16

1Puab coj Vaajtswv lub swb xaab lug txawb rua huv lub tsev ntaub kws Tavi tub tsaa ca lawd. Puab tua tsaj ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo rua ntawm Vaajtswv xubndag. 2Thaus Tavi ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo taag lawd, nwg txawm tuav Yawmsaub lub npe foom koob moov rua cov pejxeem. 3Hab nwg muab ib leeg ib lub ncuav, ib leeg ib daim nqaj hab ib lub ncuav txwv maab qhuav pub tsua ib tsoom Yixayee suavdawg tsw has quaspuj quasyawg.
4Hab Tavi tsaa cov Levi qee leej ua koom rua ntawm Yawmsaub lub swb xaab, kuas puab thov hab ua tsaug hab qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv. 5Axas ua tug thawj, tug ob yog Xekhaliya, hab muaj Ye‑i‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Mathathiya, Elia, Npenaya, Aunpe Entoo hab Ye‑i‑ee ua cov ntaus nkauj nog ncaas luj hab nkauj nog ncaas miv. Axas yog tug kws npuaj nruag tooj lab, 6Npenaya hab Yahaxi‑ee kws ua pov thawj ua tug tshuab raaj xyu ntawm Vaajtswv lub swb xaab sws cog lug txhua txhua zag moog le.

Tavi zaaj nkauj kws qhuas Vaajtswv

(Nt.Nk. 105:1-15, 96:1-13, 106:1,47-48)

7Nub ntawd yog thawj zag kws Tavi has kuas Axas hab nwg cov kwvtij hu nkauj ua tsaug rua Yawmsaub has tas,
  8Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   ca le thov hu nwg lub npe,
  ca le pav nwg teg num
   rua txhua haiv tuabneeg.
  9Ca le hu nkauj rua nwg,
   hu nkauj qhuas nwg,
  ca le pav txug txhua yaam num phemfwj
   kws nwg ua.
  10Ca le khaav txug nwg lub npe kws dawb huv,
   ca cov kws nrhav Yawmsaub
   zoo sab xyiv faab.
  11Ca le nrhav Yawmsaub
   hab nrhav nwg tug zug.
   Nrhav nwg lub xubndag tsw tu le.
  12-13Yixayee kws yog Yawmsaub tug qhev
   tej caaj ceg 'e.
  hab Yakhauj cov tub ki
   kws Yawmsaub xaiv 'e,
  mej ca le ncu txug tej num phemfwj
   kws Yawmsaub tau ua,
  hab nwg tej txujci phemfwj
   hab tej lug kws nwg txav txem.

  
  14Nwg yog Yawmsaub,
   yog peb tug Vaajtswv.
  Nwg tej lug txav txem
   muaj nyob thoob plhawv huv nplajteb.
  15Nwg yeej ncu ntsoov nwg tej lug cog tseg
   moog ib txhws,
  yog tej lug kws nwg qha moog
   rua ib txheeb tam tuabneeg,
  16yog tej lug kws nwg cog tseg rua Aplahaa,
   hab yog tej kws nwg yeem lug cog twv rua Yiha,
  17yog tej kws Vaajtswv cog lug
   ruaj nreeg ca rua Yakhauj ua kaab ke,
  yog cog rua Yixayee
   ua lug cog tseg moog ib txhws,
  18has tas, “Kuv yuav pub lub tebchaws
   Khana‑aa rua koj,
   ua mej qub txeeg qub teg moog le.”

  19Thaus puab tseed tsw muaj tuabneeg coob,
   yeej yog tsawg tsawg le tag,
   puab tsuas yog lug ua qhua nyob xwb,
  20tswv moog tswv lug rua
   haiv tuabneeg nuav rua haiv tuabneeg u,
   rua lub tebchaws nuav rua lub tebchaws u,
  21Yawmsaub tsw kheev leejtwg
   quab yuam puab,
  vem saib rua puab
   nwg txhad txwv tej vaajntxwv
  22has tas, “Tsw xob kov tej
   kws kuv laub roj tsaa lawd
  hab tsw xob ua le caag
   rua kuv cov xwbfwb cev kuv lug.”

  23Taag nrho thoob qaab ntuj
   ca le hu nkauj rua Yawmsaub,
  ca le pav nwg txujkev cawm dim
   ib nub dhau ib nub.
  24Ca le pav txug nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   rua huv ib tsoom tebchaws,
  pav txug nwg tej num phemfwj
   rua huv ib tsoom tuabneeg suavdawg.
  25Tsua qhov Yawmsaub yog tug luj kawg
   hab tswm nyog qhuas heev,
   nwg txaus ntshai heev dua tej timtswv huvsw.
  26Tuabneeg tej timtswv huvsw
   puavleej yog txoov daab xwb,
   tassws Yawmsaub yog tug tswm lub ntuj.
  27Koob meej hab fwjchim meej mom
   nyob ntawm nwg xubndag,
  tug zug hab kev xyiv faab
   nyob huv nwg lub chaw nyob.
  28Txhua haiv tuabneeg txhua xeem 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub,
  ca le qhuas tas Yawmsaub
   muaj fwjchim ci ntsaa quas ab hab muaj zug.
  29Ca le qhuas tas Yawmsaub lub npe
   muaj fwjchim ci ntsaa quas ab
   kws tswm nyog qhuas kawg le,
  ca le coj tej kws xyeem tuaj
   rua ntawm nwg xubndag,
  ca le naav tej tsoog kws dawb huv
   pe hawm Yawmsaub.
  30Taag nrho lub nplajteb,
   ca le tshee nyo rua ntawm nwg xubndag.
  Lub nplajteb yeej nyob ruaj khov
   yuav tsw ua zug hlo le.
  31Lub ntuj ca le zoo sab,
   lub nplajteb ca le xyiv faab.
  Ca le has rua huv ib tsoom tebchaws tas,
   “Yawmsaub ua vaajntxwv kaav.”
  32Dej havtxwv hab txhua yaam kws nyob huv
   ca le qw nrov ntsug qeeg.
  Tej teb hab txhua yaam kws nyob huv
   ca le qw zoo sab.
  33Tej xyoob ntoo huv haav zoov yuav hu nkauj
   xyiv faab rua ntawm Yawmsaub xubndag,
  vem yog nwg yuav lug
   txav txem rua nplajteb.
  34Ca le ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg zoo kawg.
   Nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  35Hab mej ca le has tas,
  “Au Vaajtswv kws cawm peb dim,
   thov koj tso peb dim,
  thov qaws peb hab cawm peb dim
   huv txhua lub tebchaws rov lug
  es peb yuav ua tsaug koj lub npe kws dawb huv
   hab khaav qhov kws peb qhuas koj.”
  36Ca le qhuas Yawmsaub kws yog
   Yixayee tug Vaajtswv
   ib txwm thau u lug moog ib txhws.
Mas cov pejxeem huvsw has tas, “Amee” hab qhuas Yawmsaub.

Tsaa cov Levi ua num ntawm lub swb xaab

37Tavi txawm ca Axas hab nwg cov kwvtij nyob ntawm Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug es ua num hov ntawd moog lawv le kws naj nub cheem tsum ua, 38hab Aunpe Entoo hab nwg cov kwvtij rau caum yim leej kuj nyob ntawd. Yentuthu tug tub Aunpe Entoo hab Hauxa ua cov zuv tej rooj loog. 39Tavi kuas pov thawj Xantau hab nwg cov kwvtij kws ua pov thawj nyob ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub kws nyob ntawm lub chaw sab pe Yawmsaub huv lub moos Kinpe‑oo, 40es puab yuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub sau lub thaaj kws hlawv xyeem thaus taagkig hab thaus yuav tsaus ntuj moog le, lawv le kws tub sau ca huvsw rua huv Yawmsaub tej kevcai kws tau has rua cov Yixayee. 41Hemaa hab Yentuthu hab cov kws raug xaiv npe nrug puab nyob hov, yog cov kws yuav ua Yawmsaub tsaug tsua qhov nwg txujkev hlub ruaj khov nyob moog ib txhws tsw kawg. 42Hemaa hab Yentuthu muaj raaj xyu hab nruag npuaj tooj lab kws yuav ntaus, hab muaj cuab yeej kws ntaus phim nkauj qhuas Yawmsaub. Yentuthu cov tub raug tsaa ua cov zuv tej rooj loog. 43Mas cov pejxeem suavdawg txawm nyag rov moog rua nyag tsev, mas Tavi kuj rov qaab moog tsev hab foom koob moov rua nwg tsev tuabneeg.