16

1Lawv coj Vajtswv lub phij xab los txawb rau hauv lub tsev ntaub uas Davi twb tsa cia lawd. Lawv tua tsiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo rau ntawm Vajtswv xubntiag. 2Thaum Davi ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo tag lawd, nws txawm tuav Yawmsaub lub npe foom koob hmoov rau cov pejxeem. 3Thiab nws muab ib leeg ib lub ncuav, ib leeg ib daim nqaij thiab ib lub ncuav txiv hmab qhuav pub rau ib tsoom Yixayee sawvdaws tsis hais pojniam txivneej.
4Thiab Davi tsa cov Levi qee leej ua num rau ntawm Yawmsaub lub phij xab, kom lawv thov thiab ua tsaug thiab qhuas Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv. 5Axas ua tus thawj tus ob yog Xekhaliya, thiab muaj Ye‑i‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Mahathiya, Elia, Npenaya, Aunpe Edoo thiab Ye‑i‑ee ua cov ntaus nkauj nog ncas loj thiab nkauj nog ncas me. Axas yog tus uas npuaj nruas tooj liab, 6Npenaya thiab Yahaxi‑ee uas ua pov thawj ua tus tshuab raj xyu ntawm Vajtswv lub phij xab sib cog lus txhua txhia zaum mus li.

Davi zaj nkauj uas qhuas Vajtswv

(Nt.Nk. 105:1-15, 96:1-13, 106:1,47-48)

7Hnub ntawd yog thawj zaug uas Davi hais kom Axas thiab nws cov kwvtij hu nkauj ua tsaug rau Yawmsaub hais tias,
  8Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   cia li thov hu nws lub npe,
  cia li piav nws tes haujlwm
   rau txhua haiv neeg.
  9Cia li hu nkauj rau nws,
   hu nkauj qhuas nws,
  cia li piav txog txhua yam
   haujlwm phimhwj uas nws ua.
  10Cia li khav txog nws lub npe uas dawb huv,
   cia cov uas nrhiav Yawmsaub
   zoo siab xyiv fab.
  11Cia li nrhiav Yawmsaub
   thiab nrhiav nws lub zog.
   Nrhiav nws lub xubntiag tsis tu li.
  12-13Yixayee uas yog Yawmsaub tus qhev
   tej caj ces 'e.
  thiab Yakhauj cov tub ki
   uas Yawmsaub xaiv 'e,
  nej cia li nco txog tej haujlwm phimhwj
   uas Yawmsaub tau ua,
  thiab nws tej txujci phimhwj
   thiab tej lus uas nws txiav txim.

  
  14Nws yog Yawmsaub, yog peb tus Vajtswv.
   Nws tej lus txiav txim muaj nyob
   thoob plaws hauv ntiajteb.
  15Nws yeej nco ntsoov
   nws tej lus cog tseg mus ib txhis,
  yog tej lus uas nws qhia mus
   rau ib txhiab tiam neeg,
  16yog tej lus uas nws cog tseg rau Aplahas,
   thiab yog tej uas nws yeem lus
   cog twv rau Yiha,
  17yog tej uas Vajtswv cog lus ruaj nreeg cia
   rau Yakhauj ua kab ke,
  yog cog rau Yixayee ua lus cog tseg
   mus ib txhis,
  18hais tias, “Kuv yuav pub
   lub tebchaws Khana‑as rau koj,
   ua nej qub txeeg qub teg mus li.”

  19Thaum lawv tseem tsis muaj neeg coob,
   yeej yog tsawg tsawg li tiag,
   lawv tsuas yog los ua qhua nyob xwb,
  20khiav mus khiav los
   rau haiv neeg ub rau haiv neeg no,
   rau lub tebchaws ub rau lub tebchaws no,
  21Yawmsaub tsis kheev leejtwg
   quab yuam lawv,
  vim saib rau lawv
   nws thiaj txwv tej vajntxwv
  22hais tias, “Tsis txhob kov
   tej uas kuv hliv roj tsa lawd
  thiab tsis txhob ua li cas
   rau kuv cov xibhwb cev kuv lus.”

  23Tag nrho thoob qab ntuj
   cia li hu nkauj rau Yawmsaub,
  cia li piav nws txojkev cawm dim
   ib hnub dhau ib hnub.
  24Cia li piav txog nws lub hwjchim ci ntsa iab
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
  piav txog nws tej haujlwm phimhwj
   rau hauv ib tsoom neeg sawvdaws.
  25Rau qhov Yawmsaub yog tus loj kawg
   thiab tsim nyog qhuas heev,
   nws txaus ntshai heev dua tej timtswv huvsi.
  26Neeg tej timtswv huvsi
   puavleej yog dab mlom xwb,
   tiamsis Yawmsaub yog tus tsim lub ntuj.
  27Koob meej thiab hwjchim meej mom
   nyob ntawm nws xubntiag,
  lub zog thiab kev xyiv fab
   nyob hauv nws lub chaw nyob.
  28Txhua haiv neeg txhua xeem 'e,
   cia li qhuas Yawmsaub,
  cia li qhuas tias Yawmsaub muaj
   hwjchim ci ntsa iab thiab muaj zog.
  29Cia li qhuas tias Yawmsaub lub npe
   muaj hwjchim ci ntsa iab
   uas tsim nyog qhuas kawg li,
  cia li coj tej uas xyeem tuaj
   rau ntawm nws xubntiag,
  cia li hnav tej tsoos uas dawb huv
   pe hawm Yawmsaub.
  30Tag nrho lub ntiajteb, cia li tshee hnyo
   rau ntawm nws xubntiag.
  Lub ntiajteb yeej nyob ruaj khov
   yuav tsis ua zog kiag li.
  31Lub ntuj cia li zoo siab,
   lub ntiajteb cia li xyiv fab.
  Cia li hais rau hauv ib tsoom tebchaws tias,
   “Yawmsaub ua vajntxwv kav.”
  32Dej hiavtxwv thiab txhua yam uas nyob hauv
   cia li qw nrov ntsoog qees.
  Tej teb thiab txhua yam uas nyob hauv
   cia li qw zoo siab.
  33Tej xyoob ntoo hauv hav zoov
   yuav hu nkauj xyiv fab
   rau ntawm Yawmsaub xubntiag,
  vim yog nws yuav los
   txiav txim rau ntiajteb.
  34Cia li ua Yawmsaub tsaug
   vim nws zoo kawg.
  Nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  35Thiab nej cia li hais tias,
   “Au Vajtswv uas cawm peb dim,
   thov koj tso peb dim,
  thov qaws peb thiab cawm peb dim
   hauv txhua lub tebchaws rov los
  es peb yuav ua tsaug koj lub npe
   uas dawb huv
   thiab khav qhov uas peb qhuas koj.
  36Cia li qhuas Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv
   ib txwm thaum ub los mus ib txhis.”
Mas cov pejxeem huvsi hais tias, “Amee” thiab qhuas Yawmsaub.

Tsa cov Levi ua haujlwm ntawm lub phij xab

37Davi txawm cia Axas thiab nws cov kwvtij nyob ntawm Yawmsaub lub phij xab sib cog lus es ua haujlwm qhov ntawd mus raws li uas niaj hnub cheem tsum ua, 38thiab Aunpe Edoo thiab nws cov kwvtij rau caum yim leej kuj nyob ntawd. Yeduthu tus tub Aunpe Edoo thiab Hauxa ua cov zov tej rooj loog. 39Davi kom pov thawj Xadau thiab nws cov kwvtij uas ua pov thawj nyob ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub uas nyob ntawm lub chaw siab pe Yawmsaub hauv lub moos Kinpe‑oo, 40es lawv yuav ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub saum lub thaj uas hlawv xyeem thaum tagkis thiab thaum yuav tsaus ntuj mus li, raws li uas twb sau cia huvsi rau hauv Yawmsaub tej kevcai uas tau hais rau cov Yixayee. 41Hemas thiab Yeduthu thiab cov uas raug xaiv npe nrog lawv nyob ntawd, yog cov uas yuav ua Yawmsaub tsaug rau qhov nws txojkev hlub ruaj khov nyob mus ib txhis tsis kawg. 42Hemas thiab Yeduthu muaj raj xyu thiab nruas npuaj tooj liab uas yuav ntaus, thiab muaj cuab yeej uas ntaus phim nkauj qhuas Yawmsaub. Yeduthu cov tub raug tsa ua cov zov tej rooj loog. 43Cov pejxeem sawvdaws txawm nyias rov mus rau nyias tsev, mas Davi kuj rov qab mus tsev thiab foom koob hmoov rau nws tsev neeg.