Yêhôva ma drăp nkrơ̆ kloh ueh. 30Hơi lĕ rngôch neh ntu, ăn râm nsâr klach hom ta năp măt Păng. N'hêl nanê̆, lam bri neh ntu gŭ nâp, mâu dơi mpât n'gơ ôh. 31Ăn trôk răm rhơn hom, jêh ri neh ntu maak, jêh ri ăn khân păng lah ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh "Yêhôva chiă uănh. 32Ăn dak mƀŭt jêh ri lĕ rngôch ndơ tâm păng ngrông huy, ăn mir ba, nđâp lĕ rngôch ndơ tâm păng răm maak! 33Nôk nây lĕ rngôch tơm si mra mprơ ma nau hâk răm ta năp Yêhôva; yorlah Păng gay phat dôih neh ntu. 34Tâm rnê hom ma Yêhôva, yorlah Păng jêng ueh; yorlah nau Păng rŏng hôm e gŭ ƀaƀơ n'ho ro!
35Lah hom: "Hơi Brah Ndu, Nơm tâm rklaih hên tâm rklaih hom hên rgum tay hên jêh ri tâm rklaih hên tă bơh nklang phung ndŭl mpôl bunuyh, gay ma hên dơi tâm rnê ma amoh kloh ueh may, jêh ri geh nau răm maak tâm nau tâm rnê ma may.
36Mŏt ton ma Yêhôva, Brah Ndu Israel, ntơm bơh rnôk n'ho ro tât ma rnôk n'ho ro!" Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan lah, "Amen" Jêh ri mŏt ton ma Yêhôva!

Bu Dơm Kan Phung Lêvi Ma Kan Đah Hip Brah Ndu

37Pôri Y-David dơm Y-Asap jêh ri phung oh nâu păng ta nây, panăp hip nau tâm rnglăp Yêhôva gay pah kan ƀaƀơ pa năp hip tĭng nâm nau di ăp nar, 38jêh ri tâm ban đŏng Y-Ôbet-Êdôm jêh ri phung prao jê̆t ma pham nuyh oh nâu păng; dôl Y-Ôbet-Êdôm kon buklâu Y-Yêduthun jêh ri Y-Hôsa prăp ma kan mât njrăng mpông pêr.
39Păng dơm đŏng kôranh ƀư brah Y-Sadôk jêh ri phung oh nâu păng phung kôranh ƀư brah panăp ngih bok Yêhôva tâm ntŭk prêh kalơ ta ƀon Gabaôn, 40gay nhhơr ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva ta kalơ nơng gŭch ndơ nhhơr ƀaƀơ kêng ôi jêh ri kêng măng, tĭng nâm lĕ nau chih jêh ma phung Israel. 41Ndrel ma khân păng geh Y-Hêman jêh ri Y-Yêduthun, jêh nây phung êng bu săch prăp ma kan tâm rnê ma Yêhôva, yorlah nau păng rŏng răp jăp gŭ ƀaƀơ n'ho ro. 42Y-Hêman jêh ri Y-Yêduthun geh nŭng jêh ri dang nteh prăp uh rgu jêh ri ndơ êng prăp ma nau mprơ kloh ueh. Bu dơm jêh phung kon buklâu Y-Yêduthun ma kan mât njrăng mpông pêr. 43Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan hăn sĭt, ăp nơm sĭt ngih păng; bi Y-David sĭt rlet ngih bok gay mŏt ton phung bunuyh tâm ngih păng.